15
Mkpwutano wa afuasi a Jesu
hiko Jerusalemu
15:1 Alawi 12:3Alafu pho Antiokia phakpwedza atu kula Judea ambao kala anafundza hara afuasi anaamba, “Tamuweza kuokoka hadi mtiywe tsatsani, kama mila yorehwa ni Musa iambavyo.” Mambo higo gahenda Paulo na Barinaba akale na malau mafu sana na hinyo okala anafundza hivyo. Hipho, Paulo na Barinaba phamwenga afuasi anjina atsambulwa kuphiya Jerusalemu kpwendakutana na mitume na vilongozi anjina, kuhusu dzambo hiro.
Phahi kundi ra afuasi ramsindikiza Paulo na ayae kuphiya Jerusalemu, nao ariphokala anatsapa na seemu za Foinike na Samariya, asemurira vira atu asio kala Ayahudi vyogaluka na achimkuluphira Mlungu. Habari hizi zahamira afuasi osi. Ariphofika Jerusalemu, akaribishwa ni kundi ra afuasi, phamwenga na mitume na vilongozi a hiko, nao aasemurira chila chitu ambacho Mlungu waahendera. Alafu afuasi anjina ambao kala ni kundi ra Mafarisayo aima na achiamba, “Afuasi a Jesu ambao sio Ayahudi, ni lazima atiywe tsatsani na alunge Shariya za Musa.”
Phahi hara mitume na vilongozi anjina akutana kubisha kuhusu dzambo hiro. 15:7 Mahendo 10:1–43Bada ya kulumbana kpwa muda mure, Petero wangʼoka achiamba, “Enehu, mnamanya kukala pho nyuma Mlungu wanitsambula mimi kumanyisa atu asio kala Ayahudi habari nono kuhusu Jesu, ili nao asikire na kumkuluphira. 15:8 Mahendo 10:44; 2:4Mlungu ambaye anamanya mioyo ya atu, waonyesa kala waakubali, mana waapha Roho Mtakatifu dza viratu sisi. Mlungu kayaika tafwauti ya swiswi Ayahudi na asio kala Ayahudi, ela hosi wahuswamehe dambi zehu kpwa mana hwamkuluphira Jesu. 10 Sambi kpwadze munamjeza Mlungu kpwa kuahika mizigo afuasi ayawenu, ambayo hata akare ehu na swiswi tahuweza kuitsukula? 11 Sivyo kabisa! Hunaamini kukala atu osi, Ayahudi na asio kala Ayahudi, anaokolwa ni mbazi na mendzwa ya Bwana Jesu bahi.”
12 Alafu mkpwutano mzima wanyamala kuphundza Barinaba na Paulo. Asemurira kuhusu Mlungu arivyoajaliya kuhenda vilinje na dalili kuonyesa uwezowe kpwa atu asio kala Ayahudi. 13 Ariphomala kubisha, Jakobo waamba, “Enehu, hebu niphundzani. 14 Simoni Petero akahueleza vira ambavyo Mlungu wadzishuulisha na atu asio kala Ayahudi hipho mwandzo, kpwa kuatsambula anjinae akale atue. 15 Hata maneno ga manabii piya ganakubaliana na higo phoamba:
16  15:16 Amosi 9:11,12‘Badaye, mimi Mlungu, nindauya
nedze nidzenge uphya nyumba ya Daudi iriyogbwa.
Nindauyiza kula kpwa masazage
na niudzenge uphya tsona.
17 Nao atu anjina aniendze mimi Mlungu,
na atu osi asio kala Ayahudi aihwao kpwa dzina rangu aniendze.
Vivi ndivyo aambavyo Mwenyezi Mlungu ahendaye mambo gaga gosi,
18 ambago wahenda gamanyikane kula pho kare.’
19 “Kpwa hivyo, maoni gangu naamba, husiayugeni atu ambao sio Ayahudi ndiogaluka kumlunga Mlungu. 20  15:20 a Kutsama 34:15–17; b Alawi 18:6–23; c Alawi 17:10–16Ela ni lazima huaandikire baruwa kuaambira, asirye vyakurya vyotiywa uyi kpwa kulaviwa sadaka kpwa milungu ya vizuka, asihende uzinifu, asirye nyama achiyesongolwa wala asirye mlatso. 21 Mana mmanye kala hangu kare Shariya za Musa zinatangazwa mudzi hadi mudzi na kusomwa masinagogini Siku za Kuoya.”
Baruwa inaandikirwa afuasi a Jesu
asio kala Ayahudi
22 Phahi mitume na vilongozi anjina, phamwenga na afuasi osi, akubaliana na achitsambula atu airi aphiye Antiokia phamwenga na Paulo na Barinaba. Atsambula Juda piya yeihwa Barisaba, na Sila, ambao kala ni vilongozi piya. 23 Phahi iyo baruwa yophirikpwa kala inaamba:
Swiswi ndugu zenu, mitume na vilongozi osi, hunakulamusani mwimwi afuasi a Jesu ambao simwi Ayahudi mkalao mudzi wa Antiokia, na seemu za Siria na Kilikia.
24 Swino hwasikira kuna ayawehu anjina okpwedza hiko kpwenu bila ya ruhusa yehu, achikuyugani achili na kukuangaishani kpwa higo arigogomba. 25 Phahi swino hwakutana na huchikubaliana kutsambula atu edze kpwenu phamwenga na asena ehu Barinaba na Paulo, 26 ambao adzilavya maisha gao kumuhumikira Bwana wehu Jesu Masihi. 27 Hukalavya hano ndugu airi, Juda na Sila ili akuelezeni na miromo yao mambo gaga higa hunagokuandikirani. 28 Mana Roho Mtakatifu phamwenga na swiswi hwaona vibaya kukuhikani mzigo wanjina zaidi isiphokala ziratu shariya muhimu: 29 Msirye chakurya cholaviwa sadaka kpwa vizuka, msirye mlatso wala nyama yehendasongolwa na msihende uzinifu. Mchigbwira mambo higa mundasagala vinono sana. Kpwaherini, mkale salama.
30 Phahi asindikizwa kula Jerusalemu achiphiya Antiokia ambako akpwendakusanya afuasi osi na achiapha hira baruwa. 31 Ariphosoma hira baruwa aonato sana kpwa kutiywa moyo. 32 Juda na Sila kala ni manabii, nao aambira mambo manji ambago gaaterya sana hara afuasi na gachiatiya moyo. 33 Bada ya kukala nao kpwa muda, hinyo afuasi aasindikiza kuuya salama. Auya Jerusalemu kpwa hinyo okala akaahuma. [ 34 Ela Sila wakata shauri kusala kuko.]* 15:34 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 34.
35 Ela Paulo na Barinaba asala Antiokia ambako, phamwenga na atu anjina anji, afundza na kutangaza neno ra Mlungu.
Paulo na Barinaba anatengana
36 Badaye wakati fulani Paulo wamuamba Barinaba, “Nahuphiye hukaalole afuasi a Jesu chila mudzi huriotangaza neno ra Mlungu, ili hukamanye aendereravyo.” 37 Barinaba kala analonda aphiye na Johana ambaye piya kala aihwa Mariko. 38  15:38 Mahendo 13:13Ela Paulo achiona sio sawa, kpwa sababu Johana waachimbira ariphokala Pamfilia na achiricha kuhenda nao kazi. 39 Paulo na Barinaba alumbana sana hata ichibidi chila mmwenga akale lwakpwe. Barinaba wahala Johana Mariko na achendapanda meli achiphiya chisuwa cha Kupuro. 40 Ela Paulo wahala Sila, achivoyerwa Mlungu ni hara afuasi anjina ili aarinde, alafu achiuka. 41 Paulo watsapira seemu za Siria na Kilikia ambako wakpwendaatiya moyo afuasi a Jesu okala kuko.

15:1 15:1 Alawi 12:3

15:7 15:7 Mahendo 10:1–43

15:8 15:8 Mahendo 10:44; 2:4

15:16 15:16 Amosi 9:11,12

15:20 15:20 a Kutsama 34:15–17; b Alawi 18:6–23; c Alawi 17:10–16

*15:34 15:34 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 34.

15:38 15:38 Mahendo 13:13