3
Phahi viha kahi ya atu a Sauli na atu a Daudi vyadumu kpwa muda wa kutosha. Daudi achienderera kuimarika, ela nyumba ya Sauli yaenderera kukala nyonje.
Hiko Heburoni Daudi wavyarirwa ana hinya: mwanawe wa kpwandza kala ni Amunoni, nine ni Ahinoamu kula Jeziriili. Mwanawe wa phiri ni Kileabu, nine ni Abigaili gungu ra Nabali, kula Karimeli. Mwanawe wa hahu ni Abusalomu, nine ni Maaka mwana mchetu wa Talimai, mfalume wa Geshuri. Wa ne kala ni Adonija, ariyemvyala na Hagithi. Wa tsano kala ni Shefatia, ariyemvyala na Abitali. Wa sita kala ni Ithireamu, ariyemvyala na mchewe yeihwa wanjina Egila. Hinya ndio ovyalwa ni Daudi hiko Heburoni.
Abineri ayadziunga na Daudi
Viha viriphokala vinaenderera kahi ya atu a Sauli na atu a Daudi, Abineri kala anazidi kuphaha nguvu kahi za atu a Sauli. Sambi mfwadzi Sauli kala ana mwanachetu aihwaye Risipa, mwana mchetu wa Aya. Naye Ishi-Boshethi achimuuza Abineri, “Mbona ukalala na mkpwaza baba?” Abineri wareyezwa sana ni maneno ga Ishi-Boshethi achiamba, “Kpwani mino ni diya hata nilunge-lunge atu a Juda aphiyako? Mimi nkakala muaminifu kpwa nyumba ya sowe Sauli, nduguze na asenae, sikakutiya uwe mkpwononi mwa Daudi. Ela rero unaamba ni mkpwosa kpwa kukala na mchetu hiyu. 3:9 1 Samueli 15:28Mlungu naanitiye adabu kali mimi Abineri nisiphomuhendera Daudi dza vira arivyoapirwa ni Mwenyezi Mlungu. 10 Yani, kuutsamiza ufalume kula nyumba ya Sauli na kuchiimarisha chihi cha utawala cha Daudi katika Iziraeli na Juda, kula Dani hadi Beeri-Sheba.” 11 Hipho Ishi-Boshethi kayaweza kumjibu Abineri neno ranjina kpwa sababu kala anamuogopha.
12 Phahi Abineri wahuma ahumwa kpwa Daudi hiko Heburoni akamuambire, “Tsi hino ni ya ani? Nahuike chilagane nami ndakuterya kuareha Aiziraeli osi uatawale.” 13 Daudi achiamba, “Ni sawa ndaika chilagane nawe, ela nina sharuti mwenga bahi nlondaro kula kpwako naro ni hiri: Uchedza kundaniona uso wangu bila ya kunirehera Mikali mwana mchetu wa Sauli.” 14  3:14 1 Samueli 18:27Chisha Daudi wahuma ajumbe kpwa Ishi-Boshethi, mwana wa Sauli, kumuamba, “Niuyizira mkazangu Mikali, niriyemposa kpwa masunyu gana ga Afilisti.” 15 Phahi Ishi-Boshethi wahuma atu akamuhale Mikali kula kpwa mlumewe Palitieli mwana wa Laishi. 16 Hiye mlumewe walungana naye kuno anarira hadi achifika naye Bahurimu. Ndipho Abineri achimuambira, “Hebu uya.” Naye achiuya.
17 Phahi Abineri wahenda mashauri na atumia a Iziraeli achiamba, “Kpwa muda mure kala mnalonda Daudi akutawaleni. 18 Sambi hendani hivyo mana Mwenyezi Mlungu wamuahidi Daudi achiamba, ‘Kpwa mkpwono wa mtumishi wangu Daudi, ndaativya atu angu Iziraeli kula kpwa mikono ya Afilisti, na kula kpwa mikono ya aviha aho anjina osi.’ ” 19 Abineri piya wagomba na atu a Benjamini chisha achiphiya kugomba na Daudi hiko Heburoni chila chitu ambacho chivyazi chosi cha Benjamini na Aiziraeli anjina alonda chihendwe.
20 Abineri ariphofika kpwa Daudi hiko Heburoni phamwenga na atu mirongo miiri, Daudi waahendera karamu. 21 Ndipho Abineri achimuambira Daudi, “Nricha niphiye vyangu nkamkusanyire bwana wangu mfalume Aiziraeli osi, ili aike chilagane nawe, uweze kutawala vyosi ulondavyo.” Phahi Daudi achimruhusu Abineri naye achiphiya vyakpwe kpwa amani.
Joabu anamuolaga Abineri
22 Badaye anajeshi a Daudi phamwenga na Joabu atsoloka kula kpwendavamia, achireha zewe nyinji. Ela Abineri kala kaphamwenga na Daudi ko Heburoni, mana kala Daudi akamruhusu aphiye vyakpwe kpwa amani. 23 Joabu na anajeshi osi okala phamwenga naye ariphotsoloka, atu amuambira Joabu, “Abineri che akedza kpwa mfalume, naye akamruhusu akaphiya vyakpwe kpwa amani.” 24 Ndipho Joabu achimlunga mfalume achimuamba, “Ukahendadze we? Mbona Abineri akedza na ukamruhusu aphiye vyakpwe? 25 Uwe unammanya Abineri akedza ili akuchenge, amanye gosi upangago na uhendago.”
26 Joabu ariphola kpwa Daudi, wahuma ajumbe amlunge Abineri, achimuuyiza kula chisima cha Sira. Ela Daudi kala kana amanyaro. 27 Naye Abineri ariphouya Heburoni, Joabu wamuiha kanda achendaima naye phatu kanda mo ryangoni avi ayagomba naye njama, achimdunga ndanini hadi achifwa kpwa sababu ya kumuolaga mwanao Asaheli. 28 Chisha Daudi ariphosikira kuhusu dzambo hiri, waamba, “Mimi na ufalume wangu tahuna makosa mbere za Mwenyezi Mlungu hata kare na kare, kpwa sababu ya milatso ya Abineri mwana wa Neri. 29 Naimuuyire mwenye Joabu na nyumba yosi ya ise. Chisha iyo nyumba ya Joabu isikose kukala na mutu ariye na chironda chidodacho, au ariye na mahana, au mwenye kugutsira na gongo, au ndiyeolagbwa vihani au mutu ambaye andatsowa chakurya.” 30 Phahi Joabu na mwanao Abishai amuolaga Abineri kpwa sababu waaolagira mwanao wao Asaheli vihani hiko Gibioni.
31 Chisha Daudi waambira Joabu na anajeshi osi ariokala phamwenga naye, “Kpwanyulani nguwo zenu, mkavwale magunia mumririre Abineri kuno mkatanguliya ro jeneza.” Naye mfalume Daudi wanyendeka nyuma ya jeneza, 32 achendamzika Abineri hiko Heburoni. Mfalume Daudi waudula ndiro, achimririra pho mbirani, nao atu osi achirira. 33 Ndipho mfalume achiimba wira wa kumririra Abineri achiamba,
“Ikakaladze Abineri afwe dza afwavyo mzuzu?
34 Mikonoyo taifungirwe,
Wala magulugo tagakafungbwa silisili;
Ela ukafwa dza mutu achiyeolagbwa ni atu ayi.”
Na atu osi amririra tsona. 35 Alafu atu osi akpwedzamchenga-chenga Daudi kpwa arye chakurya wakati kabila dzuwa taridzangbwetswa. Ela Daudi achiapa achiamba, “Mlungu naanitiye adabu kali ichikala ndatata chakurya chochosi kabila ya dzuwa kutswa.” 36 Atu osi aona dzambo hiro, richiafwahira dza vyo arivyofwahirwa ni chila mfalume arirohenda. 37 Ndipho atu osi a Iziraeli achimanya kukala mfalume kayashiriki kuolagbwa kpwa Abineri mwana wa Neri. 38 Chisha mfalume waambira atumishie, “Kpwani mwino tammanya kukala mkpwulu mmwenga, mutu mashuhuri hipha Iziraeli rero akafwa? 39 Nami rero dzagbwe námwagirwa mafuha nkale mfalume, nkasira nguvu na hinyo ana a Seruya akanizidi nguvu, phahi Mwenyezi Mlungu na aariphe atu ayi sawa-sawa na mai gao.”

3:9 3:9 1 Samueli 15:28

3:14 3:14 1 Samueli 18:27