13
Amunoni na Tamari
Bada ya muda wa kukola, higa gahendeka: Abusalomu, mwana wa Daudi, kala ana mwanao mchetu mnono, aihwaye Tamari, ambaye wamendzwa ni Amunoni, yekala piya ni mwana mlume wa Daudi yevyalwa ni mchetu wanjina. Amunoni kala anammendza sana Tamari hata achikala mkpwongo, mana hiyu msichana kala ni mwanamwali, nayo yakala ni vigumu Amunoni kumuhenda dzambo rorosi. Ela Amunoni kala ana msena aihwaye Jonadabu mwana wa Shimea, ambaye ni mwanao wa Daudi. Hiye Jonadabu kala ni mutu mlachu sana. Naye achimuuza, “Uwe u mwana wa mfalume, mbona unaonda hivi siku bada ya siku na kutaki kuniambira chikuryacho?” Amunoni achimjibu achiamba, “Nammendza Tamari, mwanáo ndani mwenga na mwenehu Abusalomu.” Jonadabu achimuambira, “Kadziambalaze mwako chitandani udzihende mkpwongo na sowe achedza kukulola, muambire, ‘Mruhusu mwenehu Tamari edze anijitire keki chache kuno nalola, chisha aniandazire.’ ” Phahi Amunoni wadziambalaza, achidzihenda mkpwongo, na mfalume ariphokpwedzamlola, Amunoni achimuambira mfalume, “Mruhusu mwenehu Tamari edze anijitire keki chache kuno nalola, chisha aniandazire.”
Phahi Daudi wahuma ujumbe kpwa Tamari yekala pho kaya ya mfalume, kumuamba, “Phiya kpwa mwenenu Amunoni ukamjitire keki.” Phahi Tamari waphiya nyumbani kpwa mwanao Amunoni ambamo kala akadziambalaza. Wahala unga, achiukanda, achitengeza keki chache na achiziocha mbere za Amunoni. Tamari wahala chikalango, achimuephurira pho mbereze ela Amunoni warema kurya achiamba, “Chila mutu naatuluke himu.” Phahi chila mmwenga achimutuluka. 10 Ndipho Amunoni achimuambira Tamari, “Nirehera hizo keki hiku chumbani, ili wedze unirise.” Naye Tamari achihala hizo keki arizozitengeza, achimphirikira mwanao Amunoni himo mwakpwe chumbani. 11 Ela ye ariphomuphirikira phephi ili arye, Amunoni wamgbwira, achimuambira, “Ndzo mwenehu ulale nami.” 12 Naye achimjibu achiamba, “Hata! Hivyo sivyo mwenehu, usinigbwire kpwa nguvu, mana tagahendwa hivyo hipha Iziraeli, kpwa hivyo usihende uzuzu huno. 13 Undanitiya waibu, ndamenyaphi myao? Nawe piya undakala dza mmwenga wa azuzu a Iziraeli. Sambi phahi uwe henda hivi, kagombe na mfalume, kpwa mana kandakukahaza kunilola.” 14 Ela Amunoni warema kumphundza, na kpwa kukala kala ana nguvu kuriko Tamari, wamgbwira chinguvu, achimgbwavukira.
15 Chisha Amunoni wamtsukirirwa Tamari na tsukizi nyinji sana. Kpwa kpweli tsukizi arizomtsukirirwa kala ni nyinji kuriko vira arivyommendza hipho mwandzo. Amunoni achimuambira, “Unuka, uphiye vyako.” 16 Naye Tamari achimjibu achiamba, “Situluka, kpwa kukala mabaya higa ga kunizola ni makulu kuriko gara uchigonihendera.” Ela Amunoni warema kumphundza. 17 Achimuiha mtumishiwe achimuamba, “Mtuluze hiyu mchetu himu vi sambi, chisha ufunge mryango.” 18 Ndipho hiye mtumishiwe achimtuluza Tamari kondze na achifunga mryango nyumaze. Tamari kala akavwala rinda ra mikono mire kpwa kukala hivyo ndivyo kala achivwala ana a chichetu a mfalume napho ni anamwali. 19 Naye Tamari achidzitiya ivu chitswani, rinda dzire arirokala akavwala achirikpwanyula na achidzibandika mikono ya chitswa achiudula ndiro kuno anaphiya vyakpwe.
20 Abusalomu, mwanao ndani mwenga achimuuza, “Dze, mwenenu Amunoni akakuhenda vii? Sambi phahi mwenehu hurira, hiye ni nduguyo, usiritiye moyoni dzambo hiro.” Phahi Tamari wasagala hali ya macheye nyumbani mwa mwanao ndani mwenga, Abusalomu. 21 Mfalume Daudi ariphosikira maneno higo, wareya sana. 22 Ela Abusalomu kayagomba na Amunoni chitu chochosi, sio chii wala chinono, mana Abusalomu wammena Amunoni kpwa kugbwavukira mwanao Tamari.
Abusalomu anariphiza
23 Bada ya miaka miiri mizima, Abusalomu kala ana atue a kukata nyoya mangʼondzige hiko Baali-Hasori phephi na mphaka wa Efuraimu naye waalika ana alume osi a mfalume. 24 Abusalomu waphiya kpwa mfalume, achendamuamba, “Mimi mtumishio ni phamwenga na atu a kukata nyoya mangʼondzi. Dze, mfalume phamwenga na atumishie anaweza kudziunga nami kusherekeya?” 25 Mfalume achimjibu achiamba, “Hata mwanangu, tauweza siswi hosi, sedze hukakala mzigo kpwako.” Dzagbwe Abusalomu wamrai sana, mfalume kayakubali kuphiya, ela wamʼbariki. 26 Ndipho Abusalomu achiamba, “Napho kpwedza, mruhusu mwenehu Amunoni aphiye naswi.” Ye mfalume achimuuza, “Kpwa nini Amunoni?” 27 Ela Abusalomu wamdinira hadi achimruhusu Amunoni na ana osi anjina a mfalume achiphiya naye.
28 Abusalomu waamuru atumishie, achiambira, “Mloleni hiye Amunoni hata achikala akalewa uchi wa zabibu, nami nchikuambirani, ‘Muolageni,’ muolageni, msiogophe. Mimi ndimi nchiyekuamuruni. Kalani hodari, kalani na ujasiri.” 29 Phahi atumishi a Abusalomu amuhendera Amunoni dza arivyoamuru Abusalomu. Ndipho ana osi a mfalume aunuka, chila mutu achipanda nyumbuwe achichimbira.
30 Ariphokala achere njirani, angbwe-angbwe yamfikira Daudi kukala, Abusalomu akaolaga ana osi a mfalume, taphakasala hata mmwenga. 31 Ndipho mfalume waunuka, achikpwanyula nguwoze, achidzilaza photsi. Nao atumishie osi aima phephi naye, na nguwo zao piya kala zikakpwanyulwa. 32 Ela Jonadabu mwana wa Shimea, mwanao wa Daudi achiamba, “Bwana wangu asione kukala ana osi a chilume a mfalume akaolagbwa. Amunoni macheye ndiye achiyeolagbwa. Higa gahendaimwa ni Abusalomu hangu siku hira Amunoni ariphomgbwavukira mwanao Tamari. 33 Phahi bwana wangu mfalume asiritiye neno hiri moyoni, kuona kukala ana osi a chilume a mfalume akafwa mana ni Amunoni macheye achiyefwa.” 34 Wakati hinyo Abusalomu kala akachimbira.
Phahi mrindzi waunula matsoge, achiona atu anji aredza na njira ilayo Horonaimu, uphande wa mwangoni. 35 Ndipho Jonadabu achimuambira mfalume, “Lola, ana a mfalume akedza, dza vyo mimi mtumishio nchivyogomba, ndivyo ichivyokala.” 36 Ariphomala kugomba tu, ana a mfalume achiinjira, kuno anarira na raka ra dzulu. Mfalume naye warira na atumishie osi chiriro chikulu sana. 37  13:37 2 Samueli 3:3Daudi wamririra mwanawe chila siku. Ela Abusalomu ye wachimbira, achiphiya kpwa Talimai mwana wa Amihudi, mfalume wa Geshuri. 38 Iye wachimbirira hiko, achendasagala kpwa muda wa miaka mihahu. 39 Bada ya moyowe kuhurira kuhusu chifo cha Amunoni, mfalume Daudi waaza kumuona Abusalomu.

13:37 13:37 2 Samueli 3:3