21
Paulo anaphiya Jerusalemu
Phahi, huriphorichana nao hinyo atumia a Efeso, hwapanda melini huchiphiya mwenga kpwa mwenga hadi chisuwa cha Kosi. Siku ya phiriye hwafika Rodo na kula hipho huchiphiya bandari ya Patara. Kuko, hwaona meli yokala inaphiya Foinike, huchipanda na huchiuka. Huriphoona chisuwa cha Kupuro, hwatsapa na uphande wa mwakani na huchienderera hadi Siria. Hwatiya nanga bandari ya Tiro, ambako meli kala indatsereza mizigo. Hwaendza afuasi a Jesu hiko na huriphokutana nao hwakala nao siku sabaa. Alongozwa ni Roho Mtakatifu achimkahaza Paulo kuphiya Jerusalemu. Ela wakati wehu uriphosira, hwauka na huchienderera na charo. Ahusindikiza, osi phamwenga na achetu na ana ao, hadi kondze ya mudzi. Huriphofika pwani, hwachita mavwindi na huchivoya Mlungu na huchilagana. Bada ya kulagana, hwapanda melini, na hinyo okala anahusindikiza achiuya kaya.
Hwaenderera na charo kula Tiro hadi mudzi wa Tolemai ambako hwakpwendajambosa afuasi na huchikala nao siku mwenga. 21:8 Mahendo 6:5; 8:5Siku ya phiriye, hwauka huchiphiya Kaisaria. Hiko hwakpwendakala nyumbani kpwa muhubiri Filipu, mmwenga wa hara atu sabaa.* 21:8 Atu sabaa kala akatsambulwa kama asaidizi a mitume. Soma Chitabu cha Mahendo sura ya 6. Filipu kala ana asichanae a ne ambao kala taadzangbwelólwa, nao kala achitangaza ujumbe kula kpwa Mlungu.
10  21:10 Mahendo 11:28Hwasagala hiko siku za kukola, alafu kuchedza nabii yeihwa Agabo kula Judea. 11 Ariphohufikira, wahala mkumbuu wa Paulo, achidzifunga magulu na mikono. Chisha achiamba, “Roho Mtakatifu anaamba: Vilongozi a Chiyahudi hiko Jerusalemu andakufunga dza hivi uwe mchina-mkumbuu. Alafu akulavye kpwa atu ambao sio Ayahudi.”
12 Huriphosikira hivyo, swiswi na atu anjina osi okala hipho, hwamʼbembeleza Paulo asiphiye Jerusalemu. 13 Ela Paulo achiamba, “Mbona munaniriza na kunivundza moyo? Mino ni tayari, sio kufungbwa bahi, ela hata kufwa hiko Jerusalemu kpwa sababu ya Bwana Jesu.” 14 Huriphoona kataki kukubali maneno gehu, hwamricha, huchiamba, “Navikale vyo Mlungu alondavyo!”
15 Bada ya higo, hwafunganya na huchiandza charo chehu cha kuphiya Jerusalemu. 16 Afuasi anjina kula Kaisaria adziunga naswi na achihuphirika kaya kpwa Mnasoni ambako kala hundakala. Hiye Mnasoni kala ni mwenyezi wa chisuwa cha Kupuro, naye kala ni mmwenga wa afuasi a Jesu a mwandzo-mwandzo.
Paulo ananyendekera Jakobo
17 Huriphotsoloka Jerusalemu, atu amukuluphirao Jesu ahuphokera vinono sana. 18 Siku ya phiriye, Paulo phamwenga naswi huaphiya kpwendamjambosa Jakobo, na vilongozi osi a afuasi a Jesu kala a phapho. 19 Bada ya kulamusana nao, Paulo wasemurira kpwa chirefu vira Mlungu arivyomterya kuhenda kazi kahi ya atu ambao sio Ayahudi. 20 Nao ariphosikira hivyo, amtogola Mlungu.
Alafu achimuamba Paulo, “Mwenehu, lola! Maelufu na maelufu ga Ayahudi anamkuluphira Jesu, na tsona osi adzilavya kulunga Shariya za Musa. 21 Ela aho aambirwa kala, unaafundza Ayahudi aishio kahi ya atu asio kala Ayahudi asilunge Shariya za Musa. Ati ana aho alume asitiywe tsatsani wala asilunge mila za Chiyahudi. 22 Sambi swino hundahendadze? Mana kpwa kpweli atu andasikira kala u phapha wakpwedza.
23  21:23 Isabu 6:13–21“Phahi, henda hivi ndivyokuambira. Phapha huna atu a ne ambao aika naziri. 24 Sambi dziunge nao mdzitakase, na uariphire garama zao, ili anyolwe viphala. Ndipho chila mutu ndiphomanya kala mambo higo uambwago sigo ga kpweli, ela we mwenye unalunga Shariya za Musa. 25  21:25 Mahendo 15:29Ela kuhusu afuasi a Jesu ambao sio Ayahudi, swino hwaandikira baruwa ya vira mkpwutano vyokata, hwaambira asirye chakurya cholavirwa sadaka vizuka, asirye mlatso wala nyama yehendasongolwa, wala asihende uzinifu.”
26 Siku ya phiriye, Paulo wahala hara atu a ne na achendadzitakasa phamwenga nao. Alafu wainjira Nyumba ya Kuvoya Mlungu kpwendatangaza siku ya mwisho ya kudzitakasa, na sadaka ambayo indalaviwa ni chila mmwenga.
Paulo anagbwirwa
ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu
27 Phokala zira siku sabaa zi phephi na kusira, Ayahudi kula jimbo ra Asia amuona Paulo ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Achifyakatsira umati wa atu na achimgbwira, 28 kuno anapiga kululu anaamba, “Alume a Iziraeli! Huteryeni! Hiyu ndiye yuya mutu aphiyaye chila phatu na kufundza atu mambo mai, yani mambo gapingago atu ehu, Shariya za Musa, na Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Tsona ichizidi, akatiya uyi hipha, phatu phatakatifu, mana akainjiza Ayunani ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu!” 29  21:29 Mahendo 20:4(Atu aamba hivyo, mana kala akamuona Paulo hiko mudzini anazunguluka na Tirofimo kula Efeso, achiona akamenya naye ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu.)
30 Hipho, mudzi mzima waandza fujo, atu achedza mairo kula chila uphande. Achimgbwira Paulo na achimguruta kula himo Nyumba ya Kuvoya Mlungu, na phapho hipho miryango yosi ichifungbwa. 31 Ariphokala analonda kumuolaga, habari zichifika kpwa mkpwulu wa jeshi ra Chirumi, kukala mudzi mzima wa Jerusalemu ni fujo huphu. 32 Mkpwulu wa jeshi wahala asikari na vilongozi aho na achizola mara mwenga hadi phara phokala na fujo. Hura umati wa atu uriphomuona yuya mkpwulu wa jeshi na asikarie, waricha kumpiga Paulo. 33 Mkpwulu wa jeshi wakpwedzamgbwira Paulo na achilagiza afungbwe silisili mbiri. Chisha achiauza, “Ni ani yuno, na akahendani?” 34 Phahi, kahi ya ro kundi rapiga kululu, kundi mwenga rinaamba hivi, na kundi ranjina rinaamba hivi. Na kpwa vira yuya mkpwulu wa jeshi kala kaweza kumanya ukpweli kpwa rira hoyo, walagiza Paulo agbwirwe na aphirikpwe ngomeni. 35 Paulo ariphokala akafika ngazini, fujo ra hura umati razidi hata ichibidi hara asikari amuunule. 36 Hura umati wa atu ambao kala unamlunga-lunga, wazidi kupiga kululu uchiamba, “Muolageni!”
Paulo anadzihehera
mbere za umati wa Ayahudi
37 Asikari ariphokala a phephi na kumuinjiza ngomeni, Paulo wamuamba yuya mkpwulu wa jeshi, “Nakuvoya nikuambire chitu.” Naye achimuamba, “Unamanya Chiyunani? 38 Kpwani we siye yuya Mmisiri ambaye vi dzuzi-dzuzi walongoza magaidi elufu ne okala akapiga kambi hiko weruni?” 39 Phahi Paulo waamba, “Mino ni Myahudi, návyalwa Tariso mudzi wa Kilikia, ni mwanatsi wa mudzi ambao si mdide. Tafadhali niruhusu nigombe na hinya atu.” 40 Phahi, yuya mkpwulu wa jeshi wamruhusu agombe nao. Hipho, Paulo waima phara ngazini, achiatsuphira mikono hara atu. Na ariphonyamala, wagomba nao Chieburania.

21:8 21:8 Mahendo 6:5; 8:5

*21:8 21:8 Atu sabaa kala akatsambulwa kama asaidizi a mitume. Soma Chitabu cha Mahendo sura ya 6.

21:10 21:10 Mahendo 11:28

21:23 21:23 Isabu 6:13–21

21:25 21:25 Mahendo 15:29

21:29 21:29 Mahendo 20:4