24
Ayahudi anamshitaki Paulo
kpwa Felisi
Bada ya siku tsano, Anania mlavyadzi-sadaka mkpwulu wakpwedza Kaisaria na atumia fulani phamwenga na wakili mmwenga yeihwa Teritulo. Achimshitaki Paulo mbere za Felisi, mkpwulu wa Jimbo. Paulo ariphoihwa, yuya wakili Teritulo waandza kulavya mashitakage mbere za Felisi achiamba, “Muishimiwa! Utawalao mnono wahurehera amani, nawe ukumanya chimbere mambo ambago ganafwaha kugaluzwa kpwa fwaida ya tsi yehu. Siku zosi na chila phatu swino hunakubali mambo higo, kpwa shukurani kulu. Ela kabila sidzangbwekuchelewesha sana, nakuvoya uhuonere mbazi na uhusikize shida yehu kpwa chifupi. Swino hwamanya kala mutu hiyu ni mui sana, anareha fujo kpwa Ayahudi dunia ndzima. Iye ndiye chilongozi wa chama cha afuasi a Jesu Mnazareti. Piya kala analonda kutiya uyi Nyumba ya Kuvoya Mlungu, ndipho swino huchimgbwira. Kala hunalonda kumuhukumu kpwa kulunga shariya zehu za Chiyahudi.* 24:6–8 Vitabu vyanjina vya kare tavina seemu hino hangu msitari wa 6b hadi msitari wa 8a. Ela Lusia mkpwulu wa jeshi, achedza na asikarie na achimuhala chinguvu-nguvu. Naye walagiza atu ariomshitaki edze ashitaki kpwako. We mwenye uchimuuza maswali, undamanya ukpweli wa mashitaka higo gosi gomshitakira.” Ayahudi aunga mkpwono higo mashitaka, na achiamba higo gosi ni ga kpweli.
Paulo anadzihehera mbere za Felisi
10 Phahi liwali wamtsuphira mkpwono Paulo ili agombe. Ndipho achiamba, “Namanya wakala muamuli wa tsi hino miaka ya kukola, kpwa hivyo naona raha kudzihehera hipha mberezo. 11 Kpwa kpweli kama siku kumi na mbiri zotsupa, mino kala naphiya Jerusalemu kpwendaabudu. 12 Ayahudi taayanikuta ninalumbana na mutu yeyesi ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu. Piya taayanikuta nafyakatsira atu ahende fujo masinagogini, wala phophosi himo mudzini. 13 Tsona, taaweza kuonyesa ukpweli wa mashitaka higo gonishitakira. 14 Ela Muishimiwa, nakubali kala naabudu Mlungu wa akare ehu kpwa kulunga njira ya Jesu, ambayo Ayahudi anayiiha chama. Tsona naziamini Shariya zosi za Musa na chila chitu choandikpwa ni manabii. 15 Nami piya namkuluphira Mlungu dza vivyo aho, nina hakika atu a kufwa osi andafufulwa, anono na ayi. 16 Kpwa hivyo, siku zosi nahenda chadi kuhenda mambo manono mbere za Mlungu na anadamu.
17  24:17 Mahendo 21:17–28“Bada ya kusagala kure na Jerusalemu miaka minji, náuya kpwedzarehera Ayahudi ayangu pesa za msada na piya kpwedzalavya sadaka. 18 Ariphonikuta ninahenda hivyo himo ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, nákala nkagamala kare mavoyo ga kudzitakasa. Piya kala sina atu anji, wala siyahenda fujo rorosi. 19 Ela kala phana Ayahudi anjina kula jimbo ra Asia, ambapho mimi naona hinyo ndio angefwaha kukala hipha na kunishitaki, ichikala ana rorosi ra kugomba kunihusu. 20 Ama aha ario phapha naaseme makosa nrigophahikana nago nriphoshitakiwa mbere za ngambi ya Chiyahudi. 21  24:21 Mahendo 23:6Hebu kosa rangu ni phara nriphokota kululu mbere zao nchiamba kala nkashitakiwa kpwa sababu naamini kala atu a kufwa andafufulwa?”
22 Hipho, Felisi ambaye kala anamanya vinono sana iyo njira ya Jesu, waamba, “Rino lau, nindariamula wakati Lusia, mkpwulu wa jeshi, ndiphokpwedza.” 23 Hipho, walagiza Paulo arindwe, ela achimupha uhuru vichache ili edze alamuswe ni asenae na amrehere vitu alondavyo.
24 Jumwa na chisiku, Felisi wakpwedza na mchewe Durusila ambaye kala ni Myahudi. Wahumiza Paulo akaihwe, alafu achimphundza ariphokala anagomba kuhusu kuluphirore kpwa Jesu Muokoli. 25 Ela Paulo ariphoandza kugomba kuhusu haki, kutosheka, na kuhusu hukumu ndiyokpwedza, Felisi watishirwa sana na achimuamba, “Ni bahi, kpwa sambi phiya; nchiphaha nafwasi nindakuiha.” 26 Wakati hinyo Felisi kala anaona anaweza kuhongbwa ni Paulo, hipho chila mara kala achimlagizira aihwe kubisha naye.
27 Bada ya miaka miiri, phatu pha Felisi phahalwa ni Porikio Fesito. Ela kpwa vira Felisi kala analonda kupendeleya Ayahudi, wamricha Paulo jela.

*24:6 24:6–8 Vitabu vyanjina vya kare tavina seemu hino hangu msitari wa 6b hadi msitari wa 8a.

24:17 24:17 Mahendo 21:17–28

24:21 24:21 Mahendo 23:6