2
Daudi anamwagirwa mafuha
akale mfalume wa Juda
Siku chache bada ya higo kuhendeka, Daudi wauza Mwenyezi Mlungu achiamba, “Dze, niambuke kuphiya mudzi mmwengawapho wa Juda?” Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Ambuka!” Daudi achiuza, “Niambuke kuphiya mudzi uphi?” Mwenyezi Mlungu achiamba, “Phiya Heburoni.” 2:2 1 Samueli 25:42–43Phahi Daudi achiambuka kuphiya hiko phamwenga na achee airi, Ahinoamu wa Jeziriili na Abigaili, gungu ra mfwadzi Nabali wa Karimeli. Daudi piya waphiya na atue ariokala nao, chila mutu na atu a nyumbaye, achendasagala kpwenye vidzidzi virivyo phephi na Heburoni. 2:4 1 Samueli 31:11–13Nao atu a Juda aphiya hiko kpwendammwagira Daudi mafuha akale mfalume wa Juda.
Daudi ariphoambirwa kukala atu a Jabeshi-Giliadi ndinyo ariomzika Sauli, wahuma ajumbe kpwa atu a Jabeshi-Giliadi kpwendaambira, “Mwenyezi Mlungu na akujaliyeni kpwa kukala mkamuonera mbazi bwana wenu Sauli kpwa kumzika. Sambi Mwenyezi Mlungu naakuonyeseni mendzwaye isiyosika na uaminifuwe. Mino nami ndakuhenderani wema kpwa sababu mkahenda dzambo nono. Phahi kalani na nguvu na mioyo ya usujaa, mana bwana wenu Sauli akafwa, nao atu a Juda akanimwagira mafuha nikale mfalume wao.”
Kondo kahi ya atu a Sauli na a Daudi
Ela Abineri mwana wa Neri, mkpwulu wa jeshi ra Sauli, kala akamuhala Ishi-Boshethi, mwana wa Sauli, achimreha hadi Mahanaimu. Achimuika akale mfalume dzulu ya Giliadi, Asheri, Jeziriili, Efuraimu, Benjamini, yani Iziraeli yosi. 10 Hiye Ishi-Boshethi mwana wa Sauli kala ana miaka mirongo mine ariphoandza kutawala Iziraeli, naye watawala miaka miiri. Ela atu a Juda agbwirana na Daudi. 11 Muda ambao Daudi watawala Juda hiko Heburoni kala ni miaka sabaa na miezi sita.
12 Phahi Abineri na jeshi ra Ishi-Boshethi, auka Mahanaimu kuphiya Gibioni. 13 Naye Joabu mwana wa Seruya na jeshi ra Daudi achituluka, nao achikutana phephi na ziya ra Gibioni. Achisagala kundi hiri uphande huno wa ziya na anjina uphande wanjina wa ziya. 14 Abineri achimuambira Joabu, “Nahutsambule barobaro anjina apigane mbilili mbere zehu.” Joabu achiamba, “Haya! Naapigane.” 15 Phahi aunuka achitsupa kuno anaolangbwa, atu kumi na airi kula Benjamini kpwa niaba ya Ishi-Boshethi na kumi na airi kula jeshi ra Daudi. 16 Nao chila mmwenga achimgbwira myawe chitswa na kudunga upangawe kpwenye lavu ra myawe. Osi agbwa chivyamwenga achifwa, ndipho phatu hipho phachiihwa Helikathi-Hasurimu,* 2:16 Phatu hipha phaihwa tsa ya upanga. hiko Gibioni. 17 Bada ya higo kuhendeka, viha vyakala vikali sana, naye Abineri na atu a Iziraeli achishindwa ni jeshi ra Daudi.
18 Ana ahahu a Seruya kala a hiko, Joabu, Abishai na Asaheli. Hiye Asaheli kala ana mairo dza chiphala. 19 Naye Asaheli wamzoresa Abineri na kayagaluka kuphiya mkpwono wa kulume wala mkpwono wa kumotso. 20 Phahi Abineri aripholola nyumaye wauza, “Ni uwe Asaheli?” Achimjibu achiamba, “Ni mimi.” 21 Phahi Abineri achimuambira, “Galuka mkpwono wa kulume au mkpwono wa kumotso, ukamgbwire mmwengawapho wa barobaro, uzihale silahaze.” Ela Asaheli kayakubali kugaluka na kuricha kumzoresa. 22 Abineri achimuambira Asaheli kano ya phiri, “Galuka, richa kunizoresa mimi, mbona unalonda nikuolage? Nchikuolaga ndawezadze kuima mbere za nduguyo Joabu?” 23 Ela warema kugaluka, ndipho Abineri achimdunga ndanini kpwa tsa ya nyuma ya fumore hadi hiro fumo richifurika, naye achigbwa phapho hipho achifwa. Atu osi ariofika hipho ariphofwerera Asaheli, aima.
24 Ela Joabu na Abishai aandza kumzoresa Abineri, dzuwa ririphokala rikatswa kala akafika chidzango cha Ama phephi na Giya kpwenye njira iphiyayo weru wa Gibioni. 25 Ndipho atu a Benjamini achikusanyika tsona phamwenga nyuma ya Abineri, achiunda chikosi cha nguvu achichita palo dzulu ya chidzango. 26 Chisha hiye Abineri achimkotera kululu Joabu achiamba, “Dze, swino huenderere kuolagana hadi rini? Kumanya mambo higa mwishowe ni utsungu? Ugodzani usiyeaamuru atu auye na kuricha kuazoresa ndugu zao?” 27 Naye Joabu achiamba, “Naapa kpwa dzina ra Mlungu ariye moyo, kama kugombere, phahi hinya atu angeenderera kuzoresa ndugu zao hadi ligundzu.” 28 Phahi Joabu wapiga gunda, na anajeshi osi achiima, taayazoresa Aiziraeli wala kupigana nao tsona.
29 Abineri na atue anyendeka uphande wa mtswerero wa dzuwa wa Dete ra Joridani usiku wosi, achivuka muho Joridani na achinyendeka ligundzu rosi 2:29 au Bithironi yosi. hadi achedza Mahanaimu. 30 Joabu wauya kula kuzoresa Abineri achikusanya phamwenga atue osi. Jeshi ra Daudi kala rikaphungukirwa ni atu kumi na tisiya bila kumuolanga Asaheli. 31 Ela atu a Daudi kala akaaolaga atu a Benjamini ariokala phamwenga na Abineri magana mahahu na mirongo sita. 32 Joabu na atue amuhala Asaheli achendamzika kpwenye mbira ya ise yokala hiko Bethilehemu. Chisha achinyendeka usiku kucha hata anafika Heburoni, kukacha.

2:2 2:2 1 Samueli 25:42–43

2:4 2:4 1 Samueli 31:11–13

*2:16 2:16 Phatu hipha phaihwa tsa ya upanga.

2:29 2:29 au Bithironi yosi.