20
Sheba anamuasi Daudi
20:1 1 Afalume 12:16; 2 Nyakati 10:16Phahi hiko Giligali kpwakala na mutu asiye na mana aihwaye Sheba mwana wa Bikiri, mutu wa mbari ya Benjamini. Wapiga gunda achiamba,
“Swino tauna mtalo na Daudi,
wala tauna seemu kahi ya mwana wa Jese.
Mwino Iziraeli, phiyani chila mutu kpwakpwe kaya.”
Phahi atu osi a Iziraeli arichana na Daudi, achimlunga Sheba ela atu a Juda akala aaminifu kpwa mfalume Daudi, nao achimlunga kula Joridani hadi Jerusalemu.
20:3 2 Samueli 16:22Mfalume Daudi ariphotsoloka kpwakpwe hiko Jerusalemu, wahala hara anachetu kumi arioaricha kutundza nyumba, achiatiya nyumbani arindwe. Waarisa ela kayalala nao tsona. Phahi afungbwa hadi siku ya kufwa kpwao, kuno anaishi hali ya ugungu.
Chisha mfalume achimuambira Amasa, “Siku ya hahu kula rero nalonda uwe na jeshi rosi ra Juda mkusanyike mbere zangu.” Amasa waphiya kpwendaakusanya atu a Juda ela wachelewa zaidi ya hinyo muda arioikirwa. Ndipho Daudi achimuambira Abishai, “Mino naona Sheba mwana wa Bikiri andaupha tabu kuriko Abusalomu. Kpwa hivyo hala anajeshi angu, umlunge, sedze akainjira midzi yenye ngome, akahuchimbira husimuone tsona.” Abishai watuluka Jerusalemu phamwenga na Joabu, Akerethi, Apelethi na masujaa osi ili kumlunga-lunga Sheba. Ariphofika kpwenye dziwe kulu ambaro ri hiko Gibioni, Amasa wakpwedzamphokera. Naye Joabu kala akavwala mavwazige ga viha, na dzuluye mkpwanda na upanga uriotiywa chowani mwakpwe chibiruni. Joabu ariphodzituluza, upanga watuluka chowani uchitsopoka. Naye Joabu achimuambira Amasa, “Haya uviphi mwenehu?” Chisha Joabu achimgbwira Amasa cheru na mkpwonowe wa kulume avi analonda amdonere. 10 Ela Amasa kayaona ro rumu rokala mkpwono wanjina wa Joabu. Ndipho achimdunga naro ndanini limwenga bahi, achimmwaga mahumbo, naye achifwa. Chisha Joabu na mwanao Abishai achienderera kumlunga Sheba. 11 Mutu mmwenga wakpwedzaima phephi na mwiri wa Amasa achiamba, “Yeyesi ammendzaye Daudi na Joabu, na amlunge Joabu.” 12 Ela mwiri wa Amasa kala u tele milatso hipho kahi-kahi ya barabara. Iye mutu ariphoona chila mutu edzaye phara nkuima, wausa mwiri wa Amasa hipho barabarani achendauika weruni na achiubwiningiza nguwo. 13 Na uriphouswa hipho barabarani, atu osi atsupa, achiphiya na Joabu kpwendalunga-lunga Sheba.
14 Na hiye Sheba watsupa kahi-kahi ya mbari zosi za Iziraeli hadi mudzi wa Abeli-Bethi-Maaka nao Abikiri osi achikusanyika achimlunga. 15 Atu osi ariokala phamwenga na Joabu akpwedza achimzangira hiko mudzi wa Abeli-Bethi-Maaka, aika tsumbi ya mitsanga ichikala avi nchidzango phephi na mudzi kugbwirana na ukuta. Atu osi ariokala phamwenga na Joabu achiandza kubomola-bomola ili aubwage. 16 Ndipho mchetu mmwenga mwenye achili kula mo mudzini, achikota kululu achiamba, “Phundzani, phundzani; muambireni Joabu edze hipha phephi, nigombe naye.” 17 Joabu achimsengerera, na hiye mchetu achiamba, “We ndiwe Joabu?” Naye wamjibu achiamba, “Oho ndimi.” Ndipho achimuambira, “Sikiza maneno ga mtumishio.” Achimjibu achiamba, “Mino nakuphundza.” 18 Chisha achiamba, “Hipho kare atu kala achiamba, ‘Phiyani hiko Abeli mkauze mashauri,’ hivyo ndivyo arivyosuluhisha shida zao. 19 Swiswi hu atu aaminifu katika Iziraeli na hunamendza amani. Sambi uwe ukakusudiya kuubananga mudzi muhimu hipha Iziraeli. Mbona unalonda kuangamiza seemu ambayo ni mali ya Mwenyezi Mlungu?” 20 Joabu wamjibu achiamba, “Sihenda hivyo tse! Sikakusudiya kuuangamiza wala kuubananga. 21 Uchivyogomba sivyo hivyo, ela mutu mmwenga kula myango ya Efuraimu, aihwaye Sheba akamuasi mfalume Daudi. Mchinipha hiye mutu tu, mino ndauka mudzi huno.” Iye mchetu achimuambira Joabu, “Hundakutsuphira chitswache na dzulu ya ukuta.” 22 Ndipho hiye mchetu kpwa ikimaye waphiya kpwa atu osi. Nao amkata chitswa Sheba mwana wa Bikiri, achimtsuphira Joabu hiko kondze. Ndipho Joabu achipiga gunda, na atue achitsamukana kula mo mudzini, chila mutu achiuya kpwakpwe kaya. Naye Joabu achiuya hadi Jerusalemu kpwa mfalume.
23 Joabu wakala mkpwulu wa jeshi rosi ra Iziraeli. Benaya mwana wa Jehoyada naye kala ni mkpwulu wa Akerethi na Apelethi. 24 Adoramu kala ni mkpwulu wa kazi za shokowa na Jehoshafati mwana wa Ahiludi kala ni muiki wa vitabu vya kumbukumbu za tsi. 25 Sheva kala ni muandishi na Sadoki na Abiathari kala ni alavyadzi-sadaka. 26 Ira kula mudzi wa Jairi piya naye kala ni mlavyadzi-sadaka wa Daudi.

20:1 20:1 1 Afalume 12:16; 2 Nyakati 10:16

20:3 20:3 2 Samueli 16:22