4
Petero na Johana anashitakiwa
kpwa atawala a Chiyahudi
Petero na Johana kala acheregomba na atu ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, alavyadzi-sadaka, Masadukayo na mkpwulu wa asikari a Nyumba ya Kuvoya Mlungu achitsoloka. Atsukirwa sana kpwa sababu kala anafundza na kugomba wazi kukala Jesu wafufuka, kuonyesa kukala atu a kufwa andafufuka. Aagbwira na achendaatiya jela, na kpwa vira kala ni dziloni kare, aaricha jela hadi ligundzu. Ela atu anji ambao asikira mafundzo gao aamini. Afuasi a Jesu aenjerezeka hadi achifika kama alume elufu tsano.
Kuriphocha, hara alimu a Shariya, atumia na vilongozi anjina a Chiyahudi akala na baraza hiko Jerusalemu. Anasi, ambaye kala ni mlavyadzi-sadaka mkpwulu, kala a phapho barazani, phamwenga na Kayafa, Johana, Isikanda na ndugungbwa zanjina za mlavyadzi-sadaka mkpwulu. Petero na Johana arehwa barazani na achiuzwa, achiambwa, “Mwino, yuya chiswere mwamphoza kpwa uwezo wani ama kpwa dzina ra ani?” Phahi, Petero walongozwa ni Roho Mtakatifu achiamba, “Atawala ehu na atumia! Ichikala rero ndipho hunalondwa huseme vyomterya yuya chiswere na kusema vyophozwa, 10 phahi ni hivi: Mwimwi atumia na atu osi a Iziraeli ni lazima mmanye kukala hiyu chiswere aimireye hipha ni mzima tsetsetse waphozwa ni uwezo wa dzina ra Jesu Masihi wa Nazareti, ambaye mwamuolaga msalabani, ela Mlungu achimfufula. 11  4:11 Zaburi 118:22Naye ndiye ambaye neno ra Mlungu ragomba kumuhusu phoambwa:
‘Dziwe mrirorema mwimwi adzengi,
ndipho rikakala dziwe kulu ra msingi.’
12 “Wokofu tauphahikana kula kpwa mutu wanjina yeyesi, isiphokala kpwa Jesu, mana takuna dzina ranjina rorosi duniani rohewa anadamu kuaokola.”
13 Hara atumia a ngambi kala anamanya kala Petero na Johana ni atu a kawaida wala taana ilimu ya mwanya. Hipho, atezeka ariphoaona anagomba chilume, achimanya kukala akala phamwenga na Jesu. 14 Ela kpwa vira amuona yuya mutu yephozwa aimire phephi, taayakala na ra kugomba. 15 Phahi alagiza Petero na Johana atuluke kondze ya baraza, alafu achibisha aho enye kpwa enye. 16 Achiuzana achiamba, “Huahendedze atu hano? Chila mmwenga akalaye Jerusalemu anamanya kukala ahenda vilinje, naswi tahuweza kurema. 17 Ela, huchilonda kuzuwiya mambo higa kuenea zaidi, ni lazima huakahaze asigombe tsona na mutu yeyesi kuhusu Jesu.”
18 Alafu Petero na Johana aihwa ndani na achiambirwa asigombe tsona wala kufundza mambo ga kuhusu Jesu. 19 Ela achiamba, “Lolani enye ra sawa mbere za Mlungu, kukuogophani mwimwi ama kumuogopha Mlungu. 20 Kpwa mana tahuweza kuricha kugomba mambo hurigogaona na kugasikira.” 21 Phahi hara atumia a baraza aatishira zaidi Petero na Johana, chisha achiarichira aphiye vyao. Nao aona wazi kala taiwezekana kuatiya adabu, kpwa sababu atu osi kala anamtogola Mlungu kpwa gara arigohenda. 22 Hiye chiswere yehenderwa vilinje achiphozwa kala ana zaidi ya miaka mirongo mine.
Afuasi a Jesu anavoya ili asikale aoga
23 Petero na Johana ariphorichirwa, auya kpwa afuasi ayawao na achendasemurira mambo gosi arigoambwa ni akulu a alavyadzi-sadaka na atumia a Chiyahudi. 24  4:24 Kutsama 20:11; Nehemia 9:6; Zaburi 146:6Hinyo ayawao ariphosikira hivyo, aungana phamwenga osi achivoya Mlungu na raka ra dzulu, achiamba, “Mwenyezi Mlungu, uriyeumba dzulu mlunguni, tsi, bahari na vyosi virivyo mumo. 25  4:25 Zaburi 2:1,2Uwe ndiwe uriyelongoza mkare wehu Daudi, ariye ni mtumishio agombe kpwa uwezo wa Roho Mtakatifu achiamba:
‘Mbona atu a mataifa ganjina atsukirwa?
Atu hinyo anapanga njama za bure.
26 Afalume a duniani adzitayarisha,
nao atawala akutana phamwenga,
ili ampinge Mwenyezi Mlungu na ye Masihiwe.’ ”* 4:26 Masihi: Manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue.
27  4:27 a Luka 23:7–11; b Mathayo 27:1,2; Mariko 15:1; Luka 23:1; Johana 18:28,29Chisha achienderera kuvoya achiamba, “Mana, kpwa kpweli Herode, Pontio Pilato, Aiziraeli na atu asio Aiziraeli akutana phamwenga mumu mudzini kumpinga Jesu, mtumishio mwenye uriyemtsambula. 28 Nao ahenda gago ambago uwe kpwa uwezoo na mahendogo, wagapanga kare kukala nigakale. 29 Sambi Bwana, lola vyo vitisho vyao, hunakuvoya uhujaliye swiswi atumishio ili hutangaze nenoro bila ya wuoga kabisa. 30 Hunavoya uhuphe uwezo wa kuphoza na uhende vilinje kpwa uwezo wa mtumishio Jesu.”
31 Ariphomala kuvoya, phara phatu phokala anakutana phasumba. Nao achiodzalwa ni Roho Mtakatifu na achitangaza ujumbe wa Mlungu bila ya wuoga.
Afuasi a Jesu anasagala
kama ndugu mwenga
32  4:32 Mahendo 2:44,45Atu osi ariomkuluphira Jesu akala chitu chimwenga chiroho na chimaazo. Takuna hata mmwenga yehenda malize zikale zakpwe macheye, ela ahumira vitu vyao vyosi phamwenga. 33 Hara mitume kala achitangaza kufufuka kpwa Jesu na uwezo munji sana, na osi Mlungu achiajaliya sana. 34 Takuna yeyesi yephungukirwa ni chitu. Kpwa mana hara ariokala na minda ama nyumba aguza na pesaze achizirehera mitume. 35 Mitume kala ana uwezo wa hizo pesa, nao kala achiaganyira ario na shida, kulengana na shida ya mutu.
36 Mmwenga wa atu arioguza mali zao ni Yusufu, wa mbari ya Lawi 4:36 Lawi kala ni mwana wa Jakobo na ni chandzo cha mbari mwengayapho ya kabila ra Iziraeli. Mbari hino kaziye kala ni kuterya alavyadzi-sadaka ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu. kula tsi ya Kupuro. Mitume kala achimuiha Barinaba (manage ni Mutu wa kutiya moyo.) 37 Waguza mundawe na pesaze achizilavya kpwa mitume.

4:11 4:11 Zaburi 118:22

4:24 4:24 Kutsama 20:11; Nehemia 9:6; Zaburi 146:6

4:25 4:25 Zaburi 2:1,2

*4:26 4:26 Masihi: Manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kutawala atue.

4:27 4:27 a Luka 23:7–11; b Mathayo 27:1,2; Mariko 15:1; Luka 23:1; Johana 18:28,29

4:32 4:32 Mahendo 2:44,45

4:36 4:36 Lawi kala ni mwana wa Jakobo na ni chandzo cha mbari mwengayapho ya kabila ra Iziraeli. Mbari hino kaziye kala ni kuterya alavyadzi-sadaka ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu.