4
Nami nakulagiza mbere za Mlungu na Jesu Muokoli ambaye andakpwedza na ufalumewe kutawala atu osi na kuahukumu, akale ni azima au afwa: Tangaza Neno ra Mlungu na dinisa kuritangaza, wakati ufwahao na usiofwaha. Na kpwa kuafundza atu na kuavumirira sana, uambire wazi makosa gao, uademurire na uatiye moyo. Mana kuredza wakati ambapho atu taandavumirira kuphundza mafundzo ga kpweli, ela andalunga tamaa zao. Andadzikusanyira ndulu ya alimu ambao andaambira gara alondago kusikira. Andarema tsetsetse kuphundza maneno ga kpweli kpwa kugalozera kogo, na kugalukira adisi za handzo. Ela uwe kala matso katika chila dzambo, uvumirire tabu, udinise kutangaza habari nono kuhusu Jesu, na umarigize kaziyo nono.
Kpwangu mimi, maisha gangu ganalaviwa dza sadaka, nami wakati wangu wa kufungbwa matso u phephi. Dza mutu wa kushindana mairo nikazola mairo kpwa chadi na kumala mashindano, * 4:7 Ama: Nikapigana kpwa chadi viha vinono, nikamala mashindano. nami nikakala muaminifu hadi mwisho. Phahi Mlungu, waniikira tuzo ya haki ambayo siku ya uamuli, Bwana Jesu, ambaye ni muamuli wa haki, andanipha phamwenga na atu osi ariomgodzera kpwa hamu kpwedzakpwe.
Wasiya wa Paulo
Henda chadi wedze kpwangu upesi, 10  4:10 a Akolosai 4:14; Filemoni 1:24; b 2 Akorintho 8:23; Agalatia 2:3; Tito 1:4mana Dema wahamirwa ni dunia hino ya rero na achinichimbira, achiphiya mudzi wa Thesalonike. Piya Kireske waphiya jimbo ra Galatia, naye Tito achiphiya jimbo ra Dalimatia. 11  4:11 a Akolosai 4:14; Filemoni 1:24; b Mahendo 12:12,25; 13:13; 15:37–39; Akolosai 4:10; Filemoni 1:24Luka macheye ndiye yesala phamwenga nami. Kpwa hivyo ndzo na Mariko, mana anaweza kuniterya kuhenda kazi yangu. 12  4:12 Mahendo 20:4; Aefeso 6:21,22; Akolosai 4:7,8Tikiko námhuma mudzi wa Efeso. 13  4:13 Mahendo 20:6Phahi wakati uredza, usiyale koti rangu roriricha kpwa Karipo hiko mudzi wa Tirowa. Piya unirehere vitabu vyangu, haswa vira vya chingo.
14  4:14 a 1 Timothi 1:20; b Zaburi 62:12; Arumi 2:6Yuya fundi wa vyuma aihwaye Isikanda, wanihendera vibaya sana. Bwana andamripha kpwa gara arigonihendera. 15 Uwe nawe dzimanyirire naye, kpwa sababu kala achirema sana ujumbe wehu.
16 Niriphokala nadzikanira kano ya kpwandza kotini, takuna hata mutu mmwenga ariyekala uphande wangu. Atu osi aniricha machiyangu, ela navoya Mlungu aaswamehe! 17 Ela Mlungu wakala phamwenga nami na achinipha nguvu, ili niweze kutangaza chikamilifu ujumbewe kpwa atu osi asio kala Ayahudi, aphahe kuusikira. Phahi wanitivya ili nisiolagbwe. 18 Naye Bwana andanitivya na chila hendo ra uyi, na anitsukule salama hadi mlunguni kusagala na atue. Mlungu naatogolwe hata kare na kare. Amina.
Salamu
19  4:19 a Mahendo 18:2; b 2 Timothi 1:16,17Niphozera Prisila na Akpwila, na atu osi a nyumbani mwa Onesiforo. 20  4:20 a Mahendo 19:22; Arumi 16:23; b Mahendo 20:4; 21:29Erasito wasala hiko mudzi wa Korintho, na Tirofimo ambaye kala ni mkpwongo namricha hiko chidzidzi cha Mileto. 21 Henda chadi wedze kabila ya wakati wa mnyevu mkali. Mkaphozwa ni Ebulo, Pude, Lino, Klaudia na afuasi osi.
22 Navoya Mlungu akale phamwenga nawe, na akujaliyeni na mbazize mosi.

*4:7 4:7 Ama: Nikapigana kpwa chadi viha vinono, nikamala mashindano.

4:10 4:10 a Akolosai 4:14; Filemoni 1:24; b 2 Akorintho 8:23; Agalatia 2:3; Tito 1:4

4:11 4:11 a Akolosai 4:14; Filemoni 1:24; b Mahendo 12:12,25; 13:13; 15:37–39; Akolosai 4:10; Filemoni 1:24

4:12 4:12 Mahendo 20:4; Aefeso 6:21,22; Akolosai 4:7,8

4:13 4:13 Mahendo 20:6

4:14 4:14 a 1 Timothi 1:20; b Zaburi 62:12; Arumi 2:6

4:19 4:19 a Mahendo 18:2; b 2 Timothi 1:16,17

4:20 4:20 a Mahendo 19:22; Arumi 16:23; b Mahendo 20:4; 21:29