16
Timothi anaungana na Paulo na Sila
Paulo wasafiri hadi midzi ya Dabe na Lisitira ambako wakutana na mfuasi mmwenga yeihwa Timothi. Nineye kala ni Myahudi na wamkuluphira Jesu, ela ise kala ni Myunani. Afuasi osi a Jesu okala Lisitira na Ikonio kala achimlika Timothi. Paulo kala analonda kumhala aphiye naye. Ichibidi amutiye tsatsani kpwa sababu Ayahudi ariokala seemu hizo kala anamanya ise ni Myunani.* 16:3 Ayunani taatiywa tsatsani, kpwa hivyo Ayahudi kala taaweza kumkubali Timothi hadi adekpwe. Azunguluka mudzi hadi mudzi, kuambira atu omkuluphira Jesu malagizo gotsapizwa ni mitume na vilongozi anjina hiko Jerusalemu, ili agalunge. Phahi, kuluphiro ra makundi ga afuasi razidi kukula na atu achienjerezeka chila siku.
Paulo anaona ruwiya
kuhusu kuphiya seemu za Makedonia
Paulo na ayae atsapa na seemu za Firigia na Galatia, kpwa sababu Roho Mtakatifu waazuwiya kusemurira neno ra Mlungu jimbo ra Asia. Ariphofika mphaka wa Misia alonda kuinjira jimbo ra Bithinia, ela Roho wa Jesu achiazuwiya. Hipho aenderera na charo, achitsapa na seemu ya Misia hadi bandari ya Tirowa. Usikuwe Paulo waona mutu ruwiyani kula jimbo ra Makedonia akamuimira pho phephi, achimuamba, “Nakuvoya wedze Makedonia wedze uhuterye!” 10 Paulo ariphoona ruwiya hiyo, hwafunganya upesi kuphiya Makedonia, mana hwamanya Mlungu anahuiha hukatangaze habari nono kuhusu Jesu hiko.
Mchetu yeihwa Lidia anaokoka
hiko Filipi
11 Hwapanda meli bandari ya Tirowa huchiphiya mwenga kpwa mwenga hadi chisuwa cha Samotirake, na siku ya phiriye huchifika bandari ya Neapoli. 12 Kula hipho huaphiya Filipi ambako hwakala kpwa muda. Filipi kala ni mudzi muhimu wa jimbo ra Makedonia, nao kala unatawalwa ni Arumi. 13 Siku ya Kuoya iriphofika, hwatuluka kondze ya ryango ra mudzi hadi muhoni, ambako hwaona kala kuna phatu ambapho Ayahudi nkuvoya Mlungu. Huchisagala na huchibisha na achetu ambao kala anakutana. 14 Mmwenga yekala anaphundza mafundzo gehu ni mchetu yeihwa Lidia kula mudzi wa Thiatira, ambaye kala ana bishara ya vitambara vya zambarau. Lidia kala anamuogopha Mlungu, naye wamngʼaza matso na achikubali mafundzo ga Paulo. 15 Wabatizwa phamwenga na atu osi a phakpwe kaya. Alafu achihualika kpwakpwe, achiamba, “Ichikala mukakubali kala ni mfuasi muaminifu wa Bwana Jesu, karibuni mkakale kpwangu.” Wahubembeleza, mwisho huchiphiya.
Paulo na Sila anatiywa jela hiko Filipi
16 Siku mwenga huriphokala hunaphiya hipho phatu pha kuvoya Mlungu, hwakutana na mtumwa wa chichetu, yekala ana pepho. Pepho zomuhenda akale na uwezo wa kutabiri mambo ndigokpwedza badaye. Watajirisha sana matajirige kpwa kutabiriya atu bahati zao. 17 Yuya msichana waandza kulunga-lunga Paulo na swiswi kuno anapiga kululu anaamba, “Atu hano ni atumishi a Mlungu Ariye Dzulu Zaidi. Nao anakutangazirani vira ambavyo munaweza kuokolwa!” 18 Waenderera kugomba hivyo siku nyinji, mwisho Paulo gamsinya, achimgalukira na achimuamba yuya pepho, “Kpwa dzina ra Jesu Masihi, tuluka himo mwa hiye msichana!” Na phapho hipho yuya pepho achituluka.
19 Enye a yuya mtumwa ariphomanya kala taaweza kuphaha pesa tsona, amgbwira Paulo na Sila achiaguruta hadi mbere za atu na akulu a Chirumi. 20 Ariphoafisa hiko kpwa akulu, aashitaki achiamba, “Atu hinya ni Ayahudi, na anahenda fujo mwehu mudzini. 21 Anafundza mila ambazo siyo sawa chishariya. Tahuzikubali na tahuweza kuzilunga mana hu anatsi a Utawala wa Rumi.”
22 Umati wa atu waunga mkpwono mashitaka higo ga Paulo na Sila. Hara akulu a Chirumi alagiza avulwe nguwo na achapwe viboko. 23 Achapwa viboko sana kabisa, alafu achitiywa jela. Naye asikari wa jela walagizwa aarinde vinono sana. 24 Asikari jela ariphophaha malagizo higo, waatiya chumba cha ndani na achiafunga silisili za maguluni phamwenga na mapande ga magogo.
25 Iriphofika saa sita za usiku, Paulo na Sila kala anavoya Mlungu na kumuimbira, mabusu ganjina kala ganaphundza. 26 Gafula dunia ichisumba sana hata misingi ya jela ichisumba. Phapho hipho miryango ya jela ichivuguka na silisili zokala zikafungbwa mabusu osi maguluni zichigbwa. 27 Yuya asikari jela walamuka na ariphoona miryango ya jela i wazi, watsomola upangawe achilonda kudziolaga, mana kala anaona mabusu gosi gakachimbira. 28 Ela Paulo achikota kululu achiamba, “Usidziolage! Hosi hu mumu!”
29 Asikari walagiza taa, alafu achizola ndani kuno anakakama, achendagbwa maguluni pha Paulo na Sila. 30 Alafu achimlavya Paulo na Sila kondze, chisha achiuza, “Mabwana, nihendedze mino hata niokoke?” 31 Nao achimuamba, “Mkuluphire Bwana Jesu nawe undaokoka, uwe na atuo osi a phako kaya.” 32 Chisha achimsemurira neno ra Mlungu na anjina osi a phakpwe kaya. 33 Phapho hipho usiku, yuya asikari jela waahala achendaatsukutsa vironda. Chisha achibatizwa iye mwenye na atue osi a phakpwe kaya. 34 Wahala Paulo na Sila achiphiya nao kpwakpwe kaya na achendaapha chakurya. Iye na atue osi ahererwa sana kpwa sababu amkuluphira Mlungu.
35 Ligundzure kuriphocha, aamuli alavya asikari aphiye hiko jela akaambe, “Hara alume airi arichireni.” 36 Phahi asikari jela wakpwendamuamba Paulo, “Akulu a Chirumi akalagiza mrichirwe, sambi, tulukani mphiye vyenu. Phiyani salama.” 37 Ela Paulo achiamba, “Taiwezekana tse! Swino hu anatsi a Utawala wa Chirumi. Hwachapwa viboko mbere za atu, chisha huchitiywa jela bila ya kuphirikpwa kotini. Na vino analonda hurichirwe chisiri! Iyo taiwezekana! Naaedze ahulavye nyo enye.” 38 Phahi hara asikari okala akahumwa, auya kpwendasema na hinyo akulu a Chirumi, nao ariphosikira kala Paulo na Sila ni anatsi a Utawala wa Rumi, amaka sana. 39 Akpwedzaavoya msamaha na achiasindikiza kula jela na achiaambira atsame pho mudzini. 40 Paulo na Sila ariphotuluka jela, aphiya nyumbani kpwa Lidia na achendakutana na afuasi anjina a Jesu, achiatiya moyo, chisha achiuka.

*16:3 16:3 Ayunani taatiywa tsatsani, kpwa hivyo Ayahudi kala taaweza kumkubali Timothi hadi adekpwe.