4
Ishi-Boshethi anaolagbwa
Ishi-Boshethi mwana wa Sauli ariphosikira kukala Abineri akafwa hiko Heburoni, wakosa ujasiri na Aiziraeli osi achiogopha. Hiye mwana wa Sauli kala ana akulu airi a vikosi vya kuvamia atu, mmwenga waihwa Baana na wa phiri Rekabu ana a Rimoni, kula Beerothi, wa mbari ya Benjamini; (kpwa mana Beerothi yaolangbwa kukala seemu ya Benjamini. Na hinyo Abeerothi halisi okala achisagala hipho achimbira kuphiya Gitaimu, ndiko anakosagala dza achimbizi hadi rero.)
4:4 2 Samueli 9:3Jonathani mwana wa Sauli kala ana mwana ariyekala chiswere, dzinare waihwa Mefiboshethi. Iye kala ana miaka mitsano, wakati habari za chifo cha Sauli na Jonathani ziriphofika Jeziriili. Na mrezi wa mwana wamuunula achichimbira naye. Ariphokala anazola, mwana wamtsuhuka achigbwa, achikala chiswere.
Siku mwenga Rekabu na Baana, ana a Rimoni, kula Beerothi, aphiya hadi kaya ya Ishi-Boshethi, achifika dzuwa ra mutsi, mwenye kala anadzioyeza. Phahi ainjira nyumbani, achihenda avi analunga mtsere, achimdunga ndanini, chisha achichimbira. Hiye mutu na mwanao ariphokala akainjira nyumbani mokala Ishi-Boshethi arere chitandani mwakpwe chumbani, amdunga ndanini, achimuolaga. Alafu amkata chitswa achichihala na achiphiya vyao kutsupira Dete ra Joridani usiku wosi. Achimrehera Daudi chitswa cha Ishi-Boshethi hiko Heburoni, achimuambira mfalume, “Hichi ni chitswa cha Ishi-Boshethi, mwana wa Sauli, mvihao, ariyelonda kukuolaga. Rero Mwenyezi Mlungu akakuriphizira chisasi uwe bwana wangu mfalume kpwa Sauli na chivyaziche.” Ela Daudi wajibu Rekabu na mwanao Baana, ana a Beerothi achiaambira, “Naapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu ariye moyo, ariyenitivya kula kpwenye shida zosi, 10  4:10 2 Samueli 1:1–16mutu mmwenga ariphoniambira, ‘Sauli akafwa,’ achiona kukala akareha habari nono, namgbwira, nchimuolaga, hiko Zikilagi. Ndiyo tuzo nriyomupha kpwa ajili ya hizo habarize. 11 Phahi, napho atu ayi akamuolaga mutu asiye na kosa mwakpwe chitandani, dze, hivi sambi nsiariphize kpwa kumwaga milatsoye, na nikuuseni mwimwi kula himu duniani?” 12 Ndipho Daudi waamuru atue nao achiaolaga. Bada ya kuaolaga achiakata mikono na magulu, achiatsundika dzulu ya muhi kanda ya ziya hiko Heburoni. Nao achihala chitswa cha Ishi-Boshethi achichizika mbirani ya Abineri hiko Heburoni.

4:4 4:4 2 Samueli 9:3

4:10 4:10 2 Samueli 1:1–16