17
Hushai anamphuphiza Abusalomu
Zaidi ya higo, Ahithofeli wamuambira Abusalomu, “Niruhusu nitsambule atu elufu kumi na mbiri, niphiye nkamuendze Daudi usiku huno-huno, nami ndamshambuliya wakati ndiphokala akaremwa na ni mnyonje. Ndamtishira na atu osi ario phamwenga naye andachimbira, nimuolage mfalume macheye, na hinyo atu osi ndaauyiza kpwako. Chifo cha ye mutu umuendzaye chindasababisha osi akuuyire, nao atu osi andakala salama.” Shauri hiri raafwahira Abusalomu na atumia osi a Iziraeli.
Ndipho Abusalomu achiamba, “Muiheni Hushai kula mbari ya Ariki, naye piya husikire anagaphi ga kuhuambira.” Hushai ariphokpwedza kpwa Abusalomu, Abusalomu achimuambira gara ambago Ahithofeli kala akamuambira naye achiuza, “Dze, atu ahende kama achivyoshauri? Napho sivyo, gomba wako.” Hushai achimuambira Abusalomu, “Shauri hiri achirorilavya Ahithofeli wakati huno siro nono. Uwe unamanya kukala sowe na atue ni atu masujaa nao mwao mioyoni ana utsungu dza dubu achiyefutwa anae hiko weruni. Chisha sowe ni mutu hodari wa viha, kandalala phamwenga na atue. Hivi sambi akafwitswa pangoni au phatu phanjina. Ichikala andatanguliya kukushambuliya, chila mutu ndiyesikira andaamba, ‘Atu anji alunganao na Abusalomu akaolagbwa.’ 10 Phahi hata iye ariye sujaa, mwenye moyo dza wa simba, andavudzala kpwa wuoga kabisa, mana Iziraeli osi anamanya kukala sowe na atu ario phamwenga naye piya ni masujaa. 11 Kpwa hivyo mashauri gangu ni higa: Aiziraeli osi kula Dani hadi Beeri-Sheba akusanyike kpwa unji dza mtsanga wa pwani na uwe mwenye ualongoze vihani. 12 Hivyo hundamushambuliya phatu phophosi ndiphomuona, naswi hundamgbwerera dza manena gagbwavyo dzulu ya tsi. Iye phamwenga na atue osi tahundaaricha moyo hata mmwenga. 13 Ichikala akadzitiya mudzi wowosi, phahi Iziraeli osi andareha kowa kpwa hinyo mudzi, naswi hundaumweha hadi deteni, wala takundaonekana hata dziwere mwenga dide.” 14 Naye Abusalomu na atu osi a Iziraeli achiamba, “Ushauri wa Hushai ni mnono kuriko ushauri wa Ahithofeli.” Kpwa mana Mwenyezi Mlungu kala wakusudiya kurivundza shauri nono ra Ahithofeli ili amrehere Abusalomu mashaka.
Daudi anamanyiswa na kutsama
15 Ndipho Hushai achiasemurira alavyadzi-sadaka Sadoki na Abiathari gara ambago Ahithofeli kala akamshauri Abusalomu na atumia a Iziraeli na nyo ushauri ambao iye mwenye kala akalavya. 16 Alafu achiamba, “Sambi phahi phirikani habari upesi mkamuambire Daudi kukala, ‘Usiku huno msilale phephi na vivuko vya jangbwani, ela kpwa vyovyosi vukani sedze mfalume na atu osi ario nao akaolagbwa.’ ” 17 Phahi Jonathani na Ahimaazi kala achigodza hiko Eni-Rogeli na mtumishi mmwenga wa chichetu kala achiphiya na kuapha habari nao akaphiya kumuambira mfalume Daudi, mana aho kala ni asionekane ainjirapho mudzini. 18 Ela barobaro mmwenga waaona, naye achimuambira Abusalomu. Phahi osi airi ahenda wangbwi achiuka. Aphiya hadi Bahurimu, nyumbani kpwa mutu ariyekala na chisima phakpwe muhalani, achiinjira mo chisimani. 19 Na mchewe achihala chifwiniko achichibwiningiza hicho chisima na achianika mtsere uchiophondwa dzuluye wala dzambo hiro tariyamanyikana. 20 Nao atumishi a Abusalomu ariphomfikira yuya mchetu pho nyumbani achimuuza, “Ahimaazi na Jonathani akuphi?” Yuya mchetu achiaambira, “Akavuka chidzuho cha madzi.” Phahi ariphoaendza na asiaone, auya Jerusalemu.
21 Ariphokala akauka, hinyo atu atuluka himo chisimani, achiphiya kpwa mfalume Daudi, achimsemurira mpango wosi wa Ahithofeli kumuhusu chisha achimuamba avuke muho wangbwi. 22 Ndipho Daudi na atu osi ariokala phamwenga naye aunuka, achivuka Joridani. Kuriphocha taphayakala na hata mmwenga wao ambaye kayavuka.
23 Naye Ahithofeli ariphoona kukala mashaurige tagakalungbwa, wapanda pundawe achiuka, achiphiya kpwakpwe kaya hiko kpwao mudzini. Bada ya kuika sawa mambo ga mwakpwe nyumbani, wadzisongola na achizikpwa phao vikurani.
24 Daudi kala akaphiya Mahanaimu. Naye Abusalomu phamwenga na atu osi a Iziraeli kala avuka Joridani. 25 Abusalomu kala akamtsambula Amasa akale mkpwulu wa jeshi badala ya Joabu. Hiye Amasa kala ni mwana wa mutu aihwaye Ithira, Muisimaili, ariyelóla Abigaili mwana mchetu wa Nahashi, mwanao mchetu wa Seruya, nine wa Joabu. 26 Iziraeli na Abusalomu achita kambi hiko tsi ya Giliadi.
27 Daudi ariphofika Mahanaimu, Shobi mwana wa Nahashi kula Raba, Muamoni, Makiri mwana wa Amieli kula Lo-Debari na Barizilai, Mgiliadi kula Rogelimu, 28 areha tandiko, mabakuli, nyungu, nganu, shayiri, unga, ndodore, maragbwe, dengu, 29 asali, siagi, mangʼondzi na mafuha ga ngʼombe, ili Daudi na atu ariokala phamwenga naye aphahe kurya. Kpwa mana aamba, “Atu hinyo ana ndzala, chisha akaremwa na chiru hiko jangbwani.”