23
Phahi, Paulo waatongʼorera matso hara angambi achiamba, “Enehu, mino námhumikira Mlungu kpwa nia nono siku hizo zosi hadi rero.” Phapho hipho Anania, mlavyadzi-sadaka mkpwulu, walagiza atu okala aimire phephi na Paulo, amuwange kofi ra mromo. 23:3 Mathayo 23:27,28Alafu Paulo achimuamba, “Mlungu andakupiga we mwenye. Uwe mnafiki udzihendaye mutu mzuri. Unanihukumu na Shariya za Musa, ela mbavi unalonda atu avundze Shariya, kpwa kualagiza anipige.” Atu ambao kala aimire phephi na Paulo amuamba, “Unalaphiza mlavyadzi-sadaka mkpwulu wa Mlungu?” 23:5 Kutsama 22:28Phahi, Paulo waamba, “Poreni enehu, simanyire kama ni mlavyadzi-sadaka mkpwulu. Mana hata Maandiko ga Mlungu ganaamba, ‘Usigombe mai kuhusu mtawala wa atuo.’ ”* 23:5 Chitabu cha Kutsama 22:29.
23:6 Mahendo 26:5; Afilipi 3:5Paulo kala anamanya angambi anjina ni Masadukayo na anjina ni Mafarisayo. Phahi, wagomba hoyo achiamba, “Enehu mino ni Mfarisayo, akare angu piya ni Mafarisayo. Mimi nashitakiwa kpwa sababu naamini kukala hakika Mlungu andafufula atu ariofwa.” Bada ya kugomba hivyo, phakala na malau mafu ga Mafarisayo na Masadukayo, hata anachama achiganyana. 23:8 Mathayo 22:23; Mariko 12:18; Luka 20:27Alumbana kpwa sababu Masadukayo anaamba mutu achifwa takuna kufufuka tsona, takuna malaika wala roho, ela Mafarisayo nyo anaamini higo gosi. Phakala na fujo sana, hata alimu anjina a Shariya a kundi ra Mafarisayo achiunuka na achilumba kpwa nguvu sana. Achiamba, “Tahuona kosa rorosi kpwa mutu hiyu. Mendzerepho roho wa Mlungu au malaika wagomba naye.”
10 Fujo rakala dzinji sana hata mkpwulu wa jeshi achitishirwa, achiona labuda Paulo andakatwa-katwa. Hipho, walagiza asikarie ainjire hipho kahi-kahi ya atu na amuhale chinguvu-nguvu, amphirike ngomeni.
11 Usiku, Bwana Jesu wamtsembukira Paulo na achimuamba, “Dina chilume! Uriphokala hiko Jerusalemu kuyanikahala, na hata hiko Rumi piya ni lazima usiphiye uchanikahala.”
Ayahudi anahenda njama
ya kumuolaga Paulo
12 Ligundzure kuriphocha, Ayahudi anjina ahenda njama, achirya chirapho achiamba, “Tahundarya wala kunwa hadi humuolage Paulo.” 13 Zaidi ya atu mirongo mine kala akahenda njama hiyo. 14 Aphiya kpwa akulu a alavyadzi-sadaka na vilongozi anjina a Chiyahudi achendaamba, “Swino hukarya chirapho hukaamba tahundarya chitu chochosi hadi ndiphomuolaga Paulo. 15 Phahi, uwe na angambi kamuambireni mkpwulu wa jeshi amrehe Paulo hipha na mdzihende avi mnalonda mmanye zaidi kuhusu laure. Naswi hu tayari kumuolaga hata kabila kufika hipha.”
16 Ela muwa wa Paulo ariphosikira njama hiyo, waphiya ngomeni achendamuambira. 17 Alafu Paulo wamuiha chilongozi mmwenga achimuamba, “Hiyu barobaro mphirike kpwa mkpwulu wa jeshi, ana salamu analonda akamuambire.” 18 Phahi yuya chilongozi wamphirika yuya barobaro kpwa mkpwulu wa jeshi, achendamuamba, “Paulo yuya busu, akanitaka nimrehe hiyu barobaro kpwako, mana ana maneno analonda kukuambira.” 19 Mkpwulu wa majeshi wamgbwira mkpwono yuya barobaro achiphiya naye kanda, na achimuuza, “Che unalonda uambedze?” 20 Yuya barobaro achiamba, “Vilongozi a Chiyahudi ana chizigbwa cha kukala analonda kumanya zaidi kuhusu lau ra Paulo, hipho akakubaliana edze akuambe, muhondo mphirike Paulo mbere ya ngambi ya Chiyahudi. 21 Ela usimulavye, kpwa sababu zaidi ya atu mirongo mine andadzifwitsa ili amvwamukire. Nao arya chirapho kukala taandarya wala kunwa hadi amuolage. Tsona a tayari hata vi sambi, anagodza uamuzio.” 22 Phahi mkpwulu wa jeshi wamruhusu yuya barobaro aphiye, ela achimuamba, “Usimuambire mutu yeyesi kala ukaniambira maneno gaga.”
Paulo anaphirikpwa kpwa liwali
23 Badaye yuya mkpwulu wa jeshi waiha vilongozi airi achiaambira, “Tayarishani asikari magana mairi a kawaida, asikari mirongo sabaa a farasi na asikari magana mairi a mikuki, ili aphiye Kaisaria. Kalani tayari kuuka rero usiku saa tahu. 24 Piya muikireni Paulo farasi, na mumfise salama kpwa Felisi, liwali.” 25 Alafu yuya mkpwulu wa jeshi achiandika baruwa achiamba:
26 Ni mimi Klaudia Lusia.
Nakuandikira uwe Muishimiwa Felisi, Mkpwulu wa Jimbo. Togola.
27 Ayahudi amgbwira mutu hiyu na achikala analonda kumuolaga. Ela mino nchiinjira na jeshi rangu na nchimtivya, mana násikira ni mwanatsi wa Rumi. 28 Námphirika mbere ya ngambi ya Chiyahudi ili nimanye chisa cha kushitakirwa. 29 Ndipho námanya kala mashitakage ganahusu shariya zao, ela kana shitaka ambaro anastahili kuolagbwa wala kufungbwa. 30 Piya náambirwa kala Ayahudi ana njama ya kumuolaga, ndipho nchiona baha nimrehe kpwako mara mwenga. Tsona nálagiza ariomshitaki edze akuambire mashitaka gao.
31 Phahi, hara asikari, kama arivyolagizwa, amuhala Paulo achiuka naye usiku kpwa usiku hadi mudzi wa Antipatiri. 32 Siku ya phiriye, hara asikari a magulu auya ngomeni, na achiricha asikari a farasi aphiye naye. 33 Hinyo asikari a farasi ariphofika Kaisaria, alavya hira baruwa kpwa liwali, chisha achimlavya Paulo. 34 Yuya liwali wasoma hira baruwa alafu achimuuza Paulo jimbo alaro. Ariphomanya kala Paulo ala jimbo ra Kilikia, 35 waamba, “Nindaphundza lauro mara tu atu ariokushitaki ndiphokpwedza.” Chisha achilagiza Paulo arindwe ndani ya dzumba rodzengbwa ni mfalume Herode.

23:3 23:3 Mathayo 23:27,28

23:5 23:5 Kutsama 22:28

*23:5 23:5 Chitabu cha Kutsama 22:29.

23:6 23:6 Mahendo 26:5; Afilipi 3:5

23:8 23:8 Mathayo 22:23; Mariko 12:18; Luka 20:27