21
Agibioni anariphiza chisasi
Siku za utawala wa Daudi kpwakala na ndzala muda wa miaka mihahu mfululizo. Ndipho Daudi achimvoya Mwenyezi Mlungu, naye Mwenyezi Mlungu achiamba, “Sauli na atu a nyumbaye ana kosa ra kumwaga milatso kpwa kuolaga baazi ya Agibioni.” 21:2 Joshuwa 9:3–15Ndipho mfalume achiaiha Agibioni achigomba nao. (Agibioni sio Aiziraeli, ela kala ni Aamori ariosazwa. Dzagbwe Aiziraeli kala akahenda mapatano nao, Sauli walonda kuaolaga osi katika juhudize za kuendeleza atu a Iziraeli na a Juda.) Ndipho Daudi achiauza hinyo Agibioni, “Mnalonda nikuhendereni utu wani? Nawezadze kureha upatanisho, ili mubariki atu a Mwenyezi Mlungu?” Na hinyo Agibioni achimjibu achiamba, “Dzambo kahi yehu na nyumba ya Sauli tarindariphiwa kpwa feza wala zahabu wala swino tahuna haki ya kuolaga mutu yeyesi wa Iziraeli.” Mfalume achiauza, “Pho vino munaniamba nikuhendereni utu wani?” Nao achimjibu mfalume achiamba, “Yuya mutu ariyelonda kuhuangamiza ili husikalepho kpwenye tsi ya Iziraeli phahi, nahureherwe alume sabaa kula chivyazi cha Sauli, naswi huaolage na huatsundike dzulu za mihi mbere za Mwenyezi Mlungu hiko Gibeya, mudzi arikola Sauli, ariyetsambulwa ni Mwenyezi Mlungu.” Mfalume achiamba, “Nindakuphani.”
21:7 1 Samueli 20:15–17; 2 Samueli 9:1–7Ela mfalume achimuonera mbazi Mefiboshethi mwana wa Jonathani, mdzukulu wa Sauli, kpwa ajili ya chirapho cha Mwenyezi Mlungu chirichokala kahi ya Daudi na Jonathani. 21:8 1 Samueli 18:19Mfalume waahala Arimoni na Mefiboshethi, ana airi a Risipa mwana mchetu wa Aya ambao waavyala na Sauli, na ana atsano a Merabu mwana mchetu wa Sauli ambao waavyala na Adirieli, mwana wa Barizilai kula mudzi wa Mehola. Achialavya kpwa Agibioni, nao achiaolaga na achiatsundika mihini mbere za Mwenyezi Mlungu hiko mwangoni. Osi sabaa aolagbwa chivyamwenga siku za kpwandza-kpwandza za mwandzo wa mavuno ga shayiri. 10 Naye Risipa mwana mchetu wa Aya achihala gunia achirihumira kudzitengezera utu dza chibanda maweni, achikala phapho hangu mwandzo wa mavuno hadi mvula iriphopiga hira miri. Naye kayaricha nyama a mapha kutsota miri iyo mutsi wala nyama a tsakani kurya iyo miri usiku. 11 Daudi ariphosikira gara garigohendwa ni Risipa mwana wa Aya, mwanachetu wa Sauli, 12  21:12 1 Samueli 31:8–13wakpwendahala mifupha ya Sauli na ya mwanawe Jonathani kula kpwa atu a Jabeshi-Giliadi. Atu hinyo kala akaihala chisiri kula uwanja wa Bethi-Shani, hipho Afilisti ariphoatsundika, siku ariyomturya Sauli hiko Giliboa. 13 Daudi waireha iyo mifupha ya Sauli na ya mwanawe Jonathani, piya wakpwendazola-zola iyo mifupha ya hinyo ariosongolwa. 14 Chisha iyo mifupha yazikpwa phamwenga na ya Sauli na ya mwanawe Jonathani mbirani mwa Kishi, ise wa Sauli hiko Sela, kpwenye tsi ya Benjamini. Aho ahenda gosi arigoamuru mfalume, na badaye Mlungu wasikira mavoyo gao garigohusu yo tsi yao.
Viha na jeshi ra Afilisti
15 Kpwakala na viha tsona kahi ya Afilisti na Aiziraeli. Daudi na atumishie atserera kpwendapigana na Afilisti, naye Daudi wasirirwa ni nguvu. 16 Ishibi-Benobu mutu ariyekala mmwengawapho wa chivyazi cha Arafa,* 21:16 Atu a chivyazi cha Arafa kala ni madzitu. yekala na fumo ra shaba rokala na uziho wa kilo tahu na nusu, na kala akadzifunga upanga muphya, naye wajeza kumuolaga Daudi. 17  21:17 1 Afalume 11:36; Zaburi 132:17Ela Abishai mwana wa Seruya, achimtivya, achimpiga iye Mfilisti achimuolaga. Ndipho atu a Daudi achimuapira achiamba, “Uwe kundaphiya tsona phamwenga naswi vihani sedze ukaizima taa ya utawala wa Iziraeli.”
18 Bada ya gaga, kpwakala na viha tsona na Afilisti ko Gobu, ndipho Sibekai kula mudzi wa Husha wamuolaga Safu, ariyekala mmwengawapho wa Arafa. 19 Kpwakala na viha tsona na Afilisti ko Gobu, na Elihanani mwana wa Jairi kula Bethilehemu, achimuolaga Lahimi, mwanao wa Goliathi kula Gathi ambaye mphini wa fumore wakala dza muhi wa mfumadzi wa nguwo. 20 Kpwakala na viha vyanjina ko Gathi, kurikokala na dzitu kulu ambaro kala rina mala sita chila mkpwono na mala sita chila gulu, jumula ya mala mirongo miiri na ne. Iye naye wakala wa chivyazi cha Arafa. 21 Naye hiye aripholaphiza Aiziraeli, Jonathani mwana Shimea, mwanao wa Daudi achimuolaga.
22 Hinyo atu a ne kala ni a chivyazi cha Arafa kula Gathi, nao aolagbwa ni Daudi na jeshire.

21:2 21:2 Joshuwa 9:3–15

21:7 21:7 1 Samueli 20:15–17; 2 Samueli 9:1–7

21:8 21:8 1 Samueli 18:19

21:12 21:12 1 Samueli 31:8–13

*21:16 21:16 Atu a chivyazi cha Arafa kala ni madzitu.

21:17 21:17 1 Afalume 11:36; Zaburi 132:17