Baruwa ya phiri ya Paulo yomuandikira
TIMOTHI
Tanga mbere
Labuda baruwa hino ndiyo ya mwisho kuandikpwa ni Paulo. Hino baruwa inaeleza zaidi kuhusu gara Paulo anagobisha. Anamkalata msaidiziwe Timothi aenderere kukala mfuasi mnono wa Jesu na akale tayari kuvumirira achiphahwa ni shida. Tsona aenderere kufundza ukpweli dzulu ya Jesu Muokoli, na adzirinde na alimu a handzo.
Baruwa hino inabisha sana kuhusu uwezo wa Mlungu dzulu ya vitu vyosi. Dzagbwe mateso garedza na gandaenderera kuenjerezeka, Mlungu anatawala. Kpwa hivyo osi amuaminio taalondwa kuogopha chitu chochosi.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1:1–2
Paulo anatiywa moyo ni Timothi 1:3–18
Sifwa za mtumishi muaminifu 2:1–26
Mateso ndigokpwedza 3:1–9
Kuenderera kumkuluphira Mlungu 3:10—4:8
Malagizo kpwa Timothi na salamu 4:9–22
1
Baruwa hino ila kpwangu mimi Paulo, mtume wa Masihi Jesu. Kpwa mendzwa ya Mlungu náhewa uwezo niatangazire atu uzima ambao waahidiwa kpwa kuungana na Jesu Muokoli.
1:2 Mahendo 16:1Nakuandikira uwe mwanangu Timothi nikumendzaye sana.
Baba Mlungu na Bwana wehu Masihi Jesu naakujaliye, akuonere mbazi na ukaleto.
Paulo anamtiya moyo Timothi
Mino namshukuru Mlungu ambaye namhumikira moyo kutsuka dza vyo akare angu arivyohenda. Wakati navoya, nikukutambukira ikale usiku ama mutsi. Nchitambukira vira urivyotulukpwa ni matsozi, phahi nkuaza sana kukuona tsona, nami nindaonato huchikutana. 1:5 Mahendo 16:1Piya natambukira vyokala unamkuluphira Jesu chikpweli-kpweli, ambapho mwandzo kuluphiro riro kala rina wawayo Loisi na mayoo Yunisi. Hivi sambi nina hakika una kuluphiro dza riro. Kpwa hivyo nakutambukiza uhumireto chira chipawa urichohewa ni Mlungu nriphokubandikira mikono. Mana Mlungu wahupha roho wa kuhuhenda hukale na nguvu, kumendzana na kudzikanya, ela kayahupha roho wa kuhuhenda hukale aoga.
Phahi usione waibu kulavya ushaidi wa Bwana wehu, wala usinionere waibu mimi mfungbwa kpwa sababuye. Ela kala tayari kugaya phamwenga nami unaphotangaza habari nono kuhusu Jesu Muokoli kpwa kukuluphira nguvu uhewazo ni Mlungu. Mlungu mwenye ndiye ariyehuokola na achihuiha huishi bila ya lawama. Naye wahenda hivyo si kpwa sababu swiswi hwahenda rorosi nono. Ela ni kpwa lengore mwenye, kama arivyopanga kuhuonera mbazi kpwa kuungana na Masihi Jesu kabila ya dunia kuumbwa. 10 Na sambi Mlungu wahuikira wazi mbazize kpwa kpwedza kpwa Masihi Jesu, Muokoli wehu. Na kutsupira iyo habari nono, hunamanya kukala waangamiza chifo, achihurehera uzima wa kare na kare. 11  1:11 1 Timothi 2:7Naye Mlungu wanitsambula nikale mtume, mwalimu na muhubiri wa iyo habari nono. 12 Ndiyo mana ninagaya, ela siona waibu. Mana nammanya hiye nriyemkuluphira, tsona nina hakika andarinda iyo habari nono ariyoniikira mwangu mikononi hadi siku iyo ya mwisho.* 1:12 Mana ganjina ni: Tsona nina hakika andarinda chira nrichomuikira mikononi hadi siku iyo ya mwisho.
13 Lunga mfwano wa mafundzo ga kpweli nrigokufundza, tsona dinisa kukuluphira na kumendza anjina kpwa kuungana na Jesu Muokoli. 14 Kpwa uwezo wa Roho Mtakatifu akalaye mwehu mioyoni, rinda hinyo ujumbe urioikirwa mwako mikononi.
15 Timothi, unamanya kukala atu osi hiku jimbo ra Asia aniricha machiyangu, atu hinyo ni phamwenga na Figelo na Herimogene. 16 Ela navoya Bwana Jesu aaonere mbazi atu a nyumba ya Onesiforo, kpwa mana wanitiya moyo na achiniterya kano nyinji, wala kayaona waibu kpwa vira ni mfungbwa. 17 Tsona ariphotsoloka Rumi, wahenda chadi cha kuniendza chila phatu hadi achiniphaha. 18 Nawe unamanya vira arivyoniterya na mambo manji nriphokala hiko mudzi wa Efeso. Navoya Mlungu amuonere mbazi Onesiforo siku Bwana Jesu ndiphouya.

1:2 1:2 Mahendo 16:1

1:5 1:5 Mahendo 16:1

1:11 1:11 1 Timothi 2:7

*1:12 1:12 Mana ganjina ni: Tsona nina hakika andarinda chira nrichomuikira mikononi hadi siku iyo ya mwisho.