5
Daudi anakala mfalume
wa Iziraeli na Juda
(1 Nyakati 11:1–3)
Alafu mbari zosi za Iziraeli akpwedza Heburoni kpwa Daudi achedzamuamba, “Lola swiswi hu atuo. Hipho kare Sauli ariphokala anahutawala, uwe ndiwe uriyelongoza Aiziraeli kuphiya vihani na Mwenyezi Mlungu achikuamba, ‘Uwe undakala mrisa wa atu angu Iziraeli, chisha undakala mtawala wao.’ ” Atumia osi a Iziraeli amwedzera mfalume Daudi ko Heburoni, naye Daudi achiika chilagane nao mbere za Mwenyezi Mlungu ko Heburoni, achimmwagira Daudi mafuha akale mfalume wa Iziraeli.
5:4 1 Afalume 2:11; 1 Nyakati 3:4; 29:27Daudi kala ana miaka mirongo mihahu ariphoandza kutawala, naye watawala miaka mirongo mine. Hiko Heburoni watawala miaka sabaa na miezi sita na hiko Jerusalemu watawala miaka mirongo mihahu na mihahu Iziraeli yosi na Juda.
Daudi anateka Jerusalemu
(1 Nyakati 11:4–9; 14:1–7)
5:6 Joshuwa 15:63; Aamuli 1:21Siku mwenga mfalume na atue aphiya Jerusalemu ili akapigane na Ajebusi, ambao kala achisagala mumo. Ajebusi amuambira Daudi, “Kundainjira himu bii, kpwa mana hata vipofu na viswere anaweza kukuzuwiya.” Kala anaona kukala Daudi kandaturya kuinjira himo. Ela Daudi waihala yo ngome ya Sayuni, ambayo ndiyo Mudzi wa Daudi.
Siku iyo Daudi waambira atue, “Hiye ndiyeapiga Ajebusi, naatsupire kpwa mfumbi wa madzi akaapige hinyo viswere na vipofu ambao Daudi anaamena.” (Ndio mana atu nkuamba, “Nyo vipofu na viswere taaruhusiwa kuinjira nyumba ya mfalume.”) Phahi Daudi wasagala mumo ngomeni, ndiyo mana uchiihwa Mudzi wa Daudi. Chisha Daudi achidzenga hinyo mudzi kuuzunguluka, kuandzira Milo* 5:9 Mana ga Chieburania ga Milo ni phatu phoodzazwa mitsanga phachikala dza ngazi pana za kutosha kudzenga nyumba dzuluye. kuphiya ndani. 10 Naye Daudi wazidi kuhenda nguvu, kpwa mana Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi kala a phamwenga naye.
11 Chisha Hiramu mfalume wa Tiro wahuma ahumwa kpwa Daudi, achireha mierezi phamwenga na mafundi a kutsonga na mafundi a mawe nao achedzamdzengera Daudi nyumba ya chifalume. 12 Naye Daudi achimanya kukala Mwenyezi Mlungu wamuimarisha akale mfalume wa Iziraeli na aufanikishe nyo ufalume kpwa ajili ya atue, Iziraeli.
13 Daudi ariphola Heburoni, wazidi kulóla achetu na anachetu anji hiko Jerusalemu, achivyarirwa ana anji a chilume na a chichetu. 14 Na higa ndigo madzina ga hinyo ana ariovyalwa hiko Jerusalemu: Shamua, Shobabu, Nathani, Selemani, 15 Ibuhari, Elishuwa, Nefegi, Jafia; 16 Elishama, Eliada na Elifeleti.
Daudi anaashinda Afilisti
(1 Nyakati 14:8–17)
17 Afilisti ariphosikira kukala Daudi akatiywa mafuha ili akale mfalume wa Iziraeli, Afilisti osi aambuka kpwendamuendza Daudi. Naye Daudi ariphogasikira, watserera achiphiya ngomeni. 18 Phahi Afilisti kala akedza na kudzitawanya Dete ra Arafa. 19 Phahi Daudi wamuuza Mwenyezi Mlungu achiamba, “Dze, niambuke nkapigane na Afilisti? Undaatiya mwangu mikononi?” Naye Mwenyezi Mlungu achimjibu Daudi achiamba, “Ambuka ukapigane na Afilisti kpwa kukala kpwa kpweli ndaatiya mwako mikononi.” 20 Phahi Daudi waphiya hadi Baali-Perasimu, 5:20 Baali-Perasimu manage ni Mlungu akaamwagikira. achendaashindira hiko, na achiamba, “Mwenyezi Mlungu akafurikira maadui gangu mbere zangu dza mafuriko ga madzi.” Kpwa hivyo phatu phapho phaihwa Baali-Perasimu. 21 Afilisti aricha vizuka vyao phapho, na Daudi na atue achivihala achiuka navyo.
22 Afilisti auya tsona, achimwagikana Dete ra Arafa. 23 Naye Daudi ariphomuuza Mwenyezi Mlungu, Mwenyezi Mlungu achimuamba, “Usiambuke mwenga kpwa mwenga ela azunguluke ukaashambuliye kula uphande wa nyuma, hiko mbere za mihi ya miforisadi. 24 Hipho ndiphosikira misindo dzulu ya yo miforisadi, ndipho nawe uphiye wangbwi-wangbwi kpwa kukala Mwenyezi Mlungu akakutanguliya mberezo kpwendapiga jeshi ra Afilisti.” 25 Daudi wahenda dza arivyolagizwa ni Mwenyezi Mlungu, naye achiapiga Afilisti kula Geba hadi Gezeri.

5:4 5:4 1 Afalume 2:11; 1 Nyakati 3:4; 29:27

5:6 5:6 Joshuwa 15:63; Aamuli 1:21

*5:9 5:9 Mana ga Chieburania ga Milo ni phatu phoodzazwa mitsanga phachikala dza ngazi pana za kutosha kudzenga nyumba dzuluye.

5:20 5:20 Baali-Perasimu manage ni Mlungu akaamwagikira.