24
Daudi anaolanga atu
(1 Nyakati 21:1–17)
Mwenyezi Mlungu waatsukirirwa tsona Aiziraeli, na achimchenga-chenga Daudi akale chinyume chao. Achimuamba, “Phiya ukaaolange atu osi awezao kupiga viha a Iziraeli na a Juda.” Kpwa hivyo mfalume achimuambira Joabu, mkpwulu wa jeshi ariyekala phamwenga naye achimuamba, “Phiyani kpwa mbari zosi za Iziraeli, hangu Dani hadi Beeri-Sheba, mkaaolange atu niphahe kumanya kala ni angaphi.” Ela Joabu achimuamba mfalume, “Mwenyezi Mlungu, Mlunguo naajalie Aiziraeli aenjerezeke akale kano gana zaidi kuriko vira arivyo sambi. Nawe bwana wangu mfalume urione dzambo hiri na matsogo mwenye ela phahi, kpwa utu wani bwana wangu mfalume ukafwahirwa ni kuhenda dzambo hiro?” Ela neno ra mfalume rakala na nguvu kuriko ra Joabu na akulu a jeshi. Phahi Joabu na akulu a jeshi auka mbere za mfalume achiphiya kpwendaaolanga ro jeshi ra Aiziraeli. Avuka muho Joridani, achichita kambi phephi na Aroeri, uphande wa mwakani kpwenye dete. Kula hipho atsupira Gadi na achiphiya uphande wa vurini hadi achifika mudzi wa Jazeri. Chisha aphiya Giliadi hadi Kadeshi hiko tsi ya Ahiti chisha aphiya Dani, na kula Dani achizunguluka hadi Sidoni. Achedza mudzi uriodzengerwa ngome wa Tiro na midzi yosi ya Ahivi, Akanani na achiphiya Beeri-Sheba, uphande wa mwakani mwa Juda. Nao ariphomala kuzunguluka tsi yosi, auya Jerusalemu bada ya miezi tisiya na siku mirongo miiri. Ndipho Joabu achimphirikira mfalume isabu ya hinyo atu. Hiko Iziraeli kala kuna masujaa amanyao kupigana kpwa kuhumira upanga elufu magana manane awezao kuhumira panda na hiko Juda kala kuna alume elufu magana matsano.
10 Ela bada ya kuaolanga hinyo atu wakala na wasiwasi sana moyoni. Ndipho achimuambira Mwenyezi Mlungu, “Nchigohenda ni dambi kulu sana ela phahi nakuvoya, ee Mwenyezi Mlungu, uniswamehe mimi mtumishio kpwa mana nkahenda dzambo ra chizuzu sana.” 11 Ligundzu kuriphocha Daudi aripholamuka, Mwenyezi Mlungu wamupha ujumbe nabii Gadi, muonadzi wa Daudi, kuamba, 12 “Phiya ukamuambire Daudi, ‘Mwenyezi Mlungu anakuamba hivi: Nakupha mambo mahahu utsambule mwenga ambaro ndakuhendera.’ ” 13 Phahi Gadi waphiya kpwa Daudi, achendamuamba, “Undatsambula riphi kahi ya higa: ndzala ya muda wa miaka sabaa ikale kpwenye tsiiyo? Au miezi mihahu ya kuachimbira avihao kuno anakuzoresa? Au siku tahu ambapho hino tsi indainjirwa ni ukongo mui? Sambi fikiri ukate shauri uniphe jibu ra kumuuyizira iye achiyenihuma.” 14 Daudi achimuamba Gadi, “Nkainjira kpwenye mashaka makulu, baha hutiywe adabu ni Mwenyezi Mlungu, mana mbazize ni nyinji, ela usiniriche nkatiywa mikononi mwa anadamu.” 15 Phahi Mwenyezi Mlungu wareha ukongo mui Iziraeli, hangu ligundzu hadi muda uriokala ukapangbwa. Atu elufu mirongo sabaa achifwa kahi ya tsi yosi kula Dani hadi Beeri-Sheba. 16 Ela hiye malaika ariphogolosa mkpwonowe kuelekeza Jerusalemu ili aangamize hinyo atu, Mwenyezi Mlungu waonera mbazi kpwa sababu ya higo mai, achimuambira hiye malaika mwenye kurehera atu ukongo mui, “Ikatosha, ndipho uyiza mkpwonoo.” Na hiye malaika wa Mwenyezi Mlungu kala aimire phephi na phatu pha kuwagira mtsere pha Arauna, Mjebusi. 17 Daudi ariphomuona malaika ariyekala anaolaga atu kpwa kuarehera ukongo mui, wagomba na Mwenyezi Mlungu achiamba, “Lola, mimi ndimi niriyekosa, ni mimi niriyekosera. Ela gano mangʼondzi gakahendani? Phahi nitiya adabu mimi na nyumba ya baba.”
Daudi anadzenga
phatu pha kulavira sadaka
(1 Nyakati 21:18–27)
18 Siku iyo-iyo Gadi waphiya kpwa Daudi, achendamuamba, “Haya! Ambuka ukamdzengere Mwenyezi Mlungu phatu pha kulavira sadaka, kahi ya phatu pha kuwagira mtsere pha Arauna, Mjebusi.” 19 Phahi Daudi waambuka dza vyo Mwenyezi Mlungu arivyomlagiza kutsupira neno rogombwa ni Gadi. 20 Hiye Arauna ariphotsupha dzitso uphande wa tsini wamuona mfalume aredza na atumishie. Arauna watuluka achendamzamira mfalume hadi chilangu chichiguta photsi. 21 Achiuza, “Kpwa utu wani Bwana wangu mfalume akamtsolokera mtumishiwe?” Naye Daudi achijibu achiamba, “Nkedzagula hichi chiwanjacho cha kuwagira mtsere nimdzengere Mwenyezi Mlungu phatu pha kulavira sadaka, ili nyo ukongo mui urio na atu usire.” 22 Arauna achimuamba Daudi, “Bwana wangu mfalume, hala chikufwahiracho ukalavire sadaka. Lola, mino nalavya ndzau akale sadaka ya kuochwa, na vifwaya vya kuwagira na magogolo ga ngʼombe gakale kuni. 23 Vitu hivi vyosi, ee mfalume, mino nkakupha uwe.” Arauna achienderera kuamba, “Natumai Mwenyezi Mlungu, Mlunguo andakukubali.” 24 Ela mfalume achimuamba Arauna, “Hata! Uwe usiniphe chochosi. Mino ni nigule chila chitu kpwa samaniye. Sindamlavira Mwenyezi Mlungu, Mlungu wangu, sadaka za kuochwa ambazo tazikanigarimu.” Hipho mfalume Daudi wagula hicho chiwanja cha kuwagira mtsere na hinyo ndzau kpwa vipande mirongo mitsano vya feza. 25 Chisha Daudi wamdzengera Mwenyezi Mlungu phatu pha kulavira sadaka phapho na achimlavira sadaka za kuochwa na sadaka za amani. Phahi Mwenyezi Mlungu wagakubali higo mavoyo kpwa ajili ya yo tsi, naye achiausira nyo ukongo mui urioaphaha atu a Iziraeli.