25
Paulo anakata pili kpwa Kaisari
Porikio Fesito wakpwedza Kaisaria kukala mkpwulu muphya wa jimbo. Bada ya siku tahu wauka kuphiya Jerusalemu, ambako akulu a alavyadzi-sadaka na vilongozi a Chiyahudi adzituluza na achiandza kumshitaki Paulo. Amvoya sana Fesito aapendelee ili amrehe Paulo hiko Jerusalemu, mana kala akapanga njama ya kumuolaga njirani. Fesito waambira, “Paulo wafungbwa jela Kaisaria, nami nápanga kuuya kuko vi sambi-sambi. Akulu enu anjina naanilunge kuphiya hiko Kaisaria, ichikala mutu hiye ana makosa, andalavya mashitaka kuko.”
Fesito ariphomala kama siku nane ama kumi hivi, wauya Kaisaria. Siku ya phiriye, wamenya kotini achendasagala chihiche cha uamuli, na achilagiza Paulo arehwe. Paulo ariphokpwedza, Ayahudi ola Jerusalemu amzangira na achiandza kulavya mashitaka mai-mai ambago aho enye kala taana ushaidi nago. Ela Paulo wadzihehera, achiamba, “Siyakosera Shariya za Ayahudi wala Nyumba ya Kuvoya Mlungu na hata Kaisari, Mtawala wa Chirumi.” Fesito walonda kuapendeleya Ayahudi, ndipho achimuuza Paulo, “Dze, u tayari kuphirikpwa Jerusalemu na ukasikizwe lauro hiko?” 10 Paulo achiamba, “Mimi niimire mbere za koti ya Chirumi, ambapho ni lazima nihukumiwe. Kpwa kpweli kama umanyavyo, siyakosera Ayahudi chitu chochosi. 11 Nchipatikana na makosa ambago adabuye ni kuolagbwa, sindavoya mswamaha ili nisinyongbwe. Ela ichikala mashitaka nishitakiwago ni Ayahudi ni ga handzo, takuna mutu yeyesi ariye na ruhusa ya kunilavya kpwa Ayahudi. Nakata pili kpwa Kaisari!”
12 Fesito ariphomala kubisha njama na anachama a barazaye, wamuamba Paulo, “Kpwa vira ukakata pili kpwa Kaisari, phahi undaphirikpwa kpwa Kaisari.”
Lau ra Paulo rinasikizwa
ni Mfalume Agiripa
13 Bada ya siku chache, Mfalume Agiripa na mchewe Benike akpwedza Kaisaria kpwedzamkaribisha Fesito. 14 Bada ya kusagala hipho siku za kukola, Fesito wabisha na mfalume kuhusu kesi ya Paulo. Achimuamba, “Hipha phana mutu mmwenga busu ambaye Felisi wamricha jela. 15 Nriphokala Jerusalemu, akulu a alavyadzi-sadaka na atumia a Chiyahudi anirehera mashitaka gao na achitaka nimuhende kala ana makosa. 16 Ela mino nchiaambira iyo siyo mila ya Chirumi, kumlavya mutu kabila ya kukutana matso kpwa matso na atu ariomshitaki, naye akahewa nafwasi ya kudzihehera. 17 Nriphokutana nao hipha, mino siyachelewa, náiha koti siku ya phiriye na nchilagiza hiye mutu arehwe mbere za koti. 18 Atu ariomshitaki ariphounuka, taayamshitaki na makosa ga kuvundza shariya kama nrivyoona. 19 Ela akala na makosano gao kuhusu dini yao na kuhusu mutu yefwa aihwaye Jesu, ambaye Paulo anadai kala ni mzima. 20 Siyamanya njira ya kuchunguza mambo higo, hipho námuamba Paulo achikala a tayari kuphiya Jerusalemu kpwendasikizwa laure hiko. 21 Ela wakata pili ili laure rikasikizwe ni Kaisari, phahi nálagiza azuiywe hadi ndiphomphirika kpwa Kaisari.”
22 Ndipho Mfalume Agiripa achimuamba Fesito, “Indakalato ichikala nindamphundza mutu hiye mi mwenye.” Fesito achimuamba, “Undamphundza muhondo.”
23 Phahi, siku ya phiriye Agiripa na mchewe Benike avwaliya nguwo za chifalume achiinjira nyumba ya mkpwutano phamwenga na vilongozi a vyeo vikulu na vilongozi a mudzi. Fesito walagiza Paulo arehwe. 24 Chisha achiamba, “Mfalume Agiripa, na mwimwi mosi murio hipha, mutu hiyu mumuonaye hipha washitakiwa ni Ayahudi osi a hipha Kaisaria na hiko Jerusalemu. Apiga kululu vya kukala kafwaha kpwenderera kuishi. 25 Ela mino nchiona kahendere kosa rorosi ra kumuhenda anyongbwe, ela kpwa vira wakata pili kpwa Kaisari, nami nákata shauri aphirikpwe kpwa Kaisari. 26 Ela sina habari za sawa za kumuandikira Kaisari kuhusu mutu hiyu. Kpwa hivyo, nkamreha mbere zenu mosi, haswa uwe Mfalume Agiripa, ili bada ya uchunguzi huno niphahe chitu cha kuandika. 27 Kpwa sababu náona taina mana kutsukula busu bila ya kuandika makosage goshitakirwa.”