22
Daudi anamuimbira Mlungu
(Zaburi 18)
Daudi wamuimbira Mwenyezi Mlungu maneno ga wira huno, hipho siku Mwenyezi Mlungu ariphomtivya kula mikono ya avihae osi na kula mkpwono wa Sauli; achiamba,
“Mwenyezi Mlungu ndiye mwamba wangu, na ngome yangu, na muokoli wangu.
Mlungu ni mwamba wangu, iye ndiye chimbiriro rangu
ngao yangu, na nguvu ya wokofu wangu. Iye ndiye ngome yangu, na chimbiriro rangu,
muokoli wangu, anitivyaye na atu a fujo.
Námvoya Mwenyezi Mlungu astahiliye kutogolwa,
naye achinitivya na maadui gangu.
 
Maimbi ga chifo ganizunguluka,
mafuriko ga kuangamiza ganibwiningiza.
Kowa za kuzimu zanilinga-linga,
mihambo ya chifo yanizangira.
 
Katika kugaya kpwangu námuiha Mwenyezi Mlungu,
námririra Mlungu wangu.
Naye wasikira sauti yangu kula mo mwakpwe nyumbani,
masikiroge gachiphundza chiriro changu.
 
Yo tsi yasumba na ichikakama,
misingi ya mlunguni ichisumba
kpwa sababu Mlungu kala akatsukirwa.
Mosi wafuka kula mwakpwe pulani,
moho uochao uchituluka kula mwakpwe mromoni,
makala ga moho gachituluka kula mumo.
10 Mlunguni wakuzamisa achitserera,
ingu dziru richikala ri tsini ya maguluge.
11 Wapanda dzulu ya kerubi achiuruka.
Achionewa dzulu ya mapha ga phepho.
12 Wahenda jiza rikale hemare chiromzunguluka,
maingu maziho ga mvula.
13 Makala ga moho, gaaka kula kpwa
nyo mwanga mkali uriokala mbereze.
 
14 Mwenyezi Mlungu wapiga msindo kula mlunguni,
iye Ariye Dzulu Kuriko Vyosi wakota kululu.
15 Wajeza mivi, achitsamula maaduige.
Waatsuphira limeme, achiachimbiza.
16 Ndipho mikono ya bahari ichioneka,
na misingi ya dunia ichifwenulwa,
kpwa kudemurirwa ni Mwenyezi Mlungu,
kpwa mvumo wa pumuzi ya kula mwakpwe pulani.
 
17 Wagolosa mkpwonowe kula dzulu, achinigbwira,
achinituluza kula madzi manji.
18 Wanitivya na maadui angu enye mkpwotse,
hinyo arionimena,
mana kala ana mkpwotse zaidi yangu.
19 Anivamia wakati kala nagaya,
ela Mwenyezi Mlungu achinikanira.
20 Achinituluza achiniphirika pharipho nafwasi,
achinitivya kpwa kukala kala anahamirwa ni mimi.
 
21 Mwenyezi Mlungu wanihendera sawa-sawa na haki yangu,
waniripha sawa-sawa na uswafi wa mikono yangu.
22 Mana nágbwira njira za Mwenyezi Mlungu,
na siyamricha Mlungu wangu, kpwa kuhenda uyi.
23 Mana malagizoge gosi nagagbwira,
na amurize, siyaziricha.
24 Siyakala na hatiya mbereze,
nádzizuwiya nsihende dambi.
25 Phahi Mwenyezi Mlungu akaniripha sawa-sawa na haki yangu,
sawa-sawa na uswafi wangu mbereze.
 
26 Kpwa mutu muaminifu, unadzionyesa kukala u muaminifu,
kpwa mutu asiye na kosa, unadzionyesa kukala kuna makosa,
27 kpwa mutu achiyedzitakasa unadzionyesa kukala u mtakatifu,
ela kpwa mutu mui unadzionyesa kukala u msiru.
28 Unaativya atu a pole,
ela unaalola atu adziunulao, ili uatsereze.
 
29 Kpwa kpweli uwe Mwenyezi Mlungu, u taa yangu.
Mwenyezi Mlungu ukuningʼazira naphokala jizani.
30 Kpwa msadao, ninashambulia jeshi,
kpwa msada wa Mlungu wangu ninashinda midzi yenye ngome.
31 Njira ya Mlungu taina ila,
ahadi ya Mwenyezi Mlungu ni ya kukuluphira!
Iye ni ngao kpwa osi amchimbirirao.
32 Takuna Mlungu wanjina isiphokala Mwenyezi Mlungu.
Takuna mwamba wanjina isiphokala Mlungu wehu.
33 Mlungu ndiye chimbiriro rangu renye nguvu,
akahenda njira yangu ikale salama.
34  22:34 Habakuki 3:19Anahenda magulu gangu, gakale dza ga kulungu,
na kuniwezesha niime kpwenye myango.
35 Nkunifundza kupigana viha,
ili mikono yangu iweze kutonyola uha wa shaba.
36 Nawe ukanipha ngaoyo ya ushindi,
na msadao ukanihenda nkale mutu mkpwulu.
37 Ukahenda njira yangu ikale pana,
na magulu gangu tagahereza.
 
38 Názoresa maadui gangu hadi nchigagbwira,
nami siyalola nyuma hadi gariphoangamizwa.
39 Nágapiga hadi gachigbwa phangu maguluni,
nago tagawezere kuunuka tsona.
40 Wanipha mkpwotse wa kupigana viha,
na uchihenda maadui gangu gachite mavwindi mbere zangu.
41 Wahenda maadui gangu ganichimbire,
nami nkuangamiza osi animenao.
42 Aririra msada ela taphana ariyeativya,
amririra Mwenyezi Mlungu, ela ye kayaajibu.
43 Náasaga-saga achikala dza vumbi ra tsi,
nchiavyoga dza tope za njirani.
 
44 Uwe waniokola kula kpwa atu angu ariolonda kunishambuliya,
uchiniika nikale mfalume wa mataifa.
Atu nsioamanya akakala tsini yangu.
45 Ariphosikira habari zangu tu, nyo ajeni anitii,
achedza na achidzitsereza mbere zangu.
46 Ajeni avundzika moyo,
achituluka kula mwao ngomeni kuno anakakama.
 
47 Mwenyezi Mlungu a moyo!
Naatogolwe hiye ariye mwamba wangu!
Náaunulwe Mlungu wa wokofu wangu.
48 Iye ndiye Mlungu aniriphiziraye chisasi,
aikaye mataifa tsini yangu,
49 aniokolaye kula kpwa maadui gangu.
Waniunula dzulu ya atu anipingao,
na uchinitivya na atu a fujo.
 
50  22:50 Arumi 15:9Kpwa hivyo, nindakulavira shukurani kahi za mataifa, uwe Mwenyezi Mlungu,
nami ndaimba mawira ga kukutogola.
51 Mlungu nkumupha mfalumewe ushindi mkpwulu,
na kumuonyesa mendzwa isiyosika hiye mmwagirwa mafuhawe,
yani Daudi na chivyaziche hata kare na kare.”

22:34 22:34 Habakuki 3:19

22:50 22:50 Arumi 15:9