13
Barinaba na Sauli anatsambulwa
kuhenda kazi ya Mlungu
Hiro kundi ra afuasi hiko Antiokia kala rina manabii na alimu. Atu hinyo kala ni Barinaba, Simioni ambaye piya kala achiihwa Mwiru, Lukio kula tsi ya Kirene, Manaeni ambaye warerwa phamwenga na Mfalume Herode, na Sauli. Wakati kala anamuabudu Mlungu na kufunga, Roho Mtakatifu waamba, “Nitengerani Barinaba na Sauli ili ahende kazi yoatsamburira.” Phahi, bada ya kufunga na kuvoya, aabandikira mikono achiavoyera, na achiaricha achiphiya vyao.
Barinaba na Sauli
ko chisuwa cha Kupuro
Barinaba na Sauli ahumwa ni Roho Mtakatifu na achiuka kuphiya bandari ya Seleukia. Bada ya hipho asafiri na meli kuphiya chisuwa cha Kupuro. Ariphofika mudzi wa Salami, atangaza ujumbe wa Mlungu masinagogini. Johana Mariko wakala phamwenga nao kama msaidizi wao.
Anyendeka chisuwa chosi hadi achifika mudzi wa Pafo ambako akutana na Myahudi mmwenga mtsai yeihwa Bari-Jesu, na ambaye kala ni nabii wa handzo. Hiye mtsai kala ni msena wa Serigio Paulo, ambaye kala ni mtawala wa chisuwa hicho. Hiye mtawala Serigio Paulo kala ni mutu wa achili, naye wamuiha Barinaba na Sauli ili edze amuambire mafundzo kula kpwa Mlungu. Ela yuya mtsai Elimasi (dzinare kpwa Chiyunani) wapinga na achijaribu kumzuwiya mtawala asikubali mafundzo kuhusu Jesu. Ela Sauli, ambaye piya kala achiihwa Paulo, walongozwa ni Roho Mtakatifu, achimlolato yuya mtsai, achimuamba, 10 “Mwana wa Shetani wee! Adui wa mambo ga kpweli! Wadzieresa chila aina ya lihandzo na werevu, na chila wakati unalonda kugaluza ukpweli wa Mlungu ukale handzo. 11 Sambi Mlungu andakutiya adabu; undakala chipofu na kundaona mwanga wa dzuwa kpwa muda.”
Mara mwenga Elimasi achiona chitu dza guro na jiza. Waangaika hiku na hiko kuendza mutu wa kumgbwira mkpwono na kumlongoza njira. 12 Yuya mtawala wa hicho chisuwa ariphoona hivyo waangalazwa ni mafundzo ga Mlungu, na achiamini.
Paulo na Barinaba mudzi wa Antiokia
seemu za Pisidia
13 Kula mudzi wa Pafo, Paulo wapanda meli na ayae kuphiya mudzi wa Periga, seemu za Pamfilia, ambako Johana Mariko waricha ayae na achiuya Jerusalemu. 14 Paulo na atu anjina atsapa na Periga hadi mudzi wa Antiokia seemu za Pisidia. Siku ya Kuoya ainjira sinagogini, na achendasagala. 15 Bada ya mutu kusoma kula chitabu cha Shariya za Musa na Maandiko ga manabii, atawala a sinagogi amlavira muhumwa Paulo na ayae. Achiamba, “Enehu, ichikala muna neno rorosi ra kuaambira atu ili kuatiya moyo, tafadhalini gombani.”
16 Phahi Paulo waima, achiatsuphira mkpwono, chisha achiamba, “Enehu Aiziraeli na mwimwi anjina mumuabuduo Mlungu, niphundzani! 17  13:17 a Kutsama 1:7; b Kutsama 12:51Mlungu wa Aiziraeli watsambula akare ehu, achiajaliya na achikala anji wakati ariphokala Misiri. Tsona waalongoza kuuka Misiri kpwa uwezowe mkpwulu sana. 18  13:18 Isabu 14:34; Kumbukumbu 1:31Chisha achiavumirira miaka mirongo mine ariphokala hiko weruni. 19  13:19 a Kumbukumbu 7:1; b Joshuwa 14:1Bada ya higa Mlungu waangamiza mataifa ganjina sabaa gokala tsi ya Kanani na iyo tsi achiipha atue. 20  13:20 a Aamuli 2:16; b 1 Samueli 3:20Mambo higa gosi gahala kama miaka magana mane na mirongo mitsano. Badaye Mlungu waapha akare ehu aamuli ili aalongoze. Nao alongoza hadi wakati wa nabii Samueli. 21  13:21 a 1 Samueli 8:5; b 1 Samueli 10:21Chisha hinyo akare ehu avoya Mlungu aphahe mfalume. Naye Mlungu achiapha Sauli, mwana wa Kishi wa kabila ra Benjamini, ambaye wakala mfalume wao miaka mirongo mine. 22  13:22 a 1 Samueli 13:14; b 1 Samueli 16:12; Zaburi 89:20Na Mlungu ariphomuusa Sauli, wamuika Daudi akale mfalume. Mlungu wagomba maneno manono kuhusu Daudi, achiamba, ‘Daudi mwana wa Jese anafurahisha moyo wangu; ni mutu ambaye andahenda chila chitu nilondacho.’
23 “Mlungu wamuhenda mmwenga wa chivyazi cha Daudi akale Muokoli wa Aiziraeli kama arivyolaga. Naye ni Jesu. 24  13:24 Mariko 1:4; Luka 3:3Kabila Jesu kadzangbweandza kaziye, Johana Mʼbatizadzi waatangazira Aiziraeli osi atubu dambi zao na abatizwe. 25  13:25 a Johana 1:20; b Mathayo 3:11; Mariko 1:7; Luka 3:16; Johana 1:27Johana ariphokala anamarigiza kaziye, waamba, ‘Munafikiri mino ni ani? Mimi siye hiye mumgodzaye. Ela phundzani! Kuna mutu aredza bada ya mimi ambaye sifwaha hata kuvula virahuvye.’
26 “Enehu, chivyazi cha Burahimu, na mwimwi muabuduo Mlungu, habari za Mlungu za kuokola atu zarehwa kpwehu. 27 Atu a Jerusalemu na atawala aho taayamtambuwa Jesu ni ani. Wala taaelewere maneno ga manabii ambago kala gachisomwa chila Siku ya Kuoya. Phahi, kpwa sababu iyo Ayahudi atimiza maneno ga manabii, mana amhukumu kuolagbwa. 28  13:28 Mathayo 27:22,23; Mariko 15:13,14; Luka 23:21–23; Johana 19:15Hata dzagbwe taayaphaha sababu ya kpweli ya kumuolaga Jesu, ela amuamba Pilato, ni aolagbwe. 29  13:29 Mathayo 27:57–61; Mariko 15:42–47; Luka 23:50–56; Johana 19:38–42Bada ya kumuhendera chila chitu choandikpwa kumuhusu, amtsereza msalabani na achendamlaza mbirani. 30 Ela Mlungu wamfufula, 31  13:31 Mahendo 1:3na kpwa muda mure atu ambao kala achisafiri na Jesu kula Galilaya hadi Jerusalemu amuona. Nao ni mashaidige kpwa atu a Iziraeli.
32  13:32 Zaburi 2:7“Rero hunakuambirani habari nono kukala mambo ambago Mlungu waalaga akare ehu, 33 wahutimizira swiswi chivyazi cha hinyo akare, kpwa kumfufula Jesu. Zaburi ya phiri, Mlungu waamba, ‘Uwe u Mwanangu, rero nikakala Sowe.’* 13:33 Chitabu cha Zaburi 2:7. 34  13:34 Isaya 55:3Na kuhusu kumfufula Jesu na asiole mbirani, Mlungu achiamba, ‘Nindakupha baraka zangu za kpweli zomlaga Daudi.’ 13:34 Chitabu cha Isaya 55:3. 35  13:35 Zaburi 16:10Piya phatu phanjina phaandikpwa, ‘Kundamricha mtumishio muaminifu uriyemtsambula aole.’ 13:35 Chitabu cha Zaburi 16:10. 36 Daudi wamhumikira Mlungu wakati wa uzimawe, alafu wafwa na achizikpwa vikurani pha akaree, na mwiriwe uchiola. 37 Ela iye ambaye Mlungu wamfufula, kayaola.
38 “Kpwa hivyo, enehu, nalonda mmanye kala kpwa sababu ya mutu hiyu Jesu, hunaweza kukusemurirani ujumbe kuhusu kuswamehewa dambi zenu. 39 Shariya za Musa taziweza kumuhenda mutu kuphaha haki, ela chila mutu amkuluphiraye Jesu anahendwa kukala wa haki. 40 Phahi dzimanyirireni sedze mkaphahwa ni higo gogombwa ni manabii:
41  13:41 Habakuki 1:5‘Phundzani mwi atu a chibero,
mundamaka na muangamike,
mana nindahenda chitu wakati wenu ambacho,
hata mutu achikuambirani, tamundaamini bii.’ ”§ 13:41 Chitabu cha Habakuki 1:5.
42 Paulo na Barinaba ariphokala anatuluka sinagogini, waalikpwa edze afundze tsona mambo higo Siku ya Kuoya yedzayo. 43 Mkpwutano uriphosira, Ayahudi anji na atu anjina alungao dini ya Chiyahudi aalunga na achendabisha nao. Paulo na Barinaba aabembeleza ili azidi kukuluphira mendzwa ya Mlungu, ambaye waajaliya.
44 Siku ya Kuoya iriphofika, karibu atu osi mudzi mzima akpwedzaphundza neno ra Mlungu. 45 Ela Ayahudi ariphoona hura umati wa atu, aona wivu, achimlaphiza Paulo na achipinga gara agombago. 46 Phahi, Paulo na Barinaba agomba nao chilume, achiaambira, “Kala ni lazima hutangaze ujumbe wa Mlungu kpwa Ayahudi kpwandza. Ela kpwa vira munarema, na munaona tamuna haja ya uzima wa kare na kare, phahi, ni lazima huatangazire atu anjina ambao sio Ayahudi. 47  13:47 Isaya 42:6; 49:6Mana Mlungu wahulagiza hivi:
‘Nákuhenda mwanga kpwa atu ambao sio Ayahudi,
ili uphirike wokofu wangu chila phatu duniani.’ ”* 13:47 Chitabu cha Isaya 49:6.
48 Atu ambao sio Ayahudi ariphosikira hivyo, ahererwa na achiutogola hura ujumbe kula kpwa Mlungu. Nao osi ariotsambulwa kuphokera uzima wa kare na kare amkuluphira Jesu. 49 Phahi, neno ra Mlungu ragota chila phatu seemu yosi. 50 Ela Ayahudi atiya fitina kpwa achetu okala na vyeo na anamuogopha Mlungu na alume muhimu a mudzini. Achiafyakatsira amtese Paulo na Barinaba na achiazola auke seemu hiyo. 51  13:51 Mathayo 10:14; Mariko 6:11; Luka 9:5; 10:11Phahi akukuta vumbi ra mwao maguluni ili rikale onyo kpwao na achiuka kuphiya mudzi wa Ikonio. 52 Afuasi a Jesu hiko Antiokia achihererwa sana na achiodzalwa ni Roho Mtakatifu.

13:17 13:17 a Kutsama 1:7; b Kutsama 12:51

13:18 13:18 Isabu 14:34; Kumbukumbu 1:31

13:19 13:19 a Kumbukumbu 7:1; b Joshuwa 14:1

13:20 13:20 a Aamuli 2:16; b 1 Samueli 3:20

13:21 13:21 a 1 Samueli 8:5; b 1 Samueli 10:21

13:22 13:22 a 1 Samueli 13:14; b 1 Samueli 16:12; Zaburi 89:20

13:24 13:24 Mariko 1:4; Luka 3:3

13:25 13:25 a Johana 1:20; b Mathayo 3:11; Mariko 1:7; Luka 3:16; Johana 1:27

13:28 13:28 Mathayo 27:22,23; Mariko 15:13,14; Luka 23:21–23; Johana 19:15

13:29 13:29 Mathayo 27:57–61; Mariko 15:42–47; Luka 23:50–56; Johana 19:38–42

13:31 13:31 Mahendo 1:3

13:32 13:32 Zaburi 2:7

*13:33 13:33 Chitabu cha Zaburi 2:7.

13:34 13:34 Isaya 55:3

13:34 13:34 Chitabu cha Isaya 55:3.

13:35 13:35 Zaburi 16:10

13:35 13:35 Chitabu cha Zaburi 16:10.

13:41 13:41 Habakuki 1:5

§13:41 13:41 Chitabu cha Habakuki 1:5.

13:47 13:47 Isaya 42:6; 49:6

*13:47 13:47 Chitabu cha Isaya 49:6.

13:51 13:51 Mathayo 10:14; Mariko 6:11; Luka 9:5; 10:11