16
Siba anamphirikira Daudi chakurya
16:1 2 Samueli 9:9–10Daudi ariphochitsupa hicho chirere cha mwango, wakutana na Siba mtumishi mkpwulu wa Mefiboshethi, ambaye kala ana punda airi. Hinyo punda kala akapakiywa mikahe ya nganu magana mairi, magande gana mwenga ga zabibu za kuuma, matunda gana mwenga gavunwago wakati wa dzoho na chiriba cha uchi wa zabibu. Mfalume achimuuza Siba, “Vino ni vya ani?” Siba achiamba, “Punda ni a kuapandiza atu a nyumba ya mfalume, mikahe na matunda ni chakurya cha hinya anajeshi na uchi wa zabibu ni kpwa ajili ya kuaburudisha hinyo ndioremwa hiko jangbwani.” 16:3 2 Samueli 19:25–27Chisha mfalume achiuza, “Na ye mdzukulu wa bwanao a kuphi?” Siba achimuamba mfalume, “Asegere hiko Jerusalemu, mana anaririkana, ‘Rero atu a Iziraeli andaniuyizira ufalume wa tsawe.’ ” Ndipho mfalume achimuambira Siba, “Mali yosi yokala ya Mefiboshethi ndipho ni yako.” Siba achiamba, “Navumbama kukuishimu bwana wangu mfalume, nami navoya unikubali.”
Shimei anamlani mfalume Daudi
Mfalume Daudi ariphofika phephi na Bahurimu, kpwatuluka mutu wa mryango wa Sauli aihwaye Shimei mwana wa Gera, achilani kuno anatuluka kondze. Chisha achimtsuphira mawe mfalume Daudi na maofisaage gosi, dzagbwe kala ana anajeshi na arindzi malumu uphandewe wa kulume na wa kumotso. Hiye Shimei ariphokala analani waamba hivi, “Phauke! Phauke! We mutu wa kuolaga! Kuna mana tsetsetse! Mwenyezi Mlungu akakuriphiza milatso yosi uriyoimwaga ya atu a nyumba ya Sauli ambaye watawala badalaye, naye Mwenyezi Mlungu akamupha utawala mwanao Abusalomu. Lola vino, urivyo tabuni kpwa kukala uwe u muolagadzi.” Ndipho Abishai mwana wa Seruya, achimuuza mfalume, “Kpwa utu wani rino diya ra kufwa rikulani we bwana wangu mfalume? Niruhusu nivuke, nikamkate chitswa.” 10 Ela mfalume achimuamba, “Gano ganakuhusuni mwi ana a Seruya? Ichikala iye analani kpwa sababu Mwenyezi Mlungu akamuambira, ‘Mlani Daudi,’ ni ani phahi ndiyeuza, ‘Kpwa utu wani munahenda vino?’ ” 11 Daudi achimuambira Abishai, na atumishie osi, “Hebu lolani, hiye mwanangu ariyetuluka mwangu chibiruni, analonda kunituluza roho, ingekala Mubenjamini hiyu? Richanani naye. Mricheni alani, kpwa sababu Mwenyezi Mlungu ndiye achiyemlagiza. 12 Chahi Mwenyezi Mlungu andalola mai gachigoniphaha, naye andaniripha manono kpwa ajili ya lana ninayolaniwa rero.” 13 Phahi Daudi na atue aenderera kulunga yo njira. Shimei naye waenderera kunyendeka mchechemo wa hinyo mwango kulolana na Daudi kuno anamlani, anamtsuphira mawe na kumtefurira vumbi. 14 Naye mfalume na atue osi ariokala phamwenga naye atsoloka muho Joridani, akaremwa sana. Nao achioya phapho.
Hushai na Ahithofeli
analavya mashauri
15 Abusalomu na hinyo atu osi a Iziraeli atsoloka Jerusalemu, naye Ahithofeli kala a phamwenga nao. 16 Ndipho Hushai, wa mbari ya Ariki, yuya msena wa Daudi ariphomtsolokera Abusalomu, wamuamba, “Mfalume na aishi maisha mare! Mfalume na aishi maisha mare!” 17 Naye Abusalomu achimuuza Hushai, “Dze, higa ndigo manono unagomuonyesa msenao? Mbona kuphihire naye?” 18 Hushai achimjibu Abusalomu achiamba, “Hata sivyo hivyo. Yuya ambaye Mwenyezi Mlungu na atue na atu osi a Iziraeli akamtsambula, ndiye mino ndakala wakpwe, nami ndakala phamwenga naye. 19 Na chisha, ni ani ambaye ni nimuhumikire? Dze, isikale mwana? Dza viratu nirivyohumikira sowe, ndivyo ndakuhumikira.”
20 Chisha Abusalomu achimuambira Ahithofeli, “Hebu huphe mashaurigo, huhendedze swino.” 21 Naye Ahithofeli achimuambira Abusalomu, “Uwe injira kpwa anachetu a sowe, ambao akaaricha ili atundze dzumba ra chifalume, ndipho Aiziraeli osi andamanya kukala ukamvula nguwo sowe na chila ariye phamwenga nawe andazidi kukuunga mkpwono.” 22  16:22 2 Samueli 12:11–12Phahi amchitira hema Abusalomu dzulu ya dari, naye achilala anachetu a ise mbere za Aiziraeli osi. 23 Siku hizo mashauri arigolavya Ahithofeli gakala dza neno rilaro kpwa Mlungu. Hivyo ndivyo Daudi na Abusalomu arivyoishimu mashauri gosi ga Ahithofeli.

16:1 16:1 2 Samueli 9:9–10

16:3 16:3 2 Samueli 19:25–27

16:22 16:22 2 Samueli 12:11–12