18
Chifo cha Abusalomu
Chisha Daudi wakusanya atu ariokala nao achitsambula akulu a vikosi vya anajeshi elufu-elufu na akulu a vikosi vya anajeshi gana-gana. Phahi Daudi waaganya hinyo atu vikosi vihahu, achiahuma vihani. Chikosi chimwenga tsini ya Joabu, cha phiri tsini ya Abishai mwana wa Seruya mwanao wa Joabu na cha hahu tsini ya Itai, Mgathi. Mfalume achiambira vikosivye, “Kpwa kpweli mimi mwenye ndaphiya phamwenga namwi.” Ela atu achiamba, “Uwe usiphiye, kpwa mana huchilazimika kuchimbira, taandahuona siswi kukala chitu. Au nusu yehu huchifwa, taandahuona kukala chitu. Ela uwe u wa samani dza atu elufu kumi katika swiswi, kpwa hivyo ni baha ukale tayari kuhurehera msada kula mudzini.” Mfalume achiaambira, “Mgaonago manono mwenu matsoni ndigo ndagahenda.” Phahi mfalume achiima kanda ya ryango na hinyo atu achituluka kpwa makundi ga magana na maelufu. Chisha mfalume achiamuru Joabu, Abishai na Itai achiamba, “Kalani a pole kpwa ye barobaro Abusalomu kpwa ajili yangu.” Na anajeshi osi achisikira pho mfalume ariphoalagiza akulu osi kuhusu Abusalomu.
Hipho majeshi gatuluka kuphiya weruni ili kupigana na Iziraeli, navyo viha vyakala ndani ya tsaka ra Efuraimu.* 18:6 Tsaka hiri kala ri kahi-kahi ya mudzi wa Mahanaimu na muho Joridani. Jeshi ra Iziraeli rashindwa ni majeshi ga Daudi, nako siku iyo kuchikala na mafwa manji, atu aphahao elufu mirongo miiri aolagbwa. Viha vyagota tsaka rosi, na ariofwa mo tsakani siku iyo akala anji kuriko hara arioolagbwa na upanga.
Na Abusalomu achikutana na anajeshi anjina a Daudi. Hiye Abusalomu kala anaphirika nyumbu naye watsupa tsini ya panda ndziho za mwaloni mkpwulu ndipho chitswache chichigama kpwenye hinyo mwaloni, achirichwa analewalewa na yuya nyumbu ariyekala akampanda achiphiya vyakpwe. 10 Phahi mutu mmwenga ariphoona higo waphiya kpwa Joabu achendamuambira, “Mino nkamuona Abusalomu analewalewa dzulu ya muhi wa mwaloni.” 11 Naye Joabu achimuuza hiye mutu ariyemupha hizo habari, “Dze, we ukamuona? Mbona phahi kukamuolaga phapho hipho? Mino ningekupha vipande kumi vya feza na mkanda.” 12 Ela yuya mutu achimjibu Joabu achiamba, “Hata kala che ukanipha vipande elufu vya feza, mino che sindagolosa mkpwono wangu vivyo kuolaga mwana wa mfalume. Kpwa mana násikira mwenye mfalume ariphokulagizani, uwe, Abishai na Itai achiamba, ‘Manyirirani sana mutu yeyesi asimzuru hiye barobaro Abusalomu.’ 13 Na chisha, kama ningemkosera kpwa kumuolaga, mfalume angemanya na uwe mwenye kungenikanira.” 14 Ndipho Joabu achiamba, “Siweza kuangamiza wakati dza huno na uwe.” Achihala mafumo mahahu mwakpwe mkpwononi naye achimdunga Abusalomu moyoni, ariphokala achere moyo analewalewa dzulu ya mwaloni. 15 Alafu barobaro kumi akumtsukurira silaha Joabu amzunguluka Abusalomu, achimpiga hadi achimuolaga.
16 Chisha Joabu wapiga gunda, navyo vikosi vyosi vichiuya kula kualunga Iziraeli, mana Joabu waazuwiya. 17 Nao amuhala Abusalomu achimtsupha ndani ya dibwa kulu mura tsakani na dzuluze achimuikira tsulu kulu sana ya mawe, chisha Iziraeli osi achimbira chila mutu kpwakpwe kaya. 18 Hiye Abusalomu ariphokala a moyo kala akahala na kudzidzengera iyo nguzo iriyo Dete ra Mfalume, kpwa mana waamba, “Mino sina mwana wa kuika dzina rangu.” Nayo wayiiha kpwa dzinare mwenye ndiyo mana inaihwa chinara cha Abusalomu hadi rero.
19 Phahi Ahimaazi mwana wa Sadoki achiamba, “Niruhusu nizole nimphirikire mfalume habari kuhusu vira Mwenyezi Mlungu achivyomtivya kula mikononi mwa avihae.” 20 Joabu achimjibu achiamba, “Uwe siwe ndiyephirika habari rero, undaphirika siku zanjina ela rero kundaphirika kpwa sababu mwana wa mfalume akafwa.” 21 Ndipho Joabu achimuambira Mkushi mmwenga, “Phiya ukamuambire mfalume higo uchigogaona.” Hiye Mkushi wamzamira Joabu na achizola. 22 Ndipho Ahimaazi achimuambira Joabu kano ya phiri, “Nakuhendeke vira ndivyokala ela nipha ruhusa nimlunge ye Mkushi.” Naye Joabu achiamba, “Kpwa nini uphirike uwe hizo habari? Kundaphaha zawadi yoyosi.” 23 Achiamba, “Nakuhendeke hiro ritakaro kala, ela naphiya.” Achimuamba, “Haya phiya.” Ndipho Ahimaazi achizola na njira ya tsi ya kugbwa, achimtsupa yuya Mkushi.
24 Phahi Daudi kala asegere kahi-kahi ya ryango ra kondze na ryango ra ndani, mrindzi achipanda nyo ukuta hadi dzulu ya paa ra ro ryango. Ariphounula matso waona mutu aredza macheye mairo. 25 Mrindzi achikota kululu kumuambira mfalume. Naye mfalume achiamba, “Napho a macheye, ana habari nono.” Naye hiye mutu wazidi kusengera phephi. 26 Chisha hiye mrindzi achiona mutu wanjina aredza mairo, achimuiha mrindzi wa mryango achimuamba, “Naona mutu wanjina aredza mairo macheye.” Mfalume achiamba, “Hiyu naye piya lazima anareha habari nono.” 27 Na hiye mrindzi achiamba, “Nionavyo mimi mairo ga yuya wa kpwandza ni kama ga Ahimaazi mwana wa Sadoki.” Naye mfalume achiamba, “Iye ni mutu mnono, aredza na habari nono.” 28 Ahimaazi wagomba na raka ra dzulu, achimuambira mfalume, “Chila chitu chikaphiyato.” Achidzibwaga chimabumabu mbere za mfalume achiamba, “Naatogolwe Mwenyezi Mlungu, Mlunguo, achiyekupha ushindi wa atu ariokala anakuasi, bwana wangu mfalume.” 29 Mfalume achiuza, “Dze, ye barobaro Abusalomu a salama?” Ahimaazi wamjibu achiamba, “Joabu achiphomuhuma mtumishi wa mfalume, mino mtumishio, nkaona atu anahangaika sana, ela sikamanya sababuye.” 30 Naye mfalume achiamba, “Kala kanda uime hipha.” Wasengera kanda, achiima.
31 Ndipho hiye Mkushi achitsoloka, naye achiamba, “Nkakurehera habari nono bwana wangu mfalume. Rero Mwenyezi Mlungu akakutivya kula kpwa hinyo osi ariounuka kupigana nawe.” 32 Naye mfalume achimuuza hiye Mkushi, “Dze, ye barobaro Abusalomu a salama?” Hiye Mkushi achimjibu achiamba, “Aviha a bwana wangu mfalume, na osi aunukao ili akudhuru na akale dza arivyo hiye barobaro.”
33 Mfalume wakakama sana, achipanda dzulu, achiinjira chumba chirichokala dzulu ya ryango kuno anarira. Ariphokala anaphiya waamba, “Mwanangu Abusalomu! Ee mwanangu! Mwanangu Abusalomu! Baha kala nkafwa mimi kuriko uwe, Abusalomu, ee mwanangu, ee mwanangu!”

*18:6 18:6 Tsaka hiri kala ri kahi-kahi ya mudzi wa Mahanaimu na muho Joridani.