10
Korinelio anatsembukirwa ni malaika
Kpwakala na mutu mmwenga hiko mudzi wa Kaisaria yeihwa Korinelio, ambaye kala ni chilongozi wa jeshi ra Chirumi riihwaro, “Chikosi cha Itali.” Iye na atue osi a phakpwe kaya kala ni atu azuri mbere za Mlungu, naye kala achiterya achiya, na kuvoya Mlungu chila wakati. Siku mwenga dzuwa ra mutsi kama saa tisiya, Korinelio waona ruwiya. Malaika wa Mlungu wamtsembukira chingʼangʼa na achimuiha, “Korinelio!” Korinelio wamtongʼorera matso kpwa wuoga, achiamba, “Ee Bwana, unaambadze?” Yuya malaika achiamba, “Mlungu wasikira mavoyogo hiko mlunguni na waona sadaka ulavyazo kuterya agayi, naye waika mambogo achilini. Sambi, huma atu aphiye mudzi wa Jopa akamuihe mutu mmwenga aihwaye Simoni, dzina ranjina ndiye Petero. Ni mjeni wa Simoni, fundi wa chingo na ambaye nyumbaye i kanda-kanda ya bahari.” Yuya malaika ariyegomba naye ariphouka, Korinelio waiha atumishie airi na mrindziwe mmwenga ambaye kala anamuogopha Mlungu. Achiaeleza gosi achigogaona, chisha achiahuma Jopa kpwendamuhala Petero.
Petero anaona ruwiya
Siku ya phiriye, hara atu ariphokala achere charoni, ela phephi na mudzi wa Yafa, Petero wapanda dzulu ya nyumba kama saa sita za mutsi ili avoye. 10 Ela wasikira ndzala na achiaza chitu arye, na wakati chakurya kala chinatayarishwa, waona ruwiya. 11 Wakati hinyo waona mlunguni kukafwenuka na achiona chitu dza dziyamba kulu rinatserezwa photsi kuno rikagbwirwa pembe zosi ne. 12 Rira dziyamba kala rina chila aina ya nyama a magulu mane, nyama a kuambala photsi na nyama a mapha. 13 Chisha achisikira sauti inamuamba, “Petero, unuka utsindze urye.” 14 Ela Petero achiamba, “Hata Bwana! Taiwezekana mana sidzangbwerya chitu ambacho ni najisi ama chichafu.” 15 Hira sauti ichigomba tsona ichiamba, “Vitu ambavyo Mlungu wavitsusa usiviambe ni vichafu.” 16 Mambo higa gahendeka kano tahu, alafu phapho hipho rira dziyamba richiuya mlunguni.
17 Wakati Petero kala achereririkana mana ya hira ruwiya, hara alume ariokala akahumwa ni Korinelio kala akazembula hira nyumba ya Simoni, nao kala aimire ryangoni. 18 Apiga hodi na achiuza, “Phano phana mjeni aihwaye Simoni ama dzina ranjina Petero?”
19 Petero ariphokala acherefikiriya kuhusu hira ruwiya, Roho wamuamba, “Petero, kuna atu ahahu anakuendza. 20 Sambi unuka utserere ko kotsi, na usihende wasiwasi kuphiya nao mana mimi ndiye nchiyeahuma.” 21 Phahi watserera na achendaambira hara mabwana, “Mimi ndiye hiye mumuendzaye. Dze munaniendzerani?” 22 Hara mabwana achimuamba, “Hukahumwa ni Korinelio chilongozi wa jeshi. Ni mutu wa haki na ambaye anamuogopha Mlungu, tsona anaishimiwa ni Ayahudi osi. Malaika wa Mlungu wamuamba akualike kpwakpwe kaya ili asikize chochosi ndichomuamba.” 23 Alafu Petero waakaribisha ajenie na achilala phapho. Siku ya phiriye, waandza charo na ajenie, phamwenga na afuasi anjina a Jesu kula hipho Yafa.
Petero anamnyendekera Korinelio
24 Siku ya phiriye afika Kaisaria. Korinelio kala anamgodzera na kala akaalika nduguze na asenae. 25 Petero ariphokala anainjira nyumbani, Korinelio wamchinjira na achimgbwerera maguluni achimuabudu. 26 Ela Petero achimuamba, “Unuka, mimi ni mwanadamu dza uwe tu.” 27 Waenderera kubisha naye hadi nyumbani ambako wakpwendakuta atu anji. 28 Achiaambira, “Mosi mnamanya kukala kulengana na shariya za Chiyahudi ni makosa Myahudi kugbwirana na mutu asiye Myahudi ama kumnyendekera. Ela Mlungu wanionyesa wazi nisimuihe mutu yeyesi mui ama mchafu. 29 Kpwa sababu hiyo, nripholavirwa muhumwa, nkedza bila ya wasiwasi. Sambi nami nauza, mwaniihirani?”
30 Korinelio achimuamba, “Dzuzi kala ni mwangu nyumbani navoya Mlungu, saa tisiya za mutsi, saa dza zizi. Gafula mutu yekala akavwala nguwo za kungʼala-ngʼala wakpwedzaima mbere zangu. 31 Na achiniamba, ‘Mlungu wasikira mavoyogo hiko mlunguni na waona sadaka ulavyazo na vitu uteryavyo agayi, andavitambukira. 32 Huma atu aphiye mudzi wa Jopa akamuihe Simoni na ambaye dzina ranjina ni Petero. Iye ni mjeningbwa wa Simoni fundi wa chingo, ambaye asagala kanda-kanda ya bahari.’ 33 Ndipho nami nchikulavira ahumwa mara mwenga, na ukahendato kpwedza. Sambi swino hu mbere za Mlungu kuphundza chila chitu ambacho Mlungu akakulagiza uhuambire.”
34  10:34 Kumbukumbu 10:17Phahi, Petero waandza kugomba nao achiamba, “Kpwa kpweli sambi nikaelewa kala Mlungu kana ubaguzi, 35 ela anamkubali mutu wa kabila rorosi amuogophaye na kuhenda haki. 36 Mnamanya ujumbe ambao Mlungu wauphirikira Aiziraeli, kukala mutu yeyesi amkuluphiraye Jesu Masihi, ambaye ndiye Bwana wa atu osi, andasagala na amani. 37 Mnamanya rira rotokea tsi yosi ya Judea, kuandzira Galilaya bada ya Johana kuhubiri atu atubu na abatizwe. 38 Mlungu wamupha Jesu wa Nazareti uwezo na Roho Mtakatifu. Kpwa sababu Mlungu kala anamterya, wazunguluka chila phatu kuhenda manono na kuphoza atu osi okala akatekpwa ni Shetani. 39 Swiswi hu mashaidi a chila chitu arichohenda tsi ya Ayahudi na Jerusalemu. Wakotwa misumari msalabani na achiolagbwa, 40 ela Mlungu wamfufula siku ya hahu. Na wamuhenda aonewe, 41 ela sio atu osi, ni hara mashaidi ambao Mlungu kala akaatsambula kare, yani swiswi ambao warya na huchinwa naye bada ya kufufuka. 42 Jesu wahulagiza huatangazire atu habarize na kuashuhudiya kukala iye ndiye ambaye Mlungu wamtsambula akale muamuli wa azima na akufwa. 43 Manabii osi agomba kumuhusu, achiamba kala chila mutu ndiyemkuluphira andaswamehewa dambize kpwa uwezo wa dzinare.”
Roho Mtakatifu anainjira atu
ambao sio Ayahudi
44 Petero ariphokala acheregomba nao, Roho Mtakatifu wainjira moyoni mwa chila mmwenga yekala anaphundza maneno higo. 45 Ayahudi amukuluphirao Jesu okala akedza na Petero atezeka kpwa sababu zawadi ilayo kpwa Mlungu ambayo ni Roho Mtakatifu kala ikahewa atu hata ambao sio Ayahudi. 46 Kpwa mana hara Ayahudi aasikira anagomba luga tafwauti-tafwauti na kumtogola Mlungu. Alafu Petero achiamba, 47 “Atu hano akamphokera Roho Mtakatifu dza vivyo swiswi. Dze, ni ani ambaye anaweza kuazuwiya asibatizwe na madzi?” 48 Phahi walagiza abatizwe kpwa dzina ra Jesu Masihi. Alafu ariphobatizwa amuamba Petero asale naye kpwa siku chache.

10:34 10:34 Kumbukumbu 10:17