2
Asikari muaminifu wa Jesu
Mwanangu Timothi, kala imara kpwa kutegemea mbazi na mendzwa ya Mlungu huriyonayo kpwa kuungana na Jesu Muokoli. Na gara mambo ambago wanisikira ninagafundza mbere za mashaidi anji, gaike mikononi mwa atu aaminifu ndioweza kufundza atu anjina. Vumirira mateso phamwenga naswi kama asikari mnono wa Jesu Muokoli. Kpwa mfwano asikari ariye kazini nkulonda kuhamira mkpwuluwe, kpwa hivyo kadzishuulisha na mambo ga maisha ga kawaida. Vivyo hivyo mutu wa kushindana mairo kaweza kuphaha tuzo bila ya kulunga malagizo ga mairo. Tsona mkurima ariye na chadi cha kurima ndiye ambaye anafwaha akale wa kpwandza kutophola mavunoge. Phahi phundza vinono sana iyo mifwano niilavyayo, mana Bwana andakuterya umanyeto mambo higa gosi.
Usiyale kala Jesu Masihi, ambaye ni chivyazi cha Mfalume Daudi, wafufulwa. Na hizo ndizo habari nono nihubirizo, na kpwa sababu iyo nagayiswa, hata nafungbwa silisili dza mutu mui. Ela neno ra Mlungu tariweza kufungbwa silisili. 10 Kpwa hivyo mino ninavumirira chochosi kpwa ajili ya atu ariotsambulwa ni Mlungu, ili nao piya aphokere wokofu na utukufu wa kare na kare kpwa kumkuluphira Jesu Muokoli.
11 Hinyu ni msemo wa kuaminika:
Ichikala hwafwa phamwenga naye,
phahi piya hundaishi naye.
12  2:12 Mathayo 10:33; Luka 12:9Huchivumirira hadi mwisho,
phahi piya hundatawala naye.
Huchimkahala,
naye piya andahukahala.
13 Husiphokala aaminifu,
iye andakala muaminifu,
mana kaweza kudzikahala mwenye.
Muhendadzi-kazi yekubaliwa
ni Mlungu
14 Atambukize atu mambo higa na uakanye mbere za Mlungu ariche kulumbana kuhusu maneno ga kuphupha, mana kundaangamiza atu aphundzao. 15 Henda chadi ueleze vinono neno ra kpweli kuonyesa Mlungu wakukubali kukala u muhendadzi-kazi asiyeona waibu. 16 Dziepushe na malumbano ga chijinga, mana atu anaolumbana hivyo anazidi kukala kure na Mlungu. 17 Mafundzo gao gandagota dza chironda cha mrema. Mfwano wa atu afundzao higo ni Himenayo na Fileto, 18 ambao aricha kulunga ukpweli. Nao nkuamba kukala kufufulwa kpwa ariofwa kpwatsapa kare, nao anaangamiza imani ya afuasi anjina. 19  2:19 Isabu 16:5Ela msingi wa ukpweli wa Mlungu wadina ndindindi na watiywa muhuri wa maneno higa: “Mlungu anamanya ariye wakpwe,” na “Chila mutu akubaliye kukala iye ni Bwana, ni lazima ariche mai gosi.”
20 Ndani ya nyumba kulu ya mutu mwenye nafwasi muna miyo ya chila aina. Muna yotengezwa na zahabu na feza, piya muna yanjina yotengezwa na mbao na ulongo. Miyo yanjina ni ya mahumizi ga ishima, na yanjina ni ya mahumizi ga kawaida. 21 Phahi mutu achidzitenga na mambo higo mai, andakala mwiyo unaofwaha kpwa mahumizi ga ishima. Mana andakala akatengbwa kpwa Bwanawe na kutayarishwa kpwa chila kazi nono.
22 Dzitenge kabisa na tamaa mbaya za ubarobaro. Lunga garigo ga haki, gbwiririra kuluphiro, uhende chadi cha kumendza ayao, na usagale na amani. Henda higo gosi phamwenga na atu osi ahadzao Bwana moyo kutsuka. 23 Tsona nakuamba, dzitenge na malumbano ga chipumbavu na ga chijinga, kpwa sababu nkuhenda atu kukosana vibaya. 24 Kpwa mana ni lazima mtumishi wa Bwana Jesu asikale na chibako. Ela ni akale na mbazi kpwa chila mutu, akale anaweza kufundza, tsona akale mvumirizi. 25 Hinyo atu ambao anakupingani, ni lazima muakanye kpwa upole. Chahi Mlungu andaagaluza mioyo ili atubu na kuelewa marifwa ga kpweli. 26 Kpwa njira iyo andaphaha kungʼalwa ni matso achimbire muhego wa Shetani, ambaye waagbwira na achiahenda alunge mipangoye.

2:12 2:12 Mathayo 10:33; Luka 12:9

2:19 2:19 Isabu 16:5