12
Afuasi a Jesu anazidi kuteswa
Siku hizo Mfalume Herode wagbwira afuasi anjina na achiandza kuagayisa. Wamuolaga Jakobo ndugungbwa wa Johana na upanga. Herode ariphoona Ayahudi akahamirwa ni dzambo hiro, walagiza Petero agbwirwe. Petero wagbwirwa bada ya Sikukuu ya Mikahe Isiyotiywa Hamira.* 12:3 Sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira ni sikukuu ya Chiyahudi ambayo nkukala siku sabaa bada ya Pasaka. Soma chitabu cha Kutsama 12:1 hadi 13:10. 12:4 Kutsama 12:1–27Bada ya Petero kugbwirwa, wamtiya jela, na achilavya asikari amrinde. Asikari aganywa madiba mane na chila diba kala rina asikari ane. Nia ya Herode kala analonda Petero ashitakiwe mbere za atu bada ya Sikukuu ya Pasaka. Phahi, Petero ariphokala jela, afuasi ayae amuvoyera Mlungu kpwa chadi sana.
Malaika anamtuluza Petero jela
Usiku ambao Herode kala andamlavya Petero kpwa atu, Petero kala arere kahi-kahi ya asikari airi kuno akafungbwa silisili mbiri. Piya kala kuna arindzi anarinda ryango ra jela. Gafula malaika wa Mlungu achitsembuka na muchingʼala mo jela. Wampiga Petero lavuni achimlamusa, achimuamba, “Lamuka upesi!” Na mara mwenga hira silisili zichivuguka mura mikononi na zichigbwa. Alafu yuya malaika achimuamba, “Vwala nguwozo na virahuvyo.” Petero achivwala. Chisha malaika achimuamba, “Dzifunge mkumbuuo na unilunge.” Petero achimlunga-lunga yuya malaika hadi kondze. Ela kala kamanya kukala, gara gahendwago ni malaika ganahendeka kpweli; waona analoha tu. 10 Atsapa asikari a mwandzo, na achitsapa a phiri, alafu achifika ryango ra chuma ra kuinjirira mudzini. Hiro ryango ravuguka renye na achitsapa. Anyendeka barabarani phamwenga, alafu gafula yuya malaika achiangamika na achimricha Petero macheye.
11 Ndipho Petero achingʼalwa ni matso na achiamba, “Ehe! Sambi ndipho, nikaelewa. Kpwa kpweli Mlungu akahuma malaikawe ili edze aniokole na uyi wa Herode na chila chitu ambacho Ayahudi kala akapanga kunihendera.”
12 Petero ariphomanya hivyo, waphiya kaya kpwa Maryamu, nine wa Johana Mariko, ambako atu anji kala akakutana na anavoya Mlungu. 13 Wapiga hodi mryangoni, na mtumishi wa chichetu aihwaye Roda wakpwedza mryangoni ili amvugurire. 14 Yuya msichana ariphotambukira sauti ya Petero, wahererwa sana, na badala ya kuvugula mryango, wazola ndani na achendaambira atu, “Petero a pho mryangoni!” 15 Nao achimuamba yuya msichana, “Una koma we?” Ela iye achishata kukala ni kpweli, Petero anapiga hodi phondze. Nao achimuamba, “Hiye ni lazima akale ni malaikawe.” 12:15 Ayahudi aamini kala malaika arindaye mutu anaweza kutsembuka na sura ya ye mutu amrindaye. 16 Naye Petero hiko kondze kala akadinisa kupiga hodi. Mwisho hara atu avugula mryango, na ariphomuona, atezeka sana. 17 Petero waatsuphira mikono ili anyamale na alafu achiaeleza vira Mlungu achivyomtuluza jela. Chisha achiaambira, “Muelezeni Jakobo 12:17 Jakobo: Ndugungbwa wa Jesu. mambo higa na afuasi anjina a Jesu.” Alafu Petero wauka achiphiya phatu phanjina.
18 Ligundzure kuriphocha, hiko jela kpwakala na fujo ra ajabu, kpwa mana hinyo asikari kala anauzana richiromphaha Petero. 19 Herode walagiza Petero aendzwe chila phatu, ela kayaphahikana. Hipho walagiza hara asikari auzwe maswali, chisha aolagbwe.
Chifo cha Herode
Bada ya higo, Herode wauka Judea achiphiya mudzi wa Kaisaria na achendakala kpwa muda. 20 Wareyezwa sana ni atu a midzi ya Tiro na Sidoni. Ela nao alonda mapatano kpwa sababu tsi zao kala zikaadamira tsi ya Mfalume Herode kpwa chakurya. Phahi aungana phamwenga na achimʼbembeleza Balasto, ambaye kala ni mtumishi muhimu wa mfalume, ili akale uphande wao wakati achiphiya kpwa mfalume. 21 Alafu kpwatsambulwa siku, Herode achivwala kandzuye ya chifalume, achisagala chihiche cha chifalume, na achilavya hutuba kpwa atu a Tiro na Sidoni. 22 Hinyo umati wa atu wapiga kululu uchiamba, “Iyo ni sauti ya mlungu na wala sio ya mwanadamu.” 23 Phapho hipho malaika wa Mlungu wamʼbwaga Herode na ukongo, kpwa sababu kala kamuphere Mlungu sifwa hiyo. Wariwa ni minyololo na achifwa.
24 Ela atu anji asikira habari za Jesu, na afuasi aenjerezeka sana. 25 Barinaba na Sauli ariphomala kazi yao Jerusalemu, auya Antiokia phamwenga na Johana Mariko.

*12:3 12:3 Sikukuu ya mikahe isiyotiywa hamira ni sikukuu ya Chiyahudi ambayo nkukala siku sabaa bada ya Pasaka. Soma chitabu cha Kutsama 12:1 hadi 13:10.

12:4 12:4 Kutsama 12:1–27

12:15 12:15 Ayahudi aamini kala malaika arindaye mutu anaweza kutsembuka na sura ya ye mutu amrindaye.

12:17 12:17 Jakobo: Ndugungbwa wa Jesu.