12
Nathani anamdemurira Daudi
12:1 Zaburi 51Ndipho Mwenyezi Mlungu achimuhuma Nathani aphiye kpwa Daudi. Ariphofika wamuamba, “Phakala na atu airi kpwenye mudzi mmwenga, mmwenga wakala ni tajiri na wanjina ni mchiya. Yuya tajiri kala ana mangʼondzi manji na ngʼombe nyinji. Ela yuya mchiya kayakala na chitu, isiphokala mwati mdide wa ngʼondzi ambaye kala akamgula. Hiye mwati wamrera naye achikurira pho phakpwe phamwenga na anae. Kala nkumrisa chakuryache, nkumnwesa na chikombeche, nkumlaza phakpwe magoni na kpwakpwe wakala ni dza mwana mchetu. Siku mwenga yuya tajiri watsolokerwa ni mjeni. Naye badala ya kuhala ngʼondzire au ngʼombeye mwenye ili amtsindzire yuya mjeniwe ariyemtsolokera, wakpwendahala hiye mwati wa yuya mchiya, achimjitira mjeniwe.” Phahi Daudi watsukizwa sana ni mutu hiye, achimuambira Nathani, “Naapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu ariye moyo, kukala hiye mutu ariyehenda dzambo hiri, anafwaha kufwa. Tsona andamripha hiye mwana ngʼondzi kano ne, kpwa sababu wahenda dzambo hiri wala kayakala na mbazi.”
Ndipho Nathani achimuambira Daudi, “Uwe ndiwe hiye mutu. Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa Iziraeli anaamba hivi, ‘Nákumwagira mafuha ukale mfalume wa Iziraeli na nchikutivya kula mikononi mwa Sauli. Nakupha nyumba ya bwanao na achee a mwako chifuwani, na nchikupha atu a Iziraeli na a Juda uatawale. Napho higo tagayakutosha, ningekpwenjereza zaidi. Kpwa utu wani ukaribera neno ra Mwenyezi Mlungu kpwa kuhenda garigo mai phakpwe matsoni? Wamuolaga Uriya yuya Muhiti kpwa upanga, nawe wahala mchewe uchimuhenda mcheo. Wamricha aolagbwe kpwa upanga wa Aamoni. 10 Sambi phahi, baazi ya atuo andaenderera kuolagbwa vihani, kpwa mana ukanibera na ukamuhala mkpwaza Uriya yuya Muhiti, akale mcheo.’ 11  12:11 2 Samueli 16:22Mwenyezi Mlungu anaamba hivi, ‘Nindakurehera uyi Kula kpwa atu a mwako nyumbani, nami ndaahala acheo kuno unalola, niaphe mutu ambaye u phephi naye, naye andalala nao chingʼangʼa. 12 Uwe wahenda dzambo hiro kpwa siri, ela mino ndarihenda mutsi, mbere ya Aiziraeli osi.’ ” 13 Daudi achimjibu Nathani achiamba, “Nikamkosera Mwenyezi Mlungu.” Nathani naye achimuambira Daudi, “Mwenyezi Mlungu piya naye akakuusira dambiyo, kundafwa. 14 Ela, kpwa kukala kuhendako hendo hiri ukaapha aviha a Mwenyezi Mlungu nafwasi kulu ya kukufuru, mwana ndiyevyarirwa kpwa kpweli andafwa.” 15 Naye Nathani achiuka achiphiya kpwakpwe kaya.
Mwana wa Daudi anafwa
Phahi Mwenyezi Mlungu wamrehera ukongo yuya mwana ambaye mkpwaza Uriya wamvyarira Daudi naye achilumwa sana. 16 Daudi wamvoya Mlungu kpwa ajili ya hiye mwana. Wafunga, achiinjira ndani ya nyumba na achilala photsi usiku kucha. 17 Na atumishi avyere a nyumbaye akpwendaima phephi naye ili amrai aunuke kula hipho photsi, ela kayakubali, wala kayarya chitu chochosi phamwenga nao.
18 Iriphofika siku ya sabaa, yuya mwana achifwa. Nao atumishi a Daudi aogopha sana kumuambira kukala mwana akafwa, kpwa mana aambirana, “Yuya mwana ariphokala achere moyo, swino wagomba naye ela kayahuphundza. Pho vino hundamuambiradze kukala mwana akafwa? Vivi huchimuamba, ‘Ee mwanao akafwa,’ anaweza kudzihenda utu uyi.” 19 Ela Daudi ariphoona atumishie anagombekezana pokopoko, achimanya kukala mwana akafwa. Ndipho achiauza atumishie, “Dze, mwana akafwa?” Nao achimjibu achiamba, “Ee akafwa.” 20 Phahi Daudi waunuka kula hipho photsi, achioga, achidzipaka mafuha, achigaluza nguwoze, achiinjira nyumbani mwa Mwenyezi Mlungu achiabudu. Chisha achiphiya kpwakpwe kaya, na aripholonda chakurya, waandazirwa achirya.
21 Atumishie achimuuza, “Mbona ukahenda hivi? Mwana ariphokala achere moyo wafunga na kumririra. Na vino akafwa, ukaunuka na kurya.” 22 Achiajibu achiamba, “Mwana ariphokala moyo, nafunga na nchirira, kpwa mana náamba, ‘Ni ani amanyaye? Mwenyezi Mlungu anaweza kunionera mbazi, mwana akaishi.’ 23 Ela vino akafwa, nfungire utu wani? Dze, naweza kumuuyiza moyo tsona? Siku mwenga mimi ndaphiya hiko ariko ela iye kandaniuyira tsona.”
Selemani anavyalwa
24 Chisha Daudi wamupha pore mchewe Bathisheba, achilala naye. Naye achivyala mwana wa chilume achimuiha Selemani. Mwenyezi Mlungu wammendza, 25 hadi achihuma ujumbe kpwa nabii Nathani, naye achimuiha Jedidia,* 12:25 Manage ni amendzwaye ni Mwenyezi Mlungu. kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu.
Daudi anateka Raba
(1 Nyakati 20:1–3)
26 Naye Joabu waenderera kupigana na atu a Raba ya Aamoni, achiuhala mudzi wa chifalume. 27 Chisha Joabu achihuma ajumbe aphiye kpwa Daudi kuamba, “Nkapigana na atu a Raba hadi nkahala chandzo chao cha madzi. 28 Sambi phahi kusanya majeshi gachigosala, ukauzangire mudzi na kuuhala, sedze mino nkauhala, atu akanitogola kukala ndimi nriye uteka.” 29 Phahi Daudi wakusanya anajeshi achiphiya Raba, achipigana nao, achiuhala. 30 Chisha achihala tadzi ya mfalume wao kula phakpwe chitswani. Uziho wa iyo tadzi kala ni kilo mirongo mihahu na ne 12:30 Chieburania talanta ya zahabu ni sawa na kilo 34. za zahabu, nayo yakala na mawe ga samani ndaniye, na achimvwika Daudi chitswani. Naye wahala zewe nyinji sana kula mo mudzini. 31 Atu ambao kala a himo waahala achiashurutisha kuhenda kazi za misumeno, sururu za vyuma na mbadzo za vyuma na kutengeza matofali. Hivyo ndivyo Daudi arivyoihenda midzi yosi ya Aamoni. Chisha Daudi wauya Jerusalemu na jeshire rosi.

12:1 12:1 Zaburi 51

12:11 12:11 2 Samueli 16:22

*12:25 12:25 Manage ni amendzwaye ni Mwenyezi Mlungu.

12:30 12:30 Chieburania talanta ya zahabu ni sawa na kilo 34.