9
Sauli anatubu dambi
na kumlunga Jesu
Wakati hinyo-hinyo, hiko Jerusalemu Sauli wazidi kutisha kuolaga afuasi a Jesu. Waphiya kpwa mlavyadzi-sadaka mkpwulu, na achendavoya baruwa za kudzimanyisa kpwa masinagogi hiko mudzi wa Damasikasi, ili achiphaha afuasi a Jesu, alume ama achetu, aagbwire na aaphirike Jerusalemu.
Phahi, Sauli wauka, achifika phephi na Damasikasi. Gafula wapigbwa ni mwanga mkali kula mlunguni, achigbwa photsi na achisikira sauti inamuamba, “Sauli, Sauli mbona unanigayisa?” Sauli achiuza, “U ani Bwana?” Sauti ichilavukiza ichiamba, “Ni mimi Jesu, ambaye unanigayisa. Sambi unuka na uinjire nyo mudzi, nawe kuko undaambirwa ra kuhenda.” Hara atu kala a charoni phamwenga naye aima gbwi, mana asikira sauti ela taaonere mutu yeyesi. Sauli waunuka phara photsi, achifwenula matso ela gachikala tagaona. Kpwa hivyo hara ayae amgbwira mkpwono na achimlongoza kuphiya naye hadi Damasikasi. Wakala chipofu siku tahu na kayarya wala kunwa chitu chochosi.
10 Hiko Damasikasi kala kuna mfuasi mmwenga wa Jesu yeihwa Anania. Bwana Jesu wagomba naye ruwiyani na achimuiha, “Anania.” Achiihika, “Ehe, Bwana.” 11 Achiambwa, “Phiya phatu phaihwapho Barabara ya Kugoloka, nyumbani kpwa Juda, na ukauze mutu aihwaye Sauli kula mudzi wa Tariso. Iye vivi anavoya Mlungu, 12 na akaona ruwiya. Hiko ruwiyani akaona mutu aihwaye Anania aredza kumʼbandikira mikono ili aphahe kuona tsona.” 13 Phahi Anania waamba, “Bwana, mutu hiye námsikira manenoge kula kpwa atu anji, kuhusu mateso manji ahenderago atakatifuo hiko Jerusalemu. 14 Hata vivi ana baruwa kula kpwa akulu a alavyadzi-sadaka ya kumupha uwezo wa kugbwira mutu yeyesi amkuluphiraye Jesu.” 15 Ela achiambwa, “Phiya vivyo, mana nkamtsambula akale mtumishi wangu wa kutangaza habari zangu kpwa atu ambao sio Ayahudi phamwenga na afalume ao, na hata kpwa Aiziraeli. 16 Na mi mwenye nindamuonyesa ndivyogaya kpwa sababu yangu.”
17 Phahi Anania waphiya na achendainjira nyumba iriyokala Sauli. Chisha achimʼbandikira mikono na achimuamba, “Mwenehu Sauli, Bwana Jesu yekutsembukira njirani phokala uredza hiku, wanihuma ili uone tsona na ulongozwe ni Roho Mtakatifu.” 18 Phapho hipho kuchigbwa vitu dza mamba ga ngʼonda kula matsoni mwa Sauli, na achikala anaona. Phahi, wangʼoka achiima na achibatizwa, 19 na bada ya kurya, wauyiza mkpwotsewe.
Sauli anahubiri mudzi wa Damasikasi
Sauli wasagala masiku hiko Damasikasi phamwenga na afuasi anjina a Jesu. 20 Phahi waandza mara mwenga kusemurira masinagogini kukala Jesu ndiye Mwana wa Mlungu. 21 Atu osi ariomsikira Sauli anagomba atezeka sana, na achikala anauzana, “Dze, yuno siye yuya mutu yekala achigayisa atu amukuluphirao Jesu hiko Jerusalemu? Mana hata kuku wakpwedza na nia ya kuagbwira na kuaphirika Jerusalemu kpwa akulu a alavyadzi-sadaka!”
22 Ela Sauli wazidi kukala na nguvu za kuaonyesa na Maandiko kukala Jesu ndiye Masihi,* 9:22 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. hata Ayahudi a Damasikasi achikala taana ra kumuamba. 23  9:23 2 Akorintho 11:32,33Bada ya masiku kutsapa, vilongozi a Chiyahudi ahenda njama ya kumuolaga Sauli, 24 ela ye wamanya njama hiyo. Hinyo Ayahudi kala achigodza ryangoni usiku na mutsi, ili amuphahe Sauli amuolage. 25 Ela afuasie, usiku amuhala achimtiya bwekoni na achimtsereza kondze na dzitunduni, dzitundu ririrokala ukutani, ukuta uriozunguluka mudzi.
26 Sauli waphiya Jerusalemu na ariphofika hiko walonda kudziunga na afuasi a Jesu. Ela afuasi osi achikala anamuogopha, mana kala taamini kama ni mfuasi wa Jesu kpweli. 27 Ela Barinaba wakpwedzamhala Sauli achimphirika kpwa mitume. Wakpwendasemurira vira Sauli arivyomuona Bwana Jesu njirani, phokala anaphiya Damasikasi, alafu achiaeleza vira Jesu vyogomba naye. Piya waeleza hara mitume vira Sauli arivyogomba kuhusu Jesu bila ya wuoga hiko Damasikasi. 28 Phahi, Sauli wasagala nao na achinyendeka nao hiko Jerusalemu, achisemurira habari za Jesu bila ya wuoga. 29 Kala achilumbana na Ayahudi agombao Chiyunani, ela achitaka kumuolaga. 30 Afuasi a Jesu ariphomanya dzambo hiri, aphiya naye mudzi wa Kaisaria, alafu achimuhuma kuphiya mudzi wa Tariso.
31 Hipho, afuasi a Jesu okala Judea, Galilaya na Samariya akala salama na achienderera kumuogopha Mlungu. Roho Mtakatifu aatiya moyo na kuapha nguvu, na kundi ra afuasi richienjerezeka.
Petero anaphoza Ainea
32 Petero kala achizunguluka chila phatu kunyendekera afuasi a Jesu. Siku mwenga wanyendekera atakatifu okala anaishi mudzi wa Lida. 33 Hiko Lida wakpwendakuta mutu yeihwa Ainea, ambaye kala akaphola vilungo, hata ni wa chitanda, chitanda na iye, miaka minane. 34 Phahi Petero wamuamba, “Ainea, Jesu Masihi akaphoza ukongoo. Unuka uhandike mwenye chitandacho!” Na phapho hipho Ainea achiunuka. 35 Atu anji osagala Lida na pwani ya Sharoni aona mambo higo na achigaluka achimkuluphira Bwana Jesu.
Petero anamfufula Tabitha
36 Hiko mudzi wa Jopa kala kuna mfuasi wa Jesu wa chichetu yeihwa Tabitha (kpwa Chiyunani ni Dorokasi, manage ni chiphala.) Kala ni mutu mzuri na chila wakati kala achiterya achiya. 37 Phahi wakati uratu phokala Petero anawehera seemu hizo, Tabitha walumwa na achifwa. Achiogeswa na achendaikpwa chumba cha gorofani. 38 Midzi ya Lida na Jopa kala ni pula na mromo, hipho afuasi a Jesu ariphomanya kala Petero a mudzi wa Lida, ahuma atu airi akamuambe, “Tafadhali ndzo upesi.”
39 Petero wakpwedza nao, na ariphotsoloka waphirikpwa chumba cha gorofani, ambako kala akaikpwa ye mufwa. Magungu gosi kala gakamzangira Petero kuno anarira na kumuonyesa mashati na marinda gotengezwa ni Dorokasi wakati kala ni mzima. 40 Petero waatuluza atu osi mura chumbani, alafu achichita mavwindi achivoya Mlungu. Chisha achigaluka kpwa ye mufwa na achiamba, “Tabitha, lamuka.” Tabitha wavugula matso na ariphomuona Petero, waunuka achisagala. 41 Wamgbwira mkpwono na achimterya kungʼoka. Alafu achiaiha hara atakatifu phamwenga na hara magungu, achimlavya Tabitha, mzima.
42 Habari za mambo higa zaenea mudzi wosi wa Yafa, na atu anji achimkuluphira Bwana Jesu. 43 Petero wasagala Jopa kpwa muda na mutu yeihwa Simoni, ambaye kala ni fundi wa kutengeza chingo.

*9:22 9:22 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

9:23 9:23 2 Akorintho 11:32,33