5
Handzo ra Anania na Safira
Kala kuna mutu mmwenga yeihwa Anania, na mchewe Safira, ambao nao aguza munda wao. Anania na mchewe akubaliana na achifwitsa pesa zanjina na zosala achiziphirikira mitume. Phahi Petero wamuamba Anania, “Mbona ukakubali Shetani akatawala rohoyo hata unamchenga Roho Mtakatifu kpwa kufwitsa pesa zanjina urizophaha uriphoguza munda? Hinyo munda uriphokala kudzangbweuguza kala ni wako, na uriphouguza, hizo pesa piya kala ni zako. Sambi, yakaladze hata uchiona uhende dzambo dza hiri? Phahi, kunchengere mimi binadamu myao, ela ukamchenga Mlungu.” Anania ariphosikira hivyo, wagbwa na achifwa. Atu osi osikira mambo higo atishirwa sana. Alafu phakpwedza barobaro achimtiya shanda, achimtsukula kondze na achendamzika.
Bada ya kama masaa mahahu hivi, naye Safira, mkpwaza Anania, wakpwedza, achikala kamanya chigohendeka. Petero achimuuza, “Hebu niambira, zino pesa ni zosi mrizophaha na mlumeo mriphoguza munda?” Safira achiamba, “Ehe, ni zosi.” Ndipho Petero achiamba, “Mbona mwahenda njama na mlumeo kumpima Roho Mtakatifu? Sikiza! Hara achiozika mlumeo a pho mryangoni, na andakutsukula kondze piya uwe.” 10 Phapho hipho achigbwa maguluni pha Petero na achifwa. Hara barobaro ambao kala akamzika mlumewe ariphoinjira ndani amkuta akafwa kare, achimuhala na achendamzika phephi na mlumewe. 11 Kundi rosi ra afuasi a Jesu na atu osi anjina osikira mambo higo aona wuoga sana.
Mitume anahenda vilinje
na maajabu manji
12 Atu ahenderwa vilinje vinji na maajabu ni mitume. Afuasi osi a Jesu kala achikutana kpwenye varanda kulu ya Selemani ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu. 13 Mutu yeyesi ambaye kala kamkuluphira Jesu waogopha kudziunga nao, ela atu osi kala achiatogola. 14 Ela ariomkuluphira Jesu na kukala afuasie azidi kuenjerezeka sana, alume kpwa achetu. 15 Kpwa sababu ya vilinje vyohendwa ni mitume, atu kala achireha akongo aho vitandani na michekani na kualaza barabarani ili Petero achitsapa, chivurivuriche chigute akongo anjina. 16 Piya atu anji kula midzi ya kanda-kanda ya Jerusalemu areha akongo aho na ambao kala anayugbwa ni pepho, nao osi aphozwa.
Mitume anagayiswa
17 Badaye mlavyadzi-sadaka mkpwulu na ayae osi ambao kala ni kundi ra Masadukayo, waaonera wivu sana hara mitume. 18 Phahi waagbwira achiatiya jela. 19 Ela usiku malaika wa Mlungu wakpwedzaavugurira mryango na achiatuluza kondze, chisha achiaambira, 20 “Phiyani mkaime ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, na muambire atu habari zosi za maisha higa maphya.” 21 Hara mitume ainjira Nyumba ya Kuvoya Mlungu pepho za kucha, kama vyolagizwa na achiandza kufundza atu.
Wakati hinyo-hinyo mlavyadzi-sadaka mkpwulu na ayae, waiha mkpwutano wa angambi, yani baraza rosi ra vilongozi a Iziraeli, chisha achilagiza hara mitume alaviwe jela na arehwe hipho barazani. 22 Ela hinyo arindzi a Nyumba ya Kuvoya Mlungu ariphofika hiko jela, akpwendakuta mitume taamo. Hipho, auya na achendasema kpwa akulu hipho barazani, 23 achiaambira, “Hukakuta jela ikafungbwa vinono sana, na arindzi anarinda pho mryangoni. Ela huchiphoinjira tahukaona mutu himo ndani.” 24 Mkpwulu wa arindzi a Nyumba ya Kuvoya Mlungu na akulu a alavyadzi-sadaka ariphosikira hivyo, atezeka sana na achishindwa ni kumanya chiroaphaha. 25 Alafu kpwakpwedza mutu achiamba, “Phundzani! Hara atu murioatiya jela, anafundza ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu.” 26 Hipho, mkpwulu wa arindzi na ayae aphiya kpwendaahala na achiareha, ela taayahumira nguvu, kpwa sababu aogopha atu asedze akaapiga mawe.
27 Hara mitume ariphorehwa, aimiswa mbere za hira ngambi, chisha mlavyadzi-sadaka mkpwulu achiamba, 28  5:28 Mathayo 27:25“Swino hwakukahazani kabisa kufundza kuhusu mutu hiyu Jesu, ela tamdzangbwesikira. Sambi lolani, mwaeneza mafundzo genu Jerusalemu ndzima na vino mnalonda muutiye lawamani kuhusu chifoche!”
29 Ela Petero na mitume ayae achiamba, “Ni lazima humuogophe Mlungu wala siye mwanadamu! 30 Mlungu ariyevoywa ni akare ehu wamfufula Jesu, ambaye mwamuolaga kpwa kumkota misumari msalabani. 31 Chisha Mlungu wamuika uphande wa mkpwono wa kulume, phatu pha ishima kulu sana, wamuhenda Chilongozi na Muokoli, ili kuapha nafwasi Aiziraeli atubu dambi zao na aswamehewe. 32 Naswi hu mashaidi a mambo higo. Roho Mtakatifu ambaye Mlungu waapha atu amuogophao piya ni shaidi.”
33 Hara atumia a ngambi ariphosikira vira, atsukirwa sana hata achitaka hara mitume aolagbwe. 34 Ela phakala na Mfarisayo mmwenga yeihwa Gamalieli, mwalimu wa Shariya, ambaye kala anaishimiwa ni atu osi. Waima mbere ya atu osi na achilagiza hara mitume atuluzwe kondze kpwandza. 35 Alafu achiamba, “Enehu, Aiziraeli ayangu, dzimanyirireni sana na higo mtakago ahendera atu hano. 36 Kare chidide, kpwakala mutu yeihwa Theuda, achidzihenda mutu wa kumanyikana, wakala na afuasi kama magana mane. Badaye waolagbwa na afuasie osi achitsamukana, mamboge gachisirira hipho. 37 Badaye, wakati hura wa kuolanga atu, kpwazuka wanjina yeihwa Juda kula Galilaya. Iye naye wahenda afuasie, ela piya naye waolagbwa, nao afuasie osi achitsamukana. 38 Phahi, nakuambirani aricheni aphiye vyao, wala msiahende rorosi! Mana ichikala mipango ama mambo gao gaandzwa ni binadamu, gandakala na mwisho. 39 Ela ichikala mambo higa gala kpwa Mlungu, tamundaweza kuazuwiya, richirosala mundadzikuta munashindana na Mlungu.”
Hipho, hara angambi akubali maneno ga Gamalieli. 40 Achiaiha ndani hara mitume, achiachapa viboko, chisha achiakahaza asifundze tsona kuhusu Jesu. Alafu achiarichira aphiye vyao. 41 Phahi hara mitume ariphokala anatuluka na hira ngambi, ahererwa sana kpwa mana Mlungu waharirwa kukala anafwaha kuphaha waibu wa kukiritwa viboko kpwa sababu ni afuasi a Jesu. 42 Ela chila siku, ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu na midzini mwa atu, hara mitume aenderera kufundza na kusemurira kukala Jesu ndiye Muokoli.* 5:42 Muokoli: Yani Masihi, mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

5:28 5:28 Mathayo 27:25

*5:42 5:42 Muokoli: Yani Masihi, mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.