10
Daudi anaturya Aamoni na Aaramu
(1 Nyakati 19:1–19)
Bada ya muda mfalume wa Aamoni wafwa na mwanawe Hanuni achitawala badalaye. Naye Daudi achiamba, “Ndamuhendera manono Hanuni mwana wa Nahashi, dza ise arivyonihendera.” Phahi Daudi wahuma atu aphiye kpwa niabaye akamuphe pore Hanuni kpwa ajili ya kufwererwa ni ise.
Hinyo atu ariphofika tsi ya Aamoni, vilongozi a Aamoni achimuamba bwana wao Hanuni, “Dze, unaona Daudi akakuhumira akuphoze marenda kpwa kukala anamuishimu sowe? Dze, Daudi kakaahuma atumishie kpwako ili kuulola mudzi, kuupeleleza ili auangamize?” Phahi Hanuni waahala nyo atumishi a Daudi, chila mutu achimnyola uphande mmwenga wa cheruche, nguwo zao achizikata kahi-kahi hadi mahakoni, chisha achiarichira aphiye vyao.
Daudi ariphoambirwa dzambo hiro, wahuma ajumbe kpwendaaphokera, kpwa sababu atu hinyo kala akaifywa sana. Mfalume achiamba, “Kalani ko Jeriko hadi vyo vyeru vyenu vimere ndipho muuye.”
Aamoni ariphoona kukala akamtsukiza Daudi, akpwendakodisha anajeshi a Aramu elufu mirongo miiri kula Bethi-Rehobu, a kunyendeka na magulu na Aaramu kula Soba, mfalume wa Maaka achilavya anajeshie elufu mwenga, na anajeshi elufu kumi na mbiri kula Tobu. Daudi ariphosikira gaga, wamuhuma Joabu na jeshi rosi ra masujaa. Aamoni atuluka achidzipanga chiviha phatu pha kumenyera mudzi wao. Nao Aaramu a Soba, a Rehobu, atu a Tobu na a Maaka kala a machiyao hiko weruni. Joabu ariphoona kukala anapigbwa mbere na nyuma, watsambula hara anajeshi hodari zaidi a Iziraeli achiapanga apambane na Aaramu. 10 Anajeshi anjina ariosala waaika tsini ya ulongozi wa mwanao Abishai, ili apigane na Aamoni. 11 Joabu achiamba, “Uchiona kukala Aaramu ananizidi mkpwotse, ndzo uniterye, nami nchiona kukala Aamoni anakuzidi mkpwotse, nindakpwedza nikuterye. 12 Kala sujaa, hukapigane chilume kpwa ajili ya atu ehu, na kpwa ajili ya midzi ya Mlungu wehu. Naye Mwenyezi Mlungu andahenda gara garigo manono kpwakpwe.”
13 Joabu na anajeshi ariokala phamwenga naye ndio atanguliya kupigana na Aaramu, nao Aaramu achichimbira. 14 Aamoni ariphoona kukala Aaramu anachimbira, nao achimbira Abishai, achendainjira mo mudzini. Ndipho Joabu achiuya Jerusalemu kula vihani na Aamoni.
15 Aaramu ariphodziona kukala akashindwa ni Iziraeli, adzikusanya tsona. 16 Naye Hadadezeri wahuma akareherwe Aaramu ariokala ngʼambo ya muho Yufurati. Nao akpwedza Helamu, achilongozwa ni Shobaki mkpwulu wa jeshi ra Hadadezeri. 17 Daudi ariphoambirwa, wakusanya phamwenga Aiziraeli osi, achivuka muho Joridani achiphiya hadi Helamu. Nao Aaramu adzipanga kupigana na Daudi, na achipigana naye, 18 Aaramu achimbira Aiziraeli, naye Daudi achiolaga aphiriki a magari ga kuvwehwa ni farasi magana sabaa na anajeshi akuhumira farasi* 10:18 Tafusiri zanjina zinaamba anajeshi a kunyendeka na magulu. elufu mirongo mine, na Shobaki, mkpwulu wa jeshi rao waolagirwa kuko. 19 Afalume osi ariokala tsini ya Hadadezeri ariphodziona kukala akashindwa ni Iziraeli, alonda amani na Aiziraeli, nao achikala tsini yao. Ndipho Aaramu achiogopha kuterya tsona Aamoni.

*10:18 10:18 Tafusiri zanjina zinaamba anajeshi a kunyendeka na magulu.