19
Paulo hiko mudzi wa Efeso
Apolo ariphokala achere hiko mudzi wa Korintho, Paulo wasafiri na magulu na njira za ndani-ndani hadi achifika mudzi wa Efeso, ambako wakutana na afuasi anjina a Jesu. Ariphokutana nao waauza, “Mriphomkuluphira Jesu, Roho Mtakatifu wainjira mwenu mioyoni?” Ela aho achiamba, “Aa! Wala tahudzangbwesikira kala kuna Roho Mtakatifu.” Phahi, Paulo waauza, “Sambi mwabatizwa ubatizo uphi?” Hara afuasi achimuamba, “Ubatizo ariofundza Johana.” 19:4 Mathayo 3:11; Mariko 1:4,7,8; Luka 3:4,16; Johana 1:26,27Paulo achiamba, “Ubatizo wa Johana kala ni ubatizo wa atu atubu dambi zao. Johana waambira atu amkuluphire hiye edzaye nyumaze, ambaye kala ni Jesu.” Hinyo afuasi ariphosikira hivyo, abatizwa kpwa dzina ra Bwana Jesu. Alafu Paulo ariphoabandikira mikono, Roho Mtakatifu wainjira mwao mioyoni. Agomba kpwa luga zanjina na achitangaza maneno ga Mlungu. Osi akala kama alume kumi na airi.
Kpwa muda wa miezi mihahu, Paulo kala achiinjira sinagogini na kuhubiri bila ya wuoga, kubisha na kuabembeleza kuhusu ufalume wa Mlungu. Ela anjina ahenda kani na achirema kuamini, achikala anagomba vibaya mbere za atu kuhusu kumkuluphira Jesu. Phahi, Paulo wahala atu oamini achiuka. Chila siku achikala anabisha na atu ndani ya dzumba ra kusomera ra Tirano. 10 Paulo wafundza hipho miaka miiri, hadi atu osi a jimbo ra Asia, Ayahudi na asio kala Ayahudi, achisikira neno ra Bwana Jesu.
Anangbwa a Sikeva
anajeza kutuluza pepho
11 Mlungu wamhumira Paulo kuhenda vilinje vya ajabu. 12 Atu kala achihala vitambara na mikumbuu chiyoguta Paulo akaphirikira akongo aho na akaphola, nao pepho kala achituluka. 13 Ayahudi anjina kala achizunguluka kutuluza atu pepho. Phahi wakati uhu ajeza kuhumira dzina ra Bwana Jesu kutuluza pepho. Nao kala achiamba, “Kpwa dzina ra Jesu ahubiriwaye ni Paulo, tuluka.” 14 Kala kuna ana sabaa a mkpwulu wa alavyadzi-sadaka wa dini ya Chiyahudi yeihwa Sikeva, aha nao kala ni kahi ya aho kala achihenda vivyo. 15 Phahi siku mwenga pepho aambira, “Jesu nammanya na Paulo piya nammanya, ela dze, mwino mu ano ani?” 16 Yuya mutu yepagaliwa ni pepho waaurukira na achiaturya mkpwotse osi. Achiapiga vizuri sana hata achiakopola-kopola maronda, nao achituluka mo nyumbani mairo kuno a vitsaha.
17 Ayahudi osi na Ayunani a mudzi wa Efeso ariphosikira mambo higo, atishirwa sana, na dzina ra Bwana Jesu richitogolwa. 18 Phahi, atu anji ariomkuluphira Jesu adzituluza mbere za atu na achisema mambo mai gosi arigohenda. 19 Atu anji ambao mwandzo kala ni atsai ama aganga, akusanya vitabu vyao phamwenga na achiviocha mbere za atu. Garama ya vitabu hivyo vyoochwa kala ni kama vipande elufu mirongo mitsano vya feza. 20 Phahi kpwa sababu hiyo, neno ra Mlungu raenea sana na richiphaha nguvu.
21 Bada ya higo gosi kuhendeka, Paulo wakata shauri kuphiya Jerusalemu, kutsupira seemu za Makedonia na Akaya.* 19:21 Makedonia ni seemu ya vurini mwa tsi ya Yunani na Akaya ni seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani. Waamba, “Nchifika hiko, ni lazima piya niphiye Rumi.” 22 Watanguliza Timothi na Erasito asaidizie airi kuphiya Makedonia, ela ye mwenye achibaki jimbo ra Asia kpwa muda.
Atu a mudzi wa Efeso anahenda fujo
23 Wakati na hinyo kpwazuka fujo kulu sana hiko Efeso kpwa sababu ya atu kumkuluphira Jesu. 24 Kpwahenda fundi mmwenga yeihwa Demetirio yekala achitengeza vizuka vya feza, vyoigana na nyumba ya mlungu wa chichetu yeihwa Aritemi. Kazi ihi kala ichiaphahira pesa nyinji sana Demetirio na mafundige. 25 Demetirio wakusanya mafundi osi ambao kala achihenda kazi dza hiyo, achiamba, “Ayangu, mnamanya kala kazi hino inahuphahirani pesa nyinji sana! 26 Ela mwi enye munaona na kusikira vira mutu hiyu aihwaye Paulo anavyochenga-chenga atu. Anaamba kala milungu itengezwayo ni anadamu siyo milungu bii. Wagaluza atu anji himu Efeso, na hata jimbo zima ra Asia. 27 Phahi kuna hatari, siyo kala ati bishara yehu indaphaha nguma mbii bahi, ela hata nyumba ya mlungu mkpwulu Aritemi indaonekana si chitu cha mana. Na hiye mlungu ambaye anaabudiwa jimbo zima ra Asia na hata dunia ndzima kandaishimiwa kabisa.”
28 Hinyo mafundi ariphosikira hivyo, atsukirwa sana na achipiga kululu achiamba, “Aritemi mlungu wa Aefeso, ndiye mkpwulu!” 29 Alafu mudzi mzima uchikala na fujo. Agbwira Gayo na Aristariko, enyezi a Makedonia, ambao kala anasafiri na Paulo. Atu osi okala hipho azola nao mairo hadi chiwanja cha michezo. 30 Paulo kala analonda kudzituluza mbere za hura umati wa atu, ela afuasi a Jesu achimzuwiya. 31 Akulu anjina a jimbo hiro piya kala ni asena a Paulo, nao piya achilavya muhumwa kumvoya Paulo asimenye himo chiwanjani. 32 Wakati na hinyo hipho mkpwutanoni kala phana fujo sana, diba mwenga rinaamba hivi, na diba ranjina rinaamba hivi. Anji kala taamanya chisa cha atu kuhenda mkpwutano. 33 Ayahudi anjina amuona Isikanda pho mkpwutanoni na achimuamba atuluke mbere za atu adzihehere. Phahi Isikanda waatsuphira mikono ili anyamale na achikala analonda kugomba nao. 34 Ela rira borori ra atu ririphomanya kala Isikanda ni Myahudi, apiga kululu osi chivyamwenga kama masaa mairi, achiamba, “Aritemi mlungu wa Aefeso, ndiye mkpwulu!”
35 Mwisho, muandishi wa mudzi wanyamaza hura umati wa atu, chisha achiamba, “Anatsi a Efeso, dunia ndzima inamanya kala Efeso ndiye mrindzi wa nyumba ya mlungu wehu Aritemi. Tsona Efeso ndiye mrindzi wa sanamu ya Aritemi yogbwa kula mlunguni. 36 Ni ani aremaye mambo higa? Phahi, hurirani msihende mambo na more bila ya kufikiri. 37 Mkareha atu hano hipha, hata dzagbwe taayaiya ndani ya nyumba ya Aritemi wala kukufuru mlungu wehu. 38 Phahi, ichikala Demetirio na mafundige ana mashitaka kuhusu atu hano, kuna koti, tsona kuna akulu a jimbo. Kpwa hivyo naaphirike mashitaka gao hiko. 39 Ela ichikala kuna mambo ganjina ambago mnalonda mmanye, ni lazima gabishwe mkpwutano wa kawaida na anatsi. 40 Mana swiswi hu tabuni, hunaweza kushitakiwa kpwa hiri fujo chirotsapa rero. Na huchishitakiwa, tahundakala na sababu yoyosi ya kueleza, mana fujo renye tarina sababu ya mana.” 41 Ariphomala kugomba hivyo, wafunga mkpwutano.

19:4 19:4 Mathayo 3:11; Mariko 1:4,7,8; Luka 3:4,16; Johana 1:26,27

*19:21 19:21 Makedonia ni seemu ya vurini mwa tsi ya Yunani na Akaya ni seemu ya mwakani mwa tsi ya Yunani.