14
Paulo na Barinaba
hiko mudzi wa Ikonio
Hiko Ikonio nako mambo gakpwendakala vivyo: Paulo na Barinaba kala achiphiya sinagogini. Afundza neno ra Mlungu vizuri sana hata Ayahudi anji na atu anjina ambao sio Ayahudi achiamini. Ela Ayahudi ariorema kuamini, aafyakatsira atu ambao sio Ayahudi ili areyerane na hara oamini. Phahi Paulo na Barinaba asagala muda mure hiko kusemurira neno ra Mlungu bila ya wuoga. Na Mlungu waajaliya uwezo wa kuhenda vilinje na dalili, kuonyesa kala mafundzo gao kuhusu mbazi na mendzwa ya Mlungu ni ga kpweli. Atu a mudzi hinyo aganyana: anjina akala uphande wa Ayahudi na anjina achiunga mkpwono hara mitume.
Mwisho, Ayahudi na atu anjina ambao sio Ayahudi aungana na akulu ao, achipanga kuhenda vibaya na kuaolaga kpwa kuapiga mawe. Hara mitume ariphomanya njama hiyo, achimbira kuphiya midzi ya Lisitira na Dabe seemu za Likonia na mitaa ya jirani, ambako azidi kutangaza habari nono kuhusu Jesu Muokoli.
Paulo anaphoza chiswere hiko Lisitira
Hiko Lisitira kala kuna mutu mmwenga chiswere, ambaye hangu kuvyalwakpwe kala kadzangbwenyendeka bii. Hiye chiswere wamphundza Paulo wakati kala anagomba. Paulo wamlolato na achiona yuya chiswere ana imani ya kumphoza. 10 Achimuamba kpwa raka ra dzulu, “Unuka uime na magulugo!” Gafula yuya chiswere watina na achiandza kunyendeka. 11 Atu ariphoona chilinje chohendwa ni Paulo, apiga kululu chikpwao Chilikonia achiamba, “Milungu ikedza kpwehu na umbo ra binadamu!” 12 Hara atu amtunga dzina Barinaba, achimuiha Zeusi, naye Paulo achimuiha Herime,* 14:12 Zeusi kala ndiye mlungu mkpwulu wa Ayunani kuriko milungu yosi. Hinyo Ayunani kala achiamini Herime ni mlungu wanjina ambaye kala achihendwa muhumwa. mana kala ndiye agombaye sana. 13 Mlavyadzi-sadaka wa Zeusi ambaye phatuphe pha kulavira sadaka kala ni phephi na mudzi, wareha ndzau na maruwa ryango ra mudzi. Mana ye mlavyadzi-sadaka na hinyo umati wa atu kala analonda kulavira sadaka mitume.
14 Ela hara mitume, Barinaba na Paulo ariphosikira hivyo, akpwanyula nguwo zao na achizola mo kahi-kahi za atu kuno anapiga kululu anaamba, 15  14:15 Kutsama 20:11; Zaburi 146:6“Msihende hivyo alume, mana swiswi hu anadamu tu dza mwimwi! Hwakpwedzakureherani habari nono ili mriche kuvoya hivi vitu visivyo mana, ela mvoyeni Mlungu ariye moyo, uriyeumba dzulu mlunguni, tsi, bahari na vyosi virivyo mumo. 16 Wakati wa nyuma Mlungu waricha chila taifa ranjina rilunge mamboge, 17 ela kadzangbwericha kuonyesa atu kala a kuko, mana nkuhenda manono. Nkukureherani mvula kula mlunguni na mavuno wakati wa sawa. Piya nkukuphani vyakurya vya kutosha na raha mwenu mioyoni.” 18 Ela hata bada ya kugomba maneno gosi higo, bado yakala vigumu Paulo na Barinaba kuzuwiya hura umati wa atu usialavire sadaka.
19 Badaye kpwakpwedza Ayahudi kula midzi ya Antiokia na Ikonio achedzatiya ndzili kpwa atu kukala Paulo ni mutu mui, nao achikubali. Achimpiga mawe hata achiona labuda akafwa, alafu achimguruta kondze ya mudzi. 20 Ela afuasi a Jesu amzunguluka, naye achiunuka na achiuya mudzini. Siku ya phiriye Paulo na Barinaba auka achiphiya mudzi wa Dabe.
Paulo na Barinaba anauya
mudzi wa Antiokia, jimbo ra Siria
21 Paulo na Barinaba atangaza habari nono kuhusu Jesu Muokoli hiko mudzi wa Dabe na achiphaha afuasi anji. Alafu auya midzi ya Lisitira, Ikonio na Antiokia seemu za Pisidia. 22 Hara mitume atiya moyo afuasi a midzi iyo na achiafundza zaidi kumkuluphira Jesu. Chisha achiatambukiza achiamba, “Huchilonda kuinjira kpwenye ufalume wa Mlungu ni lazima hutsapireni tabu nyinji.” 23 Chila phatu phokala na kundi ra afuasi a Jesu, Paulo na Barinaba atsambula vilongozi. Afunga na achiavoyera Mlungu aarinde hinyo amukuluphirao Jesu.
24 Hara mitume atsapa na seemu za Pisidia na achifika seemu za Pamfilia. 25 Bada ya kufundza neno ra Mlungu hiko mudzi wa Periga, atserera kuphiya bandari ya Atalia. 26 Kula Atalia, apanda meli kuuya Antiokia ambako pho mwandzo kala akavoyerwa Mlungu aajaliye kpwa kazi yao. Sambi kala anauya Antiokia mana kala akamala kazi.
27 Ariphofika Antiokia akusanya kundi rosi ra afuasi achiasemurira mambo gosi ambago Mlungu waahendera na vira Mlungu arivyoavugurira njira atu ambao sio Ayahudi kumkuluphira Jesu. 28 Paulo na Barinaba akala hipho na hinyo afuasi siku za kukola.

*14:12 14:12 Zeusi kala ndiye mlungu mkpwulu wa Ayunani kuriko milungu yosi. Hinyo Ayunani kala achiamini Herime ni mlungu wanjina ambaye kala achihendwa muhumwa.

14:15 14:15 Kutsama 20:11; Zaburi 146:6