20
Paulo anaphiya seemu za Makedonia
na Yunani
Rira fujo ririphosira, Paulo waiha afuasi a Jesu na achigomba nao maneno ga kuatiya moyo. Alafu achilagana nao, achiphiya seemu ya Makedonia. Ariphokala anatsapa na seemu hizo, waambira afuasi maneno manji ga kuatiya moyo, hadi achifika tsi ya Yunani, ambako wasagala miezi mihahu. Ariphokala a phephi na kupanda meli kuphiya Siria, watsunirwa kala Ayahudi anjina akampangira njama. Hipho wakata shauri kuuya nyuma kutsapira Makedonia. Paulo kala achinyendeka na Sopatiro mwana wa Piro kula mudzi wa Berea, Aristariko na Sekundo kula mudzi wa Thesalonike, Gayo kula Dabe, Tikiko na Tirofimo kula jimbo ra Asia, na Timothi. Atu hinyo atanguliya na achendahugodza mudzi wa Tirowa. Ela swino huchiuka na meli kula bandari ya Filipi bada ya Sikukuu ya Mikahe Isiyotiywa Hamira,* 20:6 Sikukuu ya Mikahe Isiyotiywa Hamira ni sikukuu ya Chiyahudi ambayo nkukala siku sabaa bada ya Pasaka. Soma chitabu cha Kutsama 12:1 hadi 13:10. na bada ya siku tsano hwakpwendagbwirana nao Tirowa, ambako hwasagala siku sabaa.
Paulo anafufula mutu hiko Tirowa
Siku ya Kuoya hwakutana osi phamwenga kuganya na kurya mikahe. 20:7 Kurya mikahe: Afuasi kala achirya mikahe phamwenga kpwa kumbukumbu ra chifo cha Bwana Jesu. Soma Luka 22:14–23. Kpwa vira Paulo kala akapanga kuuka siku ya phiriye, waenderera kubisha hadi usiku wa manane. Hinyo mkpwutano kala u chumba cha dzulu gorofani ambako kala kuna taa nyinji sana. Phahi, barobaro mmwenga yeihwa Yutiko kala asegere dirishani Paulo phokala anabisha nao. Ariphokala anaenderera kubisha, yuya barobaro wagbwirwa ni usingizi wa fungo na achigbwa photsi kula gorofa ya hahu. Atu ariphokpwendamguta achikala akafwa kare. 10 Paulo watserera na achendamgbwerera yuya barobaro, achimgbwira, chisha achiaambira atu, “Msihende wasiwasi, mana achere mzima!” 11 Alafu Paulo wauya dzulu tsona na achendaganya mikahe achirya. Wabisha nao vya kukola hadi ligundzu, alafu achiphiya vyakpwe. 12 Hara atu aphiya naye kaya mzima yuya barobaro, nao ahererwa sana.
Charo cha kula Tirowa
hadi mudzi wa Mileto
13 Paulo kala analonda kuphiya mudzi wa Aso na magulu, hipho wapanga hukutane naye kuko. Phahi swino hwamricha huchendapanda meli na huchiphiya vyehu. 14 Paulo ariphokpwedza hipho Aso, hwapanda melini na huchisafiri naye hadi mudzi wa Mitileni. 15 Siku ya phiriye, hwauka na meli hipho Mitileni na huchifika phephi na chisuwa cha Kio. Bada ya siku mwenga, hwafika chisuwani Samo, na siku ya phiriye huchitsoloka bandari ya Mileto. 16 Paulo wakata shauri kutsupa bandari ya Efeso mwenga kpwa mwenga, ili asedze akachelewa hiko jimbo ra Asia, mana kala anawaniya ichiwezekana afike Jerusalemu kabila ya Siku ya Pentekosti.
Paulo anabisha ra mwisho
na atumia a Efeso hiko Mileto
17 Paulo ariphokala Mileto, walavira salamu vilongozi a kundi ra afuasi a mudzi wa Efeso, edze akutane nao. 18 Hinyo vilongozi ariphokpwedza, Paulo waambira, “Mnamanya maisha gangu vyokala wakati wosi nriphokala namwi, hangu siku ya kpwandza photsoloka jimbo ra Asia. 19 Námhumikira Mlungu na matsozi manji tsona bila ngulu hata chidide. Nami náphaha tabu nyinji kpwa sababu ya njama za Ayahudi. 20 Mnamanya kala siyasita kufundza chochosi ambacho kala chingekuteryani, ela nákufundzani hazarani na nchiphiya nyumba hadi nyumba. 21 Náaonya Ayahudi na asiokala Ayahudi ariche dambi na amgalukire Mlungu na amkuluphire Bwana wehu Jesu. 22 Phahi, namsikira Roho Mtakatifu analonda niphiye Jerusalemu na simanya ndirokpwendaniphaha hiko. 23 Ela namanya kala chila mudzi nriophiya, Roho Mtakatifu ananionya kala ninagodzwa ni jela na tabu. 24  20:24 2 Timothi 4:7Hata hivyo, siona kama maisha gangu ni chitu cha mana. Ela navoya tu, nimale kazi yohewa ni Bwana Jesu, ambayo ni kutangaza habari nono kuhusu mbazi na mendzwa ya Mlungu.
25 “Vivi namanya kala mwimwi mosi nriokusemurirani ufalume muphya wa Mlungu, tamundaniona tsona. 26 Kpwa hivyo, hino rero nakuambirani wazi: Sina lawama na mutu yeyesi ambaye kandaokolwa. 27 Mana nákutangazirani mambo gosi ambago Mlungu wapanga kuhenda. 28 Phahi, rindani mioyo yenu na mmanyirire kundi rosi ra afuasi a Jesu ambaro Roho Mtakatifu wakuhendani aimirizi. Kalani arisa a atu a Mlungu, ambao waakombola na chifo cha mwanawe mwenye. 29 Namanya nchiuka, mabawa masiru gandakuinjirirani, wala tagandakuonerani mbazi. 30 Piya kundazuka atu anjina mo mwenu kundini, agombe handzo, ili aahale afuasi a Jesu na aahende afuasi ao. 31 Phahi, dzimanyirireni! Mmanye kala náonya chila mmwenga na kurira. Nákufundzani miaka mihahu usiku na mutsi, bila ya kukosa hata chidide.
32 “Sambi, nakuikani mikononi mwa Mlungu akujaliyeni. Mmanye neno ra Mlungu kuhusu mbazize. Neno hiro rinaweza kukuphezani chiroho na kukumanyisani majaliwa ambago Mlungu waalagiza osi arioatenga akale atue. 33 Siyaaza pesa za mutu, zahabu, wala nguwo za mutu yeyesi. 34 Mwi enye mnamanya kala nchihenda kazi na mikono yangu ili niphahe maitaji gangu phamwenga na ga ayangu. 35 Chila nrirohenda, nákuonyesani mfwano kala, ni lazima huterye agayi kpwa kuhenda kazi kpwa chadi. Na ni hutambukire maneno ga Bwana Jesu phoamba, ‘Alavyaye nkujaliwa zaidi kuriko aphokeraye.’ ”
36 Paulo ariphomala kugomba hivyo, wachita mavwindi na achivoya Mlungu phamwenga na hara atumia osi. 37 Osi arira ariphokala akamkumbatira na kumdonera Paulo. 38 Neno roasononesa sana ni rira ra kukala taandamuona tsona. Chisha, amsindikiza hadi melini.

*20:6 20:6 Sikukuu ya Mikahe Isiyotiywa Hamira ni sikukuu ya Chiyahudi ambayo nkukala siku sabaa bada ya Pasaka. Soma chitabu cha Kutsama 12:1 hadi 13:10.

20:7 20:7 Kurya mikahe: Afuasi kala achirya mikahe phamwenga kpwa kumbukumbu ra chifo cha Bwana Jesu. Soma Luka 22:14–23.

20:24 20:24 2 Timothi 4:7