11
Petero anaasemurira afuasi
a Jerusalemu
Mitume na atu amukuluphirao Jesu Judea yosi asikira kala atu asio kala Ayahudi nao akubali mafundzo ga kumuhusu Jesu. Phahi, Petero ariphophiya Jerusalemu, afuasi anji ariotiywa tsatsani ampinga sana. Achimuamba, “Waphiya madzumbani kpwa atu ambao taatiywa tsatsani na uchendarya nao.”
Phahi Petero waandza kueleza chila chitu hangu mwandzo hadi mwisho. Achiamba, “Siku mwenga kala navoya Mlungu ko mudzi wa Yafa, nchiona ruwiya. Náona chitu dza dziyamba kulu rikagbwirwa pembe zosi ne, rinatserezwa kula mlunguni, na richedza hata phokala niripho. Nárilolato rira dziyamba kulu na nchiona nyama a magulu mane, nyama a tsakani, nyama a kuambala photsi na nyama a mapha. Alafu nchisikira sauti inaniamba, ‘Petero, unuka, utsindze urye.’ Ela mino nchiamba, ‘Hata Bwana! Taiwezekana, mana sidzangbwerya chitu chochosi ambacho ni najisi ama chichafu.’ Iyo sauti yagomba tsona kula mlunguni, ichiamba, ‘Vitu ambavyo Mlungu wavitsusa usiviambe ni vichafu.’ 10 Higa gahendeka kano tahu, alafu rira dziyamba kulu richivutwa kuuya mlunguni.
11 “Phapho hipho alume ahahu ariokala akahumwa kula mudzi wa Kaisaria, atsoloka phara nyumbani phokala nasagala. 12 Roho waniamba niphiye nao wala nisihende wasiwasi. Piya náphiya na afuasi sita na nchendainjira nyumbani mwa Korinelio. 13 Korinelio wahuambira vira malaika vyomtsembukira mwakpwe nyumbani na achimuamba, ‘Huma atu hiko mudzi wa Jopa akamuihe Simoni ambaye piya aihwa Petero. 14 Iye andakpwedzakuambira maneno ambago gandakuokola, uwe na atuo osi phako kaya.’
15 “Nriphoandza kugomba, Roho Mtakatifu wainjira mwao mioyoni dza viratu vyokpwedza kpwehu hipho mwandzo. 16  11:16 Mahendo 1:5Ndipho nriphotambukira Bwana Jesu vyogomba, achiamba ‘Johana wabatiza na madzi, ela mwimwi mundabatizwa na Roho Mtakatifu.’ 17 Ichikala Mlungu waapha zawadi dza iratu yohewa swiswi, huriphomkuluphira Bwana Jesu Masihi, sambi mino nina uwezo wani wakumpinga Mlungu?”
18 Ariphosikira hivyo, taayalumbana naye tsona. Amtogola Mlungu kuno achiamba, “Mlungu waapha atu ambao sio Ayahudi nafwasi ya kutubu na kuphaha uzima wa kare na kare.”
Ujumbe wa Jesu unafika
mudzi wa Antiokia
19  11:19 Mahendo 8:1–4Hara afuasi ambao kala akatsamukana kpwa sababu ya mateso wakati wa kuolagbwa Stefano, aphiya hadi seemu za Foinike, chisuwa cha Kupuro na mudzi wa Antiokia. Akpwendasemurira neno ra Mlungu kpwa Ayahudi bahi. 20 Ela afuasi anjina kula chisuwa cha Kupuro na mudzi wa Kirene aphiya Antiokia na achendasemurira habari nono kuhusu Bwana Jesu kpwa Ayunani nao. 21 Mlungu waajaliya achiapha uwezo, na kundi kulu ra atu ragaluka na richimkuluphira Jesu.
22 Habari hizi zaafikira afuasi okala Jerusalemu, nao achimuhuma Barinaba kuphiya Antiokia. 23 Ariphofika hiko na kuona baraka za Mlungu, wahererwa na achiatiya moyo osi ili akale aaminifu chikpweli-kpweli kpwa Mlungu. 24 Mana kala ni mutu mnono, ambaye kala anatawalwa ni Roho Mtakatifu na ariyekala na kuluphiro ra kudina. Phahi kundi kulu ra atu richimkubali Bwana Jesu.
25 Badaye Barinaba waphiya mudzi wa Tariso kpwendamuendza Sauli, 26 na ariphomphaha, wakpwedza naye Antiokia. Phahi Barinaba na Sauli akala na kundi ra afuasi mwaka mzima na achifundza kundi kulu ra atu. Hiko Antiokia ndiko ambako afuasi a Jesu aandza kuihwa Akristo.* 11:26 Akristo: Kpwa Chiyunani manage ni afuasi a Kristo, yani Masihi.
27 Wakati hinyo-hinyo hiko Antiokia kpwakpwedza manabii kula Jerusalemu. 28  11:28 Mahendo 21:10Mmwenga wa hinyo manabii kala aihwa Agabo. Agabo waima na achitabiri kpwa uwezo wa Roho Mtakatifu kukala; vi karibuni kundahenda ndzala kali dunia ndzima. (Ndzala iyo yakala wakati wa utawala wa Klaudia.) 29 Afuasi akata shauri chila mmwenga atsange chochosi kulengana na uwezowe kuterya afuasi ayawao okala anaishi Judea. 30 Phahi atsanga, na achilavya pesa zao kpwa Barinaba na Sauli ili ziphirikpwe Judea kpwa vilongozi a kundi ra afuasi a Jesu.

11:16 11:16 Mahendo 1:5

11:19 11:19 Mahendo 8:1–4

*11:26 11:26 Akristo: Kpwa Chiyunani manage ni afuasi a Kristo, yani Masihi.

11:28 11:28 Mahendo 21:10