5
Kuamini Mlungu aambavyo
kuhusu Jesu
Chila mutu aaminiye kala Jesu ndiye Masihi,* 5:1 Masihi: Yani Muokoli, mutu yetsambulwa ni Mlungu. Mlungu andamuiha mwanawe. Mutu yeyesi amendzaye Baba Mlungu anamendza anae 5:1 Anae, mana yanjina ni Mwanawe. piya. Huchimendza Mlungu na kulunga malagizoge ndipho hundamanya kpwa kpweli hunamendza ana a Mlungu. 5:3 Johana 14:15Kpwa mana kummendza Mlungu ni kulunga malagizoge. Nago malagizoge sigo magumu kugalunga, mana achimuiha mutu mwanawe, Mlungu nkumupha uwezo wa kushinda mambo mai ga dunia. Naswi hukuhewa uwezo wa kushinda higo mambo mai kpwa kumkuluphira Jesu. Dze, ni ani ambaye anaweza kushinda mambo mai ga dunia? Ni chila mutu akuluphiraye kala Jesu ndiye Mwana wa Mlungu.
Hiye Jesu Masihi wakpwedza duniani achibatizwa na madzi na achimwaga mlatso ariphofwa. Kedzere na madzi bahi, ela wakpwedza na madzi na mlatso piya. Naye Roho Mtakatifu anashuhudiya kala mambo higa ni ga kpweli, mana Roho mwenye ni wa kpweli. Phahi kuna mashaidi ahahu ambao ni Roho Mtakatifu, madzi na mlatso. Hano ahahu anakubaliana. Ichikala hunaweza kukubali ushaidi wa atu, dze, ushaidi wa Mlungu si mkpwulu zaidi? Mana Mlungu mwenye ni shaidi kuhusu Mwanawe. 10 Mutu yeyesi akuluphiraye kala Jesu ndiye Mwana wa Mlungu anakubali ushaidi wa Mlungu. Ela asiyekuluphira, anahenda Mlungu akale na handzo, mana kaamini ushaidi wa Mlungu wa kuhusu Mwanawe. 11  5:11 Johana 3:36Nao ushaidi wenye unaamba: Mlungu wahupha uzima wa kare na kare, nao uzima ula kpwa Mwanawe. 12 Phahi mutu yeyesi yemkubali ye Mwana ana hinyo uzima; ela mutu asiyemkubali, kana uzima hinyo.
Maneno muhimu ga mwisho
13 Nakuandikirani mwimwi mumukuluphirao Jesu, Mwana wa Mlungu, ili mkale na hakika kala muna uzima wa kare na kare. 14 Naswi huna hakika kala huchimvoya Mlungu chochosi kulengana na alondavyo, andahusikira. 15 Phahi kpwa vira hunamanya Mlungu anahusikira huchimvoya, piya hunamanya kala hukuphaha huvoyago.
16 Kuna dambi ambazo nkumtanya mutu na Mlungu hata kare na kare na kuhenda rohore rifwe. Uchiona myao anahenda dambi ambayo taiolaga roho, mvoyere na Mlungu andamtivya. Ela ichikala ni dambi iolagayo roho, siamba uvoye kuhusu dambi hiyo. 17 Uyi wosi ni dambi, ela kuna dambi ambayo taiolaga roho.
18 Hunamanya kala ana osi a Mlungu taahenda dambi, mana Jesu nkuarinda, naye Shetani kaweza kuahenda rorosi. 19 Hunamanya kala hu ana a Mlungu, ela atu anjina osi duniani anatawalwa ni Shetani. 20 Piya hunamanya kala Mlungu wahuma Mwanawe, naye wakpwedzahumanyisa Mlungu wa kpweli. Phahi swiswi hu phamwenga na Mlungu wa kpweli, na hu phamwenga na Mwanawe Jesu Masihi. Iye ni Mlungu wa kpweli, na ndiye arehaye uzima wa kare na kare.
21 Anangu, dzimanyirireni sedze mkaabudu chitu chochosi isiphokala Mlungu macheye. 5:21 Chiyunani chinaamba, anangu, dzimanyirireni na vizuka.

*5:1 5:1 Masihi: Yani Muokoli, mutu yetsambulwa ni Mlungu.

5:1 5:1 Anae, mana yanjina ni Mwanawe.

5:3 5:3 Johana 14:15

5:11 5:11 Johana 3:36

5:21 5:21 Chiyunani chinaamba, anangu, dzimanyirireni na vizuka.