14
Abusalomu anauya Jerusalemu
Joabu mwana wa Seruya wamanya kukala mfalume kala anamuaza Abusalomu. Achihuma mutu aphiye Tekoa, akamrehe mchetu mwenye achili, achedzamuamba, “Dzihende u mutu mwenye chiriro, ukavwale nguwo za mfwererwa, wala usidzipake mafuha, ela uigane na mchetu ariye na chiriro cha siku nyinji kpwa ajili ya kufwererwa, chisha uinjire kpwa mfalume ukamuambire maneno ndigokuambira.” Hipho Joabu achimuambira ye mchetu vira arivyokala analonda agombe.
Naye yuya mchetu wa Tekoa ariphomsengerera mfalume kpwa agombe naye, wazama hadi chilangu chichiguta photsi kulavya ishima achiamba, “Niterya, ee mfalume.” Mfalume achimuuza, “Una shida yani?” Naye achimjibu achiamba, “Lola, mimi ni gungu. Mlume wangu wafwa, nami mtumishio kala nina ana airi a chilume, nao aheha hiko weruni wala takuyakala na mutu wa kuakanya. Mmwenga achimpiga myawe, achimuolaga. Pho lola, mryango wosi unaniunukira mimi mtumishio, ananiamba, ‘Mrehe yuya ariyempiga nduguye, ili naswi humuolage kpwa ajili ya kumuolaga nduguye, hata dzagbwe hundaangamiza mrisi piya.’ Achihenda vivyo andakala akazimya kala rangu richirosala, asimrichire mlume wangu dzina wala ndiyesala usoni pha tsi.”
Mfalume achimuambira hiye mchetu, “Uya kpwako kaya nami ndalagiza kuhusu lauro.” Ndipho hiye mchetu wa Tekoa achimuambira mfalume, “Uyi huno naukale dzulu yangu, ee bwana wangu mfalume, na dzulu ya atu a phehu kaya, wala kosa narisikale kpwa mfalume na kpwa chihiche cha utawala.” 10 Mfalume achiamba, “Yeyesi alondaye kuambira neno, mrehe kpwangu, naye kandakuyuga tsona.” 11 Hiye mchetu waamba, “Ee mfalume, niapira kpwa Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, iye alondaye kuriphiza chisasi cha milatso asizidi kubananga, sedze mwanangu akaangamizwa.” Naye mfalume achiamba, “Naapa kpwa dzina ra Mwenyezi Mlungu ariye moyo, taphandagbwa photsi hata lidzere ra mwanao.” 12 Iye mchetu achiamba, “Bwana wangu mfalume, niruhusu mimi mtumishio nigombe neno mwenga zaidi.” Mfalume achiamba, “Haya gomba.” 13 Mchetu achiamba, “Mbona phahi ukaapangira mai dza higo atu a Mlungu? Kpwa mana neno hiri achirorigomba mfalume rinamtiya makosani, kpwa kukala mfalume kamuuyiza kpwao yuya mwanawe ariyechimbira. 14 Kpwa kpweli swiswi hosi lazima hundafwa, naswi hu dza madzi garigomwagika photsi, gasigowezekana kuzoleka tsona. Ela Mlungu kausa uhai wa mutu, badalaye iye nkutengeza njira ili iye ariyezolwa asienderere kukala kure naye. 15 Hivi sambi nkedzagomba neno hiri kpwa bwana wangu mfalume, kpwa sababu atu akaniogofyera. Nami mtumishio nkaaza mwangu moyoni anaamba, ‘Niyagomba na mfalume chahi andanihendera haja yangu mimi mtumishiwe. 16 Kpwa kukala mfalume andasikira aniokole kula mkpwononi mwa yuya mutu alondaye kunibananga mimi na mwanangu ili ahuuse kpwenye yo tsi ambayo Mlungu wahupha huimiliki.’ 17  14:17 2 Samueli 19:27Ndipho mimi mtumishio nchiona, ‘Neno ra bwana wangu mfalume rindaoyeza nafsi yangu,’ mana uwe u dza malaika wa Mlungu ambaye anaweza kumanya garigo manono na garigo mai. Naye Mwenyezi Mlungu, Mlunguo na akale phamwenga nawe.”
18 Ndipho mfalume achimjibu hiye mchetu achimuamba, “Nalonda nikuuze swali nawe usinifwitse hata neno.” Naye mchetu achiamba, “Bwana wangu mfalume na aniuze.” 19 Mfalume achiamba, “Dze, mambo higa gosi, kukahendahumwa ni Joabu?” Hiye mchetu wamjibu achimuamba, “Kpwa kpweli, bwana wangu mfalume, ukagomba kpweli mana mtumishio Joabu ndiye achiyenilagiza nedze nigombe maneno higa gosi. 20 Iye akagahenda higa ili kubadili hino hali irivyo hipha sambi. Nawe bwana wangu una ikima dza malaika wa Mlungu hata unamanya mambo gosi gahendekago kpwenye tsi.”
21 Badaye mfalume achimuambira Joabu, “Ndipho nikakata shauri kuhusu dzambo hiri, phiya ukamuhale hiye barobaro Abusalomu umuuyize.” 22 Naye Joabu wazama hadi chilanguche chichiguta photsi kumupha mfalume ishima na kumbariki achiamba, “Rero mino mtumishio nkamanya kukala ukanikubali, bwana wangu mfalume, kpwa kukala mfalume ukanitimizira haja yangu.” 23 Phahi Joabu waunuka achiphiya hadi Geshuri, achimuuyiza Abusalomu Jerusalemu. 24 Naye mfalume achiamba, “Hiye naaishi kanda mwakpwe nyumbani, husionane.” Phahi Abusalomu waishi mwakpwe nyumbani, kayamuona mfalume.
Daudi anamswamehe Abusalomu
25 Phahi kahi ya Iziraeli yosi takuyakala na mutu hata mmwenga ariyetogolwa kpwa unono dza hiye Abusalomu. Kayakala na ila kula lihosini hadi nyayoni. 26 Chila ariphonyola nyere za chitswache, (mana kala achinyola chila mwisho wa mwaka, kpwa sababu nyere zinamremerera), azipimapho hizo nyereze kala nkuphaha uziho wa zaidi ya kilo mbiri kpwa vipimo vya chifalume. 27 Chisha Abusalomu wavyarirwa ana ahahu a chilume na mchetu mmwenga, ambaye waihwa Tamari, naye kala ni mchetu yekala na sura nono.
28 Abusalomu wasagala miaka miiri mizima hiko Jerusalemu, bila kuonana uso kpwa uso na mfalume. 29 Chisha Abusalomu achihuma akaihirwe Joabu, ili amphirike kpwa mfalume, ela Joabu warema kuphiya. Achihuma tsona kano ya phiri, ela achirema kuphiya. 30 Ndipho Abusalomu achiambira atumishie, “Lolani! Munda wa Joabu u phephi na munda wangu, naye ana shayiri hiko. Mwimwi phiyani mkazitiye moho.” Phahi atumishi a Abusalomu achendautiya moho hinyo munda. 31 Ndipho Joabu achiuka, achiphiya nyumbani kpwa Abusalomu achendamuuza “Mbona atumishio akautiya moho munda wangu?” 32 Abusalomu achimjibu Joabu achiamba, “Lola, náhuma ujumbe kpwako kukuamba, ‘Ndzo hipha ili nikuhume kpwa mfalume ukamuuze, “Mbona waniuyiza kula Geshuri? Ingekala bora kpwangu kama ningesala kuko hiko hadi rero.” ’ Sambi phahi, niruhusu nikamuone mfalume, na ichikala nina kosa rorosi phahi na aniolage.” 33 Phahi Joabu waphiya kpwa mfalume kpwendamuambira dzambo hiro. Naye mfalume wahuma Abusalomu arehwe. Ariphofika, Abusalomu achizama hadi chilanguche chichiguta photsi mbere za mfalume; naye mfalume achimdonera.

14:17 14:17 2 Samueli 19:27