18
Paulo anaphiya mudzi wa Korintho
Bada ya higo, Paulo wauka Atheni na achiphiya Korintho. Ariphofika hiko wakutana na Myahudi mmwenga yeihwa Akpwila na mchewe Prisila kula jimbo ra Ponto. Nao kala akedza dza dzuzi-dzuzi kula tsi ya Itali kpwa sababu mtawala Klaudia kala akalagiza Ayahudi osi azolwe hiko Rumi. Phahi Paulo waawehera, na kpwa sababu Paulo kala ni fundi wa kutengeza mahema dza Akpwila na mchewe, wakala nao na achihenda nao kazi. Chila Siku ya Kuoya Paulo kala achibisha na Ayahudi na Ayunani sinagogini na kuabembeleza akubali mafundzoge.
Sila na Timothi ariphokpwedza kula jimbo ra Makedonia, Paulo kala achihumira wakatiwe wosi kuaonyesa Ayahudi na Maandiko kukala Jesu ndiye Masihi.* 18:5 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. Ela Ayahudi ariphompinga na kumlaphiza, wakuta-kuta vumbi nguwoze ili rikale onyo kpwao na achiamba, “Ndirokuphahani narikale dzulu yenu enye, mino sina lawama kabisa. Hangu sambi nindaphiya kpwa atu ambao sio Ayahudi.” Phahi Paulo waricha kufundza sinagogi hiro na achendasagala nyumbani kpwa Tito Justo, phephi na sinagogi riro hiro. Tito Justo kala siye Myahudi ela wamuabudu Mlungu. Mkpwulu wa sinagogi hiro yeihwa Kirisipo wamkuluphira Jesu phamwenga na atu osi a phakpwe kaya. Akorintho anji ariosikira mafundzo ga Paulo aamini na achibatizwa.
Siku mwenga usiku, Mlungu wagomba na Paulo ruwiyani, achimuamba, “Usiogophe! Enderera kufundza atu, wala usinyamale. 10 Kpwa mana nindakurinda na takuna mutu ndiyekuvwamukira kukulumiza, mana nina atu anji himu mudzini.” 11 Hipho, Paulo wasagala mwaka mmwenga na nusu kufundza atu mafundzo kula kpwa Mlungu.
12 Wakati Galio kala ni mtawala wa jimbo ra Akaya, Ayahudi anjina aungana achimgbwira Paulo achimphirika kotini. 13 Amshitaki achiamba, “Mutu hiyu anachenga-chenga atu amuabudu Mlungu chinyume cha shariya za Chiyahudi.” 14 Kabila Paulo kadzangbwegomba, Galio wagomba achiamba, “Mwi Ayahudi, kama che munalavya mashitaka kuhusu mahendo mai-mai ama kosa iyi sana, ingekalato kukuphundzani. 15 Ela kpwa vira ganahusu maneno genu, madzina na shariya zenu enye, kagabisheni mwi enye. Ela napho ni mimi simendze kukala muamuli wa mambo higo.” 16 Hipho, Galio waazola mura kotini. 17 Alafu atu osi amgalukira Sositene, mkpwulu wa sinagogi achimgbwira, na achimpiga mbere za koti, ela Galio kayajali hata chidide.
Paulo anauya tsona Antiokia
18  18:18 Isabu 6:18Paulo wasagala siku nyinji sana na hara afuasi a Jesu hiko Korintho alafu achilagana nao achiuka. Ariphofika bandari ya Kenikeria, wanyolwa 18:18 Wanyolwa: Ayahudi kala achihenda hivyo kuonyesa mwisho wa wakati wa naziri yoyiika kpwa Mlungu. mana kala akaika naziri kpwa Mlungu. Badaye wapanda meli phamwenga na Prisila na Akpwila achiphiya Siria. 19 Ariphofika mudzi wa Efeso, Paulo waricha ayae Prisila na Akpwila na ye mwenye achendainjira sinagogini na achibisha na Ayahudi. 20 Hinyo Ayahudi amtaka akale naye siku za kukola, ela achirema. 21 Phokala analaga waamba, “Mlungu achimendza nindauya tsona.” Alafu wauka Efeso na meli.
22 Meli yatiya nanga Kaisaria na Paulo achiphiya Jerusalemu kpwendalamusa afuasi a Jesu. Alafu achiphiya Antiokia. 23 Bada ya kusagala kpwa muda hiko Antiokia, wauka na achikala wa mwendo chila phatu hiko seemu za Galatia na Firigia, ili kuatiya nguvu afuasi osi a Jesu.
Apolo anafundza Efeso na Korintho
24 Wakati fulani hiko Efeso kala kukedza Myahudi mmwenga aihwaye Apolo, mwenyezi wa mudzi wa Isikandaria. Naye kala ni mutu wa kumanya kugomba na tsona kala anamanya Maandiko vinono sana. 25 Kala akafundzwa njira ya kukala mfuasi wa Bwana Jesu, na kala achiifundzato. Higo gokala achifundza kala ni sawa, ela kala anamanya ubatizo wa Johana bahi. 26 Apolo kala achiinjira sinagogi na akafundza atu bila ya wuoga. Prisila na Akpwila ariphomsikira, amualika kpwao kaya na achendamfundza kuhusu njira ya kukala mfuasi wa Mlungu tsetsetse. 27 Ariphokala Apolo analonda kuphiya seemu za Akaya, atu a Mlungu amtiya nguvu na achiandika baruwa iphirikirwe afuasi a Jesu akalao hiko ili akamkaribisheto. Ariphofika hiko, wakala msada mkpwulu wa atu ambao, kpwa mbazi na mendzwa ya Mlungu, kala akamkuluphira Bwana Jesu. 28 Mana kala achilumbana sana na Ayahudi mbere za atu, na kuaonyesa Maandiko ga Mlungu kala, Jesu ndiye Masihi. 18:28 Masihi: Manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

*18:5 18:5 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.

18:18 18:18 Isabu 6:18

18:18 18:18 Wanyolwa: Ayahudi kala achihenda hivyo kuonyesa mwisho wa wakati wa naziri yoyiika kpwa Mlungu.

18:28 18:28 Masihi: Manage ni mutu yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.