17
Atu a mudzi wa Thesalonike
anahenda fujo
Phahi Paulo na Sila atsapa na midzi ya Amfipoli na Apolonia hadi mudzi wa Thesalonike, ambako kala kuna sinagogi ra Chiyahudi. Paulo kala achimenya sinagogini kama kawaidaye. Kpwa Siku tahu za Kuoya za kulungirana wabisha na atu, achiaeleza na kuaonyesa na Maandiko kukala kala ni lazima Masihi* 17:3 Masihi: Manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. agayiswe, afwe na afufuke. Paulo waamba, “Hiye Jesu ambaye nakusemurirani habarize, iye ndiye Yetsambulwa ni Mlungu Kuokola Atu.” Ayahudi anjina akubali na achidziunga na Paulo na Sila. Kundi kulu ra Ayunani rimuogopharo Mlungu piya radziunga, na achetu anji a vyeo adziunga na Paulo.
Ela vilongozi a Chiyahudi aaonera chidzitso na achitsola-tsola atu ayi barabarani na achiakusanya ili ahende fujo mudzi mzima. Akpwendazunguluka nyumba ya Jasoni kuendza Paulo na Sila aagbwire na aarehe mbere za atu. Ela ariphoakosa hiko, amguruta Jasoni na afuasi anjina hadi kpwa akulu a mudzi. Achipiga kululu achiamba, “Atu hano akaeneza fujo dunia ndzima, vino ndipho akpwedza kpwehu. Naye Jasoni waakaribisha kpwakpwe kaya. Hano osi anahenda chinyume cha shariya za mfalume Kaisari anaamba kala kuna mfalume wanjina aihwaye Jesu.” Maneno higo gaatiya wasiwasi sana vilongozi akulu a mudzi na umati wa atu. Vilongozi akulu amuhenda Jasoni na ayae atozwe makosa, ndipho achirichirwa.
Paulo na Sila
anaphiya mudzi wa Berea
10 Jiza phoanda, afuasi aachimbiza Paulo na Sila kuphiya Berea. Ariphokala hiko, ainjira sinagogi ra Chiyahudi. 11 Atu a Berea kala ni asikizi, wala kala sio dza atu a Thesalonike. Nao aphokera neno kpwa hamu sana. Chila siku kala achichunguza Maandiko kuona ichikala gara afundzwago ni Paulo ni ga kpweli. 12 Phahi Ayahudi anji akuluphira, na anji ariokuluphira ni achetu a Chiyunani amanyikanao sana phamwenga na alume a chiyunani nao akuluphira. 13 Ela Ayahudi a Thesalonike ariphosikira kala Paulo anatangaza ujumbe wa Mlungu hiko Berea, aphiya kuko na achendafyakatsira atu ahende fujo. 14 Mara mwenga hinyo afuasi achimphirika Paulo pwani, ela Sila na Timothi achisala Berea. 15 Atu ambao kala anamsindikiza Paulo, aphiya naye hadi mudzi wa Atheni. Ariphokala anarichana, Paulo waalagiza akaambire Sila na Timothi akutane naye Atheni maruru sana.
Paulo hiko mudzi wa Atheni
16 Paulo ariphokala anagodza Sila na Timothi hiko Atheni, moyowe wasononeka sana ariphoona mudzi mzima wa Atheni ukaodzala milungu ya vizuka. 17 Chila siku Paulo kala achilumbana na Ayahudi na atu anjina amuabuduo Mlungu ariokutana nao sinagogini na piya ariokutana nao cheteni. 18 Piya wabisha na atu alungao mafundzo ga Epikuro na ga Stoiki. Anjina aamba, “Anahuambirani yuno mpuzi?” Anjina nao achiamba, “Anahufundza habari za milungu mijeni!” Agomba vivi kpwa sababu Paulo kala anagomba kuhusu habari za Jesu na kufufukakpwe. 19 Phahi amuhala Paulo na achiphiya naye mwango wa Areopago, ambako kala kuna mkpwutano wa baraza ra atumia, achendamuamba, “Hebu hueleze zaidi kuhusu dini hino nyiphya ufundzayo! 20 Kpwa mana mambo ganjina ufundzago hunagaona ga ajabu sana, kpwa hivyo hunalonda humanye manage.” 21 (Anatsi na ajeni a mudzi wa Atheni kala achihumira muda wao wosi kubisha ama kuphundza mambo maphya.)
22 Hipho, Paulo waima mbere za baraza ra Areopago achiamba, “Anatsi a Atheni! Mino kala naona chila muhendaro mu atu a kulunga dini sawa-sawa. 23 Ela phokala ninazunguluka-zunguluka kulola vitu muabuduvyo, náona phatu pha kulavira sadaka phakaandikpwa, ‘Kpwa Mlungu Asiyemanyikana.’ Sambi mino nakuhubiriani habari za hiye Mlungu mmuabuduye na msiyemmanya. 24  17:24 1 Afalume 8:27; Isaya 42:5; Mahendo 7:48Mlungu ariyeumba dunia na vitu vyosi, ndiye Mtawala wa dzulu mlunguni na dunia, naye kaishi mizukani, mizuka yodzengbwa ni anadamu. 25 Wala kana haja na chochosi chotengezwa ni binadamu, mana ye mwenye ndiye alavyaye uzima kpwa anadamu, pumuzi za kuphumira na chila chitu. 26 Mlungu waumba chila taifa duniani kula kpwa mkare mmwenga, na achiahenda agote chila phatu dunia ndzima. Wapanga chimbere chila kabila ndiphosagala na mudawe. 27 Wahenda hivyo ili anadamu amuendze na amuone, hata dzagbwe ni kpwa kuphaphasa-phaphasa. Ela kpwa kpweli Mlungu kakure naswi. 28 Mana, kama mmwenga wenu vyoamba, ‘Ndiye ahuphaye uzima, na anahupha uwezo wa kunyendeka na kuishi.’ Tsona atu enu a kuandika mashairi aamba, ‘Sisi piya hu anae.’ 29 Kpwa vira hu ana a Mlungu, taifwaha kuhenda sura ya Mlungu ikale yaiga sanamu za zahabu, feza ama dziwe, vitu vyohendatsongbwa chiufundi ni binadamu. 30 Mlungu wapuza uzuzu wa anadamu kpwa muda wa kukola, ela sambi analagiza chila mmwenga himu dunia ndzima atubu. 31 Kpwa mana waika siku ambayo andaamula dunia ndzima kpwa haki, muamuli andakala hiye mutu ariyemtsambula. Naye wammanyisa chila mutu, hiye yetsambulwa, kpwa kumfufula.”
32 Atu ariphosikira habari za kufufuka, anjina amtseka, ela anjina achiamba, “Badaye, hunalonda wedze uhueleze zaidi kuhusu mambo higa.” 33 Bada ya higo, Paulo wauka mkpwutanoni. 34 Ela atu anjina aamini na achiungana na Paulo. Mmwenga wao kala aihwa Dionisio, ambaye kala ni mwanachama wa baraza ra Areopago. Piya kala kuna mchetu, yeihwa Damarisi, na atu anjina.

*17:3 17:3 Masihi: Manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

17:24 17:24 1 Afalume 8:27; Isaya 42:5; Mahendo 7:48