3
Huvoyereni
Chimarigizo, enehu nakuambirani mhuvoyere ili neno ra Mlungu rigote upesi na kuphokerwa na ishima dza ko kpwenu. Piya huvoyereni Mlungu ahurinde na atu ayi, mana sio osi ambao andakubali kuamini hiri neno ra Mlungu huribisharo. Ela Bwana Jesu ni muaminifu, na andakutiyani nguvu na kukurindani na mai. Iye wahuhenda hukale na hakika kukala munahenda na mundaenderera kuhenda hurigolagiza. Mlungu naakulongozeni mmanye mendzwaye na vira Bwana Jesu arivyovumirira mateso.
Msikale avivu
Enehu, kpwa uwezo wa Bwana Jesu Masihi swino hunakuonyani mdziepushe na afuasi ayawenu ambao ni avivu na taalunga gara hurigokufundzani. Mana mwimwi enye mnamanya mlondwavyo kuiga mfwano wehu. Huriphokala hiko kpwenu tahuyakala avivu, wala tahuyarya chakurya cha mutu bila kuchiriphira. Chinyume na hivyo, hwakala na chadi cha kuhenda kazi usiku na mutsi, ili husikale mzigo kpwa mutu yeyesi. Swiswi tahuyahenda hivi kpwa kukala tahuna haki ya msada wenu, ela hwalonda hukale mfwano mnono ambao mundaulunga. 10 Mana hata huriphokala hosi hwakulagizani hiri: “Yeyesi ambaye ni mvivu wa kazi, naasirye.”
11 Sababu ya kuamba hivyo, hwasikira kukala ayawenu anjina ni avivu. Taana rorosi ahendaro isiphokala kuinjirira mambo ga atu. 12 Atu dza hinyo hunaaonya na kuaambira kpwa uwezo huriohewa ni Bwana Jesu Masihi kukala, ahurire na adzitsumire chakurya. 13 Namwi enehu, msiremwe kuhenda manono. 14 Yeyesi ndiyerema kulunga higa hubishago kpwenye baruwa yehu, dzimanyirireni naye, tsona dzitengeni naye ili agbwirwe ni haya. 15 Hata hivyo msimuhende kala ni adui, ela mkanyeni dza myawenu.
Mlagano
16 Hunakuvoyerani ili Bwana wehu Jesu anayehupha amani, akupheni amani chila mara kpwa chila dzambo. Bwana Jesu na akale phamwenga namwi mosi.
17 Mimi Paulo naandika salamu hizi na mkpwono wangu. Hivi ndivyo nimarigizavyo baruwa zangu zosi kuonyesa kukala zila kpwangu.
18 Nakuvoyerani Bwana Jesu Masihi akujaliyeni mosi.