8
Naye Sauli waona sawa-sawa Stefano kuolagbwa.
Sauli anagayisa afuasi a Jesu
Siku iyo-iyo, kundi ra afuasi a Jesu hiko Jerusalemu raandza kuteswa sana, na osi achitsamukana kuphiya seemu za Judea na Samariya, siphokala hara mitume ndio ariosala. Atu amuogophao Mlungu amzika Stefano na achimririra kudzipiga vifuwa.
8:3 Mahendo 22:4,5; 26:9–11Sauli wajeza kuangamiza kundi ra afuasi a Jesu. Kala achiinjira nyumba hadi nyumba na kuaguruta afuasi alume kpwa achetu kpwendaatiya jela.
Ujumbe wa Jesu unatangazwa
tsi ya Samariya
Hinyo afuasi a Jesu ambao kala akatsamukana akpwendatangaza habari nono kuhusu Jesu chila phatu ariphophiya. Naye Filipu waphiya mudzi fulani tsi ya Samariya na achendatangaza kukala Jesu ndiye Muokoli.* 8:5 Muokoli: Yani Masihi, mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. Umati wa atu uriphomsikira Filipu na kuona vilinje ahendavyo, amphundzato agombago. Pepho nyinji zatuluzwa kuno zinapiga kululu, na atu anji ambao kala akapooza na viswere aphozwa. Phahi, atu a mudzi hinyo ahererwa sana.
Mtsai anademurirwa ni Petero
Phahi, mudzi hinyo kala kuna mutu mmwenga yeihwa Simoni. Iye kala achiteza atu osi a Samariya na utsai na achidzikarya kukala ni mutu mkpwulu. 10 Phahi atu osi, enye vyeo na atu a kawaida kala achimphundzato, nao kala achiamba, “Mutu yuyu ndiye ye mlungu aihwaye ‘Uwezo Mkpwulu.’ ” 11 Atu amphundza kpwa sababu waangalaza atu na utsaiwe siku nyinji. 12 Ela Filipu ariphotangaza habari nono kuhusu ufalume wa Mlungu na uwezo wa Jesu Masihi, atu anji aamini na achibatizwa, alume kpwa achetu. 13 Hata Simoni mwenye naye waamini na achibatizwa. Wakala na Filipu chila phatu na achitezwa ni vilinje na maajabu makulu gohendwa ni Filipu.
14 Hiko Jerusalemu hara mitume ariphosikira atu hiko Samariya akakubali ujumbe kula kpwa Mlungu, amlavya Petero na Johana aphiye kuko. 15 Ariphofika hiko, aavoyera hara arioamini ili Roho Mtakatifu ainjire mwao mioyoni. 16 Nao kala takuna yeyesi ambaye kala akaphokera Roho Mtakatifu moyoni, kala akabatizwa kpwa dzina ra Bwana Jesu tu. 17 Alafu Petero na Johana aabandikira mikono, na Roho Mtakatifu achiinjira mwao mioyoni.
18 Simoni ariphoona Roho Mtakatifu akainjira mwao mioyoni phobandikirwa mikono ni hara mitume, walonda kuapha pesa, 19 na achiamba, “Nami piya niphani uwezo hinyo, ili chila mutu ndiyemʼbandikira mkpwono, Roho Mtakatifu ainjire mwakpwe moyoni.” 20 Ela Petero achimuamba, “Angamika na zo pesazo! Unafikiri unaweza kugula zawadi yolaviwa bure ni Mlungu? 21 Taphana funguro kabisa kpwa kazi hino, mana moyoo tausawa mbere za Mlungu. 22 Phahi, tubu uyio na uvoye Mlungu akuswamehe maazogo mai uazago mwako moyoni. 23 Mana ukaodzala wivu mui kama sumu na u mtumwa wa dambi.” 24 Simoni achiamba, “Nivoyerani Mlungu ili higo mchigoamba gasiniphahe.”
25 Petero na Johana ariphomala kuaonya nyo atu na kusemurira habari nono kuhusu Jesu, auya Jerusalemu. Himo njirani atangaza habari nono kuhusu Jesu, mitaa minji ya Asamariya.
Filipu anabatiza muandishi mkpwulu
wa Ithiyopia
26 Alafu malaika wa Mlungu wamuamba Filipu, “Unuka uphiye uphande wa mwakani, barabara ya weruni ilayo Jerusalemu kuphiya Gaza.” 27 Phahi, Filipu waandza charo, na mo njirani achimuona muandishi mkpwulu wa pesa za sirikali ya Malikia wa Ithiyopia, yeihwa Kandake. Hiye muandishi kala ala Jerusalemu kumuabudu Mlungu, 28 na kala anauya kaya. Kala anaphiya kuno anasoma chitabu cha nabii Isaya ndani ya gari ra kuvwehwa ni farasi. 29 Roho Mtakatifu achimuamba Filipu, “Zorera rira gari rivwehwaro ni farasi na unyendeke naro chi phephi.” 30 Hipho, warizorera ro gari ra kuvwehwa ni farasi na achimsikira yuya mutu anasoma Chitabu cha nabii Isaya. Achimuuza, “Dze, unaelewa go usomago?” 31 Yuya muandishi achimuamba, “Nindaelewadze bila ya mutu kunieleza?” Alafu achimkaribisha Filipu apande mo garini asagale naye.
32  8:32 Isaya 53:7,8Yuya muandishi kala anasoma neno ra Mlungu riambaro:
“Iye wakala dza ngʼondzi riphirikpwaro kutsindzwani,
naye dza mwana ngʼondzi anyamalavyo mbere za iye amunyolaye,
iye naye wanyamala.
33 Watiywa waibu na achilafiwa haki.
Takuna awezaye kueleza kuhusu chivyaziche,
kpwa sababu wahendaolagbwa himu duniani.”
34 Yuya muandishi wamuuza Filipu, “Hebu tafadhali niambira, yuno nabii anabishira ani? Ganamhusu ye mwenye, hebu anagomba kuhusu mutu wanjina?” 35 Phahi Filipu waandza na phara phatu ambapho yuya muandishi kala akasoma na achimuambira habari nono kuhusu Jesu Muokoli.
36 Wakati kala anaenderera na charo chao, afika phatu ambapho kala phana madzi. Ndipho yuya muandishi achimuamba Filipu, “Lola, madzi higa. Kpwa utu wani nisibatizwe?” [ 37 Filipu achimuamba, “Uchiamini chikpweli rohoni, unaweza kubatizwa.” Yuyu mutu achiamba, “Naamini kala Jesu Masihi ndiye Mwana wa Mlungu.”] 38 Phahi wamuamba mtumishiwe aimise rira gari. Alafu osi airi, Filipu na yuya muandishi, atserera tsini madzini, na Filipu achimʼbatiza.
39 Ariphotuluka madzini, Roho Mtakatifu wamuhala Filipu, na yuya muandishi sebu amuone tsona, ela waenderera na charoche na raha sana. 40 Filipu watsembuka mudzi wa Azoto, achitangaza habari nono kuhusu Jesu midzi yosi ya njirani hadi achifika mudzi wa Kaisaria.

8:3 8:3 Mahendo 22:4,5; 26:9–11

*8:5 8:5 Muokoli: Yani Masihi, mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

8:32 8:32 Isaya 53:7,8