22
Achiamba, “Enehu na ano baba, navoya mniphundzeto vira ndivyodzihehera hipha.” Hinyo atu ariphomsikira Paulo anagomba Chieburania, azidi kunyamala zii. Alafu naye achiamba, 22:3 Mahendo 5:34–39“Mino ni Myahudi, návyalwa Tariso mudzi wa Kilikia. Ela nárerwa phapha hipha Jerusalemu, kala ni mwanafundzi wa Gamalieli. Náfundzwato sana shariya za akare ehu na nchidzilavya kpwa Mlungu dza vyo murivyo mwimwi hivi rero. 22:4 Mahendo 8:3; 26:9–11Mino nágayisa atu ariolunga njira hino ya Jesu hata kuaolaga. Nágbwira alume kpwa achetu, nchendaatiya jela. Ichikala ninagomba handzo, mlavyadzi-sadaka mkpwulu phamwenga na ngambi yosi naagombe. Piya kala achinipha baruwa chizoandikirwa Ayahudi a Damasikasi, ili nikagbwire afuasi a Jesu hiko na niarehe hipha Jerusalemu kama mabusu na atiywe adabu.
“Phahi siku mwenga, kama saa sita za mutsi, kala ni njirani nikafika phephi na Damasikasi, gafula nchipigbwa ni mwanga mkali sana kula mlunguni. Nágbwa photsi na nchisikira sauti inaniamba, ‘Sauli, Sauli mbona unanigayisa?’ Nchiuza, ‘U ani Bwana?’ Nchiambwa, ‘Mimi ambaye unanigayisa ni Jesu wa Nazareti.’ Ayangu nriokala nao auona hura mwanga, ela taayasikira sauti ya mutu yegomba nami. 10 Nchimuuza, ‘Sambi nihendedze, Bwana?’ Ye Bwana achiniamba, ‘Unuka uphiye Damasikasi. Uchifika kuko, undaambirwa ambago watsamburirwa kuhenda.’ 11 Hara ayangu nriokala nao, anigbwira mkpwono hadi Damasikasi, kpwa sababu hura ukali wa mwanga wanihenda chipofu.
12 “Hiko Damasikasi, kala kuna mutu mmwenga yeihwa Anania, ambaye kala anamuogopha Mlungu, kala analunga Shariya za Musa tsona kala anaishimiwa sana ni Ayahudi osi a hiko. 13 Wakpwedzaniimira phephi achiniamba, ‘Mwenehu Sauli, matsogo nagaone.’ Navugulwa matso phapho hipho, hata naye piya nchimuona. 14 Alafu achiamba, ‘Mlungu wa akare ehu, wakutsambula ili umanye alondago, umuone Mutu asiye na lawama wala makosa na umusikire anagomba na sautiye mwenye. 15 Mana undakala shaidiwe kpwa atu osi, shaidi wa higo urigogaona na kugasikira. 16 Sambi usikae, ngʼoka ubatizwe na uvoye kpwa dzina ra Jesu uswamehewe dambizo.’
17 “Nriphouya Jerusalemu, wakati fulani kala ninavoya Mlungu ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, nchiona ruwiya. 18 Námuona Bwana Jesu achiniamba, ‘Uka upesi hipha Jerusalemu, kpwa sababu atu taandaamini ushaidio kunihusu mimi!’ 19 Nchimuamba, ‘Bwana, atu hinya anamanya kukala kala nchiphiya chila sinagogi kpwendafunga na kupiga atu akukuluphirao. 20  22:20 Mahendo 7:58Hata wakati shaidio Stefano anaolagbwa, kala niimire phapho, nchikubali na nchirinda nguwo za hara okala anamuolaga.’ 21 Alafu achiniamba, ‘Uka, nindakuhuma kuphiya kure kpwa atu ambao sio Ayahudi.’ ”
22 Hura umati wa atu wamphundza hadi ariphohadza kuhusu kuphiya kpwa atu asio kala Ayahudi, ndipho nao achiandza kupiga kululu achiamba, “Muuseni hipha! Muolageni! Kafwaha kuishi bii!” 23 Phokala anapiga kululu na kutsupha nguwo zao, na kutsupha vumbi dzulu kpwa sababu ya tsukizi, 24 yuya mkpwulu wa jeshi walagiza atue amphirike Paulo ngomeni. Walagiza achapwe viboko ili kuendza chisa chokala chinahenda Ayahudi ampigire kululu Paulo.
25 Ariphokala akamlaza ili amchape viboko, Paulo wamuuza chilongozi mmwenga yekala aimire hipho, “Ni halali kumchapa viboko mwanatsi wa Rumi ambaye kakapatikana na makosa?” 26 Yuya chilongozi ariphosikira hivyo, waphiya kpwa mkpwulu wa jeshi achendamuamba, “Yuya mutu ni mwanatsi wa Rumi! Dze, undahendadze?” 27 Yuya mkpwulu wa jeshi wakpwendamuuza Paulo, “Hebu niambira, ati we u mwanatsi wa Rumi?” Paulo achiamba, “Ehe.” 28 Phahi yuya mkpwulu wa jeshi wamuamba, “Mino náripha pesa nyinji sana kukala mwanatsi wa Rumi.” Paulo achimuamba, “Ela mino ni mwanatsi wa Rumi kuvyalwa.” 29 Hinyo atu ambao kala ni amuuze maswali, aricha mara mwenga. Ye mkpwulu mwenye wa jeshi naye wahenda wasiwasi ariphomanya akafunga silisili Paulo, ambaye ni mwanatsi wa Rumi.
Paulo anadzihehera mbere ya ngambi
30 Siku ya phiriye, yuya mkpwulu wa jeshi walonda kumanya chisa haswa chohenda vilongozi a Chiyahudi amshitaki Paulo. Wamvugula na achilagiza akulu a alavyadzi-sadaka na angambi osi akutane. Alafu achimreha Paulo mbere ya ngambi.

22:3 22:3 Mahendo 5:34–39

22:4 22:4 Mahendo 8:3; 26:9–11

22:20 22:20 Mahendo 7:58