6
Sanduku ra Mlungu
rinarehwa Jerusalemu
(1 Nyakati 13:1–14; 15:25—16:3,43)
Daudi wakusanya tsona anajeshi hodari a Iziraeli, elufu mirongo mihahu. 6:2 Kutsama 25:22Daudi achiuka phamwenga na hinyo anajeshi kuphiya mudzi wa Baala* 6:2 Baala: Dzina ranjina ni Kiriathi-Jearimu. Soma 1 Samueli 6:21—7:2. kahi za tsi ya Juda, ili kuriambusa kula kuko sanduku ra Mlungu riihwaro kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, asagalaye dzulu ya chihi cha endzi kahi-kahi ya makerubi ario dzulu ya sanduku ra Mlungu. 6:3 1 Samueli 7:1–2Atsukula hiro sanduku ra Mlungu dzulu ya rukpwama dziphya, achirituluza kula nyumba ya Abinadabu yokala i chidzangoni. Uza na Ahio ana a Abinadabu ndio ariolongoza ro rukpwama dziphya, phamwenga na sanduku ra Mlungu. Hiye Ahio kala ananyendeka mbere ya ro sanduku. Daudi na Aiziraeli osi avwina mbere za Mwenyezi Mlungu kpwa nguvu zao zosi, kpwa kuimba mawira na kupiga zeze, ngephephe, tamburini, kayamba na matoazi.
Ariphofika phatu pha kuwagira mtsere pha Nakoni, Uza wagolosa mkpwonowe kuzuwiya sanduku ra Mlungu, mana ngʼombe kala zikakpwala. Ndipho Mwenyezi Mlungu achimtsukirirwa Uza, achimuolaga phapho kpwa kosare, naye wafwa phapho mbere ya sanduku ra Mlungu.
Daudi watsukirwa mana tsukizi za Mwenyezi Mlungu kala zikamuolaga Uza, phatu phapho phaihwa Peresi-Uza 6:8 Peresi-Uza: manage ni kumtsukirirwa Uza. hadi rero. Naye Daudi siku iyo wamuogopha Mwenyezi Mlungu achiamba, “Mino ndarirehadze kpwangu kaya sanduku ra Mwenyezi Mlungu?” 10 Phahi Daudi kayalonda kureha sanduku ra Mwenyezi Mlungu ili aphiye naro kpwakpwe, Mudzi wa Daudi, ela wariricha nyumbani mwa Obedi-Edomu, kula Gathi. 11  6:11 1 Nyakati 26:4–5Phahi sanduku ra Mwenyezi Mlungu rasala nyumbani mwa Obedi-Edomu kpwa muda wa miezi mihahu, naye Mwenyezi Mlungu achimʼbariki Obedi-Edomu na atu osi a phakpwe kaya.
12 Chisha mfalume Daudi waambirwa kukala, “Mwenyezi Mlungu akaabariki atu osi a kaya ya Obedi-Edomu na vyosi arivyokala navyo kpwa ajili ya sanduku ra Mlungu.” Ndipho Daudi achiphiya na achendarihala ro sanduku ra Mlungu kula kpwa Obedi-Edomu kuno akahererwa hadi Mudzi wa Daudi. 13 Hinyo atu ariotsukula sanduku ra Mwenyezi Mlungu ariphophiya nyago sita, Daudi watsindza sadaka ya ndzau wa kunona. 14 Daudi kala akavwala chisibao cha katani naye wavwina mbere za Mwenyezi Mlungu kpwa nguvuze zosi. 15 Iye na atu osi a Iziraeli arireha ro sanduku ra Mwenyezi Mlungu kuno anapiga njerejere na kupiga magunda.
16 Sanduku ra Mwenyezi Mlungu ririphokala rinainjizwa Mudzi wa Daudi, Mikali mwana mchetu wa Sauli, watsungurira na dirishani, achimuona mfalume Daudi anatina-tina na kufwiha mbere za Mwenyezi Mlungu, naye achimʼbera mwakpwe moyoni. 17 Ariinjiza hiro sanduku ra Mwenyezi Mlungu na achiriika phatuphe, yani kahi-kahi ya hema ambaro Daudi warichita kpwa ajiliye. Naye Daudi walavya sadaka za kuochwa na sadaka za amani mbere za Mwenyezi Mlungu. 18 Na ariphomala kulavya sadaka za kuochwa na sadaka za amani waabariki atu kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi. 19  6:19 1 Nyakati 16:43Achiaganyira atu osi, borori rosi ra Aiziraeli, alume kpwa achetu, chila mutu mkpwahe wa bofulo, phande ra nyama na gande ra zabibu. Phahi atu osi atsamukana, chila mutu achiuya kpwakpwe kaya.
20 Daudi ariphouya kaya ili abariki atu a mwakpwe nyumbani, Mikali watuluka kondze achendamphokera Daudi, naye achiamba, “Ni ishima ya viphi hino ya mfalume wa Iziraeli kudzifwenula nguwoze 6:20 Chieburania tachiamba kukala Daudi kala a chitsaha, ela kala ana chisibao macheye na kana vwazi ga dzulu ga chifalume. mbere za atumwa a chichetu a atumishie dza mutu asiyemana adzifwenulavyo nguwo mbere za atu bila haya!” 21 Naye Daudi achimuambira Mikali, “Nkahenda hivyo mbere za Mwenyezi Mlungu, ariyenitsambula mimi badala ya sowe, na badala ya mutu wanjina yeyesi wa nyumbaye, achiniika nikale mtawala wa atue, Iziraeli. Kpwa hivyo mino ndafwiha mbere za Mwenyezi Mlungu. 22 Tsona nindadziika wa kukosa ishima kuriko hivi, nami ndadziifya phako matsoni. Ela mbere za hinyo atumwa achetu uchio agomba, nindaishimiwa.” 23 Phahi Mikali, mwana mchetu wa Sauli, kayaphaha mwana hadi achifwa vivyo.

6:2 6:2 Kutsama 25:22

*6:2 6:2 Baala: Dzina ranjina ni Kiriathi-Jearimu. Soma 1 Samueli 6:21—7:2.

6:3 6:3 1 Samueli 7:1–2

6:8 6:8 Peresi-Uza: manage ni kumtsukirirwa Uza.

6:11 6:11 1 Nyakati 26:4–5

6:19 6:19 1 Nyakati 16:43

6:20 6:20 Chieburania tachiamba kukala Daudi kala a chitsaha, ela kala ana chisibao macheye na kana vwazi ga dzulu ga chifalume.