Baruwa ya Paulo yomuandikira
TITO
Tanga mbere
Tito kala siye Myahudi (soma Agalatia 2:3), ela wakala mfuasi wa Jesu na achikala msaidizi wa Paulo. Wakati Paulo kala anaphirikpwa Rumi, inaonekana kala Tito wasafiri naye mo melini. Ariphotsupira chisuwa cha Kirete (soma chitabu cha Mahendo ga Mitume 27:1–12) Tito warichwa ili aterye afuasi a Jesu hiko.
Baruwa yenye inaeleza mambo mahahu muhimu: Kpwandza, Tito anatambukizwa kuhusu ndzimo za vilongozi a atu a Mlungu, ela zaidi anaonywa adzitenge na ndzimo mbii za atu a Kirete. Phiri, Tito anashauriwa jinsi ya kufundza makundi tafwauti ga atu a Mlungu, atumia, achetu avyere na adide, barobaro na atumwa. Mwisho, Paulo anamkanya Tito kuhusu maisha ga mfuasi wa Jesu, zaidi iratu hamu ya kuishi kpwa amani na mendzwa na kudzikanya na tsukizi, malumbano, na atu a Mlungu kuganyana.
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Mwadzo 1:1–4
Kazi ya Tito hiko Kirete 1:5–16
Kazi za makundi ga atu a Mlungu 2:1–15
Afuasi a Jesu alondwavyo kuhenda 3:1–11
Malagizo ga mwisho na salamu 3:12–15
1
Baruwa hino ila kpwangu mimi Paulo, mtumishi wa Mlungu na mtume wa Jesu Masihi. Mimi nátsambulwa na kuhumwa ni Mlungu niterye atu ariotsambulwa ni Mlungu amkuluphire, na kuafundza ukpweli ndiolongoza atu kuishi maisha gamhamirago. Kpwa njira iyo andaphaha tumaini ra kuishi na Mlungu hata kare na kare. Na Mlungu ambaye kagomba handzo, waahidi higa kabila ya dunia kuumbwa. Wakatiwe uriphofika wamanyisa ujumbewe kpwa njira ya mahubiri. Nami náhewa kazi ya kuatangazira atu dza nrivyolagizwa ni Mlungu muokoli wehu.
1:4 2 Akorintho 8:23; Agalatia 2:3; 2 Timothi 4:10Nakuandikira uwe Tito, ambaye nakutsukurira u mwanangu mwenye katika kukuluphira kpwehu Masihi.
Baba Mlungu na Muokoli wehu Masihi Jesu, naakujaliye na ukale salama.
Kazi ya Tito hiko Kirete
Sababu nriyokurichira Chisuwa cha Kirete kala ni umarigize kazi ambayo kala taidzangbwesira, na utsambule vilongozi a atu a Mlungu chila mudzi kama nrivyokulagizira. 1:6 1 Timothi 3:2–7Chilongozi wa afuasi a Jesu ni lazima akale bila lawama, akale na mchetu mmwenga. Na anae nao akale afuasi, asiolaumiwa na ario na ishima. Mana chilongozi ahusikaye na kazi ya Mlungu, ni lazima akale bila lawama. Asikale wa kudziunula, watsukizi, mlevi, mkorofi wala mutu anayedziendzera mali isiyo ya halali. Ni lazima akale mkaribishadzi ajeni, amendzaye mambo manono. Akale wa chiasi, mwenye haki, bila lawama, na awezaye kudzizuwiya. Ni lazima agbwire ujumbe wa kpweli kama urivyofundzwa ili aweze kutiya moyo anjina kpwa mafundzo ga kpweli na kuonyesa hara apingao mafundzo higo makosa gao.
10 Mana kuna atu anji asiokubali kukala tsini ya mamlaka, haswa hara ambao nkulazimisha chila mfuasi wa Jesu asiyekala Myahudi atiywe tsatsani. Atu hinyo nkugomba maneno ga kuphupha na kuangamiza ayawao kpwa upumbavu wao. 11 Ni lazima mkomese maneno gao, kpwa sababu anavuruga nyumba za afuasi kpwa kuafundza mafundzo gasigofwaha. Nao anahenda hivyo kpwa nia mbii ya kuphaha pesa. 12 Hata nabii wao mmwenga waamba, “Akirete siku zosi nkugomba handzo, ni dza nyama abaya, avivu amendzao kurya.” 13 Naye wagomba kpweli. Kpwa hivyo, inafwaha uademurire kumala ili akale na kuluphiro ra kudina, 14 na asienderere kugbwirira adisi za Chiyahudi na malagizo ga chibinadamu kula kpwa atu ariorema ukpweli.
15 Chila chitu ni chiswafi kpwa atu ario asafi, ela takuna chiricho chiswafi kpwa hara ario najisi na asiokuluphira, mana achili zao na zamiri zao zaodzala uyi. 16 Atu dza hinyo nkudzidai kukala anammanya Mlungu, ela nkukahala Mlungu kpwa mahendo gao. Ni atu a kutsukiza na asiokala na ishima, nao taafwaha kpwa hendo rorosi nono.

1:4 1:4 2 Akorintho 8:23; Agalatia 2:3; 2 Timothi 4:10

1:6 1:6 1 Timothi 3:2–7