11
Daudi na Bathisheba
11:1 1 Nyakati 20:1Mwaka wanjina uriphoandza,* 11:1 Kulengana na kalenda ya chirero, muda uho kala ni mwezi wa hahu au wa ne. hipho afalume atulukapho kuphiya vihani, Daudi wahuma Joabu, phamwenga na maofisaage na jeshi rosi ra Iziraeli. Wakpwendaangamiza Aamoni na jeshi richizangira mudzi wa Raba. Ela Daudi mwenye wasala Jerusalemu.
Siku mwenga madzuwa ga dziloni, Daudi waunuka chitandani, achinyendeka-nyendeka dzulu ya paa ya dzumba ra chifalume. Ariphokala hipho dzulu ya paa 11:2 Lola picha ya nyumba ya Chieburania; Mariko 2:4. waona mchetu anaoga. Mchetu mwenye kala ni mnono takuna. Naye Daudi wahuma mutu kpwendauza habari za hiye mchetu. Hiye mutu achedzamuamba, “Hiyu ni Bathisheba, mwana mchetu wa Eliamu, mkpwaza Uriya, yuya Muhiti.” Ndipho Daudi achihuma ajumbe kpwendamuhala, achedza kpwa Daudi, na achilala naye; (mana yuya mchetu kala akamala sikuze za chichetu na ni swafi), chisha achimuuyiza kpwakpwe kaya. Hiye mchetu wagbwira mimba na achimphirikira ujumbe Daudi achimuamba, “Mino nina mimba.”
Ndipho Daudi achihuma ujumbe kpwa Joabu achiamba, “Muambire Uriya, yuya Muhiti edze.” Naye Joabu achimuhuma Uriya kpwa Daudi. Uriya ariphofika, Daudi wamuuza habari za Joabu, na anajeshi anjina a viphi, na viha vinaendereradze. Chisha Daudi achimuambira Uriya, “Haya, tserera kpwako kaya, ukaoye na mcheo.” 11:8 Chieburania chinaamba ukasinge magulu. Phahi Uriya watuluka kula mo nyumbani mwa mfalume, naye mfalume achimuhumira zawadi. Ela Uriya walala mryangoni pha nyumba ya mfalume, phamwenga na arindzi a bwanawe, wala kayatserera kpwakpwe kaya. 10 Atu ariphomuambira Daudi kukala, Uriya kayatserera kpwakpwe kaya, Daudi achimuuza Uriya, “Avi wee kala ucharoni? Mbona kukatserera kpwako kaya?” 11 Naye Uriya achimuambira Daudi, “Sanduku ra Mlungu, Iziraeli na Juda anakala mahemani, na bwana wangu Joabu, na anajeshi a bwana wangu akapiga kambi weruni. Dze, mino niphiye kpwangu kaya, nkarye, ninwe na nkalale na mkpwazangu? Kpweli kabisa, kpwa kadiri uishivyo, mino sindahenda dzambo dza hiro.” 12 Phahi Daudi achimuambira Uriya, “Godza hipha rero na muhondo chisha ndakuricha uphiye vyako.” Phahi Uriya achisagala Jerusalemu siku iyo na siku ya phiriye. 13 Naye Daudi wamualika, achirya na kunwa phamwenga naye hadi achimlevya. Ela wakati wa dziloni watuluka achendalala phamwenga na arindzi a bwanawe wala kayatserera kpwakpwe kaya.
14 Ligundzure, Daudi wamuandikira Joabu baruwa achimupha Uriya aphiye nayo. 15 Ndani ya iyo baruwa waamba, “Muikeni Uriya msitari wa mbere wa atu phenye viha vikali, chisha ukani, mumriche, ili apigbwe afwe.” 16 Phahi Joabu ariphokala akauzangira mudzi, wamuika Uriya phatu ariphomanya kukala phana maadui sujaa. 17 Atu a hinyo mudzi ariphotuluka kupigana na Joabu, anajeshi anjina a jeshi ra Daudi aolagbwa, na Uriya yuya Muhiti, kala ni mmwenga wao.
18 Ndipho Joabu achimphirikira Daudi habari zosi za viha; 19 achimlagiza yuya ariyemuhuma achiamba, “Uchimala kumupha mfalume habari zosi za viha, 20 anaweza kutsukirwa sana, na akakuuza, ‘Kpwa utu wani mriphokala munapigana mwausengerera mudzi hivyo? Dze, tamyamanya kukala andakulatsani kula ukutani? 21  11:21 Aamuli 9:53Ariyemuolaga Abimeleki mwana wa Jerubeshethi§ 11:21 Dzina ranjina ra Gidioni. ni ani? Dze, siye mchetu ariyemtsuphira sago kula ukutani, achimuolaga hiko Thebesi? Kpwa utu wani mwausengerera ukuta namuna hiyo?’ Achikuuza hivyo ndipho undaamba, ‘Mmwenga wa anajeshio chiyeolagbwa ni Uriya, yuya Muhiti.’ ”
22 Phahi yuya muhumwa waphiya, ariphofika wamuambira Daudi gosi arigohumwa ni Joabu. 23 Yuya muhumwa achimuambira Daudi, “Hinyo atu ahushinda nguvu, achiutuluza kondze hiko weruni, ela huchiauyiza hadi ryangoni. 24 Ndipho atu a maha achilatsa anajeshio, kula dzulu ya ukuta. Anjina aho akafwa na Uriya yuya Muhiti ni mmwenga wao.” 25 Daudi achimuambira yuya muhumwa, “Muambire Joabu maneno higa, ‘Dzambo hiri risikutiye wasiwasi, mana upanga nkurya hiyu dza unavyorya yuya, zidini kushambuliya nyo mudzi mukauvundze-vundze.’ Mtiye moyo Joabu kpwa maneno higo.”
26 Mkpwaza Uriya ariphosikira mlumewe akafwa, wamririra. 27 Muda wa chiriro uriphosira, Daudi wahuma mutu akamrehe, achimtiya mwakpwe nyumbani, achikala mchewe na achimuvyarira mwana. Ela dzambo hiro arirorihenda Daudi ramtsukiza Mwenyezi Mlungu.

11:1 11:1 1 Nyakati 20:1

*11:1 11:1 Kulengana na kalenda ya chirero, muda uho kala ni mwezi wa hahu au wa ne.

11:2 11:2 Lola picha ya nyumba ya Chieburania; Mariko 2:4.

11:8 11:8 Chieburania chinaamba ukasinge magulu.

11:21 11:21 Aamuli 9:53

§11:21 11:21 Dzina ranjina ra Gidioni.