23
Maneno ga wira wa mwisho wa Daudi
Higa ndigo maneno ga mwisho ga Daudi, mwana wa Jese, ambaye Mlungu wamuhenda akale mkpwulu. Iye ariyepakpwa mafuha ni Mlungu wa Jakobo, naye kala ni mtungadzi wa mawira manono ga Iziraeli, naye waamba hivi:
Roho wa Mwenyezi Mlungu wagomba ndani yangu,
nenore wariika mwangu mromoni.
Mlungu wa Iziraeli akaamba,
mwamba wa Iziraeli akaniambira;
Atawalaye anadamu kpwa haki,
achitawala kpwa kuogopha Mlungu,
andakala dza mwanga wa ligundzu dzuwa ritulukapho,
ligundzu risiro na maingu.
Ni dza mwanga wa dzuwa bada ya mvula
ihendayo nyasi kutsephula kula mtsangani.
 
Dze, hivyo sivyo irivyo nyumba yangu mbere za Mlungu?
Kpwa kukala wahenda nami chilagane cha hata kare na kare;
Chilagane chopangbwa na kukala na uhakika wa chila seemuye,
naye kpwa kpweli andahenda niongokerwe kahi ya gosi nilondago mwangu moyoni.
 
Ela atu ayi andatsuphiwa dza miya;
ambayo taitsukulika na mkpwono.
Kutsukulwakpwe lazima kuhumira mgongo wa chuma au mphini wa fumo,
nayo indaochwa tsetsetse na moho pho iripho.
Masujaa a Daudi
Higa ndigo madzina ga masujaa a Daudi; Joshebu-Bashebethi* 23:8 Dzina renye rafupishwa kukala Jashobeamu. 1 Nyakati 11:11. kula Hakimoni. Hiyu kala ndiye chilongozi wa hara ahahu. Hiye waolaga atu magana manane kpwa wakati mmwenga, kpwa kuhumira fumore.
Kula iye aredza Eliazari mwana wa Dodo wa mbari ya Ahohi. Iye kala ni mmwenga wa hara masujaa ahahu ariokala phamwenga na Daudi ariphoalaphiza Afilisti ariokala akakusanyika ili apigane. Atu a Iziraeli kala akauya nyuma, 10 ela Eliazari waima, achiapiga Afilisti hadi mkpwonowe uchiremwa, chiasi cha kukala fumbare richikala rikagama na upangawe. Mwenyezi Mlungu siku iyo wareha ushindi mkpwulu, ndipho Aiziraeli ayae achimuuyira kuhala zewe tu. 11 Wa hahu wao kala ni Shama mwana wa Agee kula Harari. Siku mwenga Afilisti kala akakusanyika hiko Lehi, phatu phariphokala na munda uriokala u tele dengu, nao Aiziraeli achimbira nyo Afilisti. 12 Ela Shama waima kahi-kahi ya nyo munda, achiuhehera, na achiaolaga Afilisti. Naye Mwenyezi Mlungu achiapha ushindi mkpwulu.
13 Siku mwenga masujaa ahahu kahi ya hara masujaa mirongo mihahu bora zaidi atserera wakati wa msimu wa mavuno hadi kpwa Daudi hiko pango ra Adulamu. Siku hizo jeshi ra Afilisti kala rikachita kambi Dete ra Arafa. 14 Wakati hinyo Daudi kala a hiko ngomeni, na chikosi chimwenga cha jeshi ra Afilisti kala chi Bethilehemu. 15 Naye Daudi achikala na chiru achiambira atue achiamba, “Ni ani ndiyeweza kunipha madzi ga kunwa kula chisima chiricho phephi na ryango ra Bethilehemu!” 16 Phahi hinyo masujaa ahahu adudula kahi-kahi ya jeshi ra Afilisti, achendaheka madzi kula hicho chisima cha Bethilehemu, chiricho phephi na ryango, achimrehera Daudi. Ela Daudi warema kuganwa, badalaye wagamwaga dza sadaka kpwa Mwenyezi Mlungu. 17 Achiamba, “Ee Mwenyezi Mlungu, mino sindahenda dzambo hiri. Ni kama kunwa milatso ya hinyo atu achiozindza maisha gao kpwendaheka madzi higa.” Kpwa hivyo Daudi warema kuganwa. Higo ndigo arigohenda hinyo masujaa ahahu.
18 Abishai mwanao wa Joabu mwana wa Seruya wakala ni mkpwulu wa hara masujaa ahahu. Iye wahumira fumore kuolaga atu magana mahahu. Phahi wamanyikana sawa na hara masujaa ahahu. 19 Hiye waishimiwa kano mbiri zaidi, kpwa hivyo achikala mkpwulu wao, dzagbwe kayakala dza nyo ahahu.
20 Benaya, mwana wa Jehoyada kala ni sujaa kula Kabuseeli, ariyehenda mambo makulu. Ndiye ariyeolaga masujaa airi kula Moabu. Piya wakati wanjina wakpwendaolaga simba ndani ya dibwa wakati wa barafu. 21 Na piya waolaga Mmisiri, mutu mure sana. Mmisiri iye kala ana fumo, ela Benaya wamlunga na gongo, achimfuta ro fumo na achimuolaga naro mwenye. 22 Higo ndigo arigohenda Benaya mwana wa Jehoyada, na achimanyikana dza hara masujaa ahahu. 23 Iye kala anaishimiwa kutsupa hara masujaa mirongo mihahu, ela kala si mmwenga wa hara ahahu. Naye Daudi wamuika akale mkpwulu wa arindzie.
24 Kahi za hara masujaa mirongo mihahu kala ni Asaheli mwanao wa Joabu, Elihanani mwana wa Dodo kula Bethilehemu, 25 Shama kula Harodi, Elika kula Harodi, 26 Helesi kula Paliti, Ira mwana wa Ikeshi kula Tekoa. 27 Abiezeri kula Anathothi, Mebunai kula Husha, 28 Salimoni kula Ahohi, Maharai kula Netofa. 29 Helebu mwana wa Baana kula Netofa, Itai mwana wa Ribai kula Gibeya ya Benjamini. 30 Benaya kula Pirathoni, Hidai kula vidzuho vya Gaashi; 31 Abi-Aliboni kula Araba, Azimawethi kula Bahurimu. 32 Eliahiba kula Shaaliboni, ana a Jasheni; Jonathani 33 mwana wa Shama kula Harari, Ahiamu mwana wa Sharari kula Harari. 34 Elifeleti mwana wa Ahasibai kula Maaka, Eliamu mwana wa Ahithofeli kula Gilo. 35 Heziro kula Karimeli, Paarai kula Araba. 36 Igali mwana wa Nathani kula Zoba, Bani kula Gadi. 37 Seleki Muamoni, Naharai kula Beerothi, yekala mtsukuziwe wa silaha wa Joabu mwana wa Seruya. 38 Ira kula Aithiri, Garebu kula Aithiri, 39 na Uriya Muhiti. Hano osi kala ni masujaa mirongo mihahu na sabaa.

*23:8 23:8 Dzina renye rafupishwa kukala Jashobeamu. 1 Nyakati 11:11.