6
Atu sabaa anatsambulwa
kuterya mitume
Siku hizo afuasi a Jesu aenjerezeka. Ayahudi agombao Chiyunani anungʼunika kukala Ayahudi agombao Chieburania anaabaguwa. Aamba kala magungu gao tagaganyirwa maitaji gao ga chakurya cha chila siku sawa-sawa. Hipho, hara mitume kumi na airi akusanya afuasi osi na achiaambira, “Si vinono swiswi kuricha neno ra Mlungu na kuimirira chakurya. Phahi enehu, tsambulani atu sabaa kula mu kundini ambao anatogolwa na manono, anatawalwa ni Roho Mtakatifu, na ana marifwa. Naswi hundaarichira kazi hiyo. Ela swiswi enye hundadzishuulisha na kuvoya Mlungu na kazi ya kusemurira mafundzoge.”
Mpango hinyo wafwahira kundi zima. Hipho atsambula atu sabaa: Stefano (ambaye kala anamkuluphira sana Mlungu na yetawalwa ni Roho Mtakatifu), Filipu, Purokoro, Nikanori, Timoni, Parmena, na Nikolao wa Antiokia (kala siye Myahudi ela pho mwandzo kala ni mfuasi wa dini ya Chiyahudi). Afuasi achiarehera mitume hara atu achiotsambulwa, nao mitume achiavoyera na achiabandikira mikono.
Hipho, atu anji zaidi asikira habari za Jesu, na afuasi aenjerezeka sana hiko Jerusalemu. Tsona, kundi kulu ra alavyadzi-sadaka a dini ya Chiyahudi achilunga mafundzo kuhusu Jesu na achimkuluphira.
Stefano anagbwirwa na kushitakiwa
Mlungu kala akamjaliya sana Stefano. Wamupha uwezo munji hata achikala anahendera atu vilinje vinji na maajabu. Ela kuchizuka upindzani kahi ya Stefano na atu a sinagogi ra Ayahudi riihwaro Sinagogi ra Atu Huru.* 6:9 Sinagogi ra atu huru kala ni kundi ra Ayahudi ambao mwandzo kala ni atumwa alafu achikombolwa. Sinagogi hiro kala ni ra Ayahudi kula midzi ya Kirene na Isikandaria, na kundi ranjina kula majimbo ga Kilikia na Asia. 10 Ela Roho Mtakatifu wamupha Stefano achili nyinji sana hata ichikala chila agombaro takuna mutu aripingaye. 11 Alafu apanga njama na atu edze agombe handzo aambe, “Hwamsikira Stefano anamkufuru Mlungu na kugomba mai kuhusu Shariya za Musa.” 12 Hinyo atu okala anapingana na Stefano afyakatsira kundi ra atu, phamwenga na alimu a Shariya na vilongozi anjina a Chiyahudi. Phahi amgbwira Stefano na achimreha mbere za ngambi. 13 Achireha mashaidi a handzo achiamba, “Chila wakati mutu hiyu anagomba mai kuhusu Nyumba ya Kuvoya Mlungu na Shariya za Musa. 14 Kpwa mana swino hwamsikira anaamba, ‘Jesu wa Nazareti andabomola Nyumba ya Kuvoya Mlungu na agaluze mila zosi zorehwa ni Musa.’ ” 15 Atu osi okala hipho ngambini amtongʼorera matso Stefano, na achiona usowe ukagaluka dza wa malaika.

*6:9 6:9 Sinagogi ra atu huru kala ni kundi ra Ayahudi ambao mwandzo kala ni atumwa alafu achikombolwa.