26
Paulo anadzihehera mbere za Agiripa
Alafu Agiripa wamuamba Paulo, “Una ruhusa ya kugomba we mwenye.” Phahi, Paulo waunula mkpwono na achidzihehera, achiamba, “Mfalume Agiripa, nadziona mutu wa bahati sana hipha rero kudzihehera mberezo kuhusu mashitaka gohenderwa ni atumia a Chiyahudi, haswa kpwa vira uwe mwenye unamanyato mila za Chiyahudi na tafwauti zao. Kpwa hivyo nakuvoya uniphundzeto na univumirire.
“Ayahudi osi ananimanya vyoishi hangu wanache wangu. Anamanya vyohumira maisha gangu gosi hangu mwandzo phokala kpwehu na hata phokala Jerusalemu. 26:5 Mahendo 23:6; Afilipi 3:5Ananimanya siku nyinji kukala mino náishi kama mwanachama wa chama cha Mafarisayo, ambacho china shariya ngumu zaidi. Ela achilonda anaweza kugomba. Sambi ni hipha mberezo kugodza uamuli kpwa sababu ya kuamini ahadi yolagbwa akare ehu ni Mlungu. Hino ndiyo ahadi igodzwayo itimiye ni mbari kumi na mbiri za Aiziraeli anaomuabudu Mlungu usiku na mutsi. Mfalume, atumia a Chiyahudi anishitaki kpwa sababu ya kuamini hivyo! Kpwa utu wani mwi munaona Mlungu kaweza kufufula atu a kufwa? 26:9 Mahendo 8:3; 22:4,5Kpwa kpweli mimi piya kala nchionato sana kuhenda rorosi dzii ili nipinge dzina ra Jesu wa Nazareti. 10 Na hivyo ndivyo nrivyohenda hiko Jerusalemu. Akulu a alavyadzi-sadaka kala achinipha uwezo wa kugbwira na kuatiya jela atakatifu, na ariphohukumiwa kuolagbwa, piya mino nákubali. 11 Mara nyinji mino kala nchiphiya sinagogi hadi sinagogi kuatiya adabu, tsona náalazimisha areme kuluphiro rao. Kala nikaamena sana hata nchikala naaendza midzi yanjina ili niagayise.
Paulo anasemurira arivyookolwa
12 “Siku mwenga, kala nikahewa malagizo na uwezo ni akulu a alavyadzi-sadaka niphiye Damasikasi. 13 Nriphokala ni njirani, kama saa sita za mutsi, nápigbwa ni mwanga mkali hata kuriko dzuwa. Mwanga wangʼala kula mlunguni uchiningʼaza phamwenga na ayangu okala nasafiri nao. 14 Hosi hwagbwa photsi, alafu nchisikira sauti kpwa kabila ya Chieburania inaniamba, ‘Sauli, Sauli mbona unanigayisa? Uwe u dza punda ashindanaye na tajiriwe, ela unadzilumiza bure.’ 15 Nami nchiuza, ‘U ani Bwana?’ Naye achimjibu achiamba, ‘Ni mimi Jesu, ye umugayisaye. 16 Ela sambi, unuka uime na magulugo. Nikakutsembukira mana nikakutsambula kama mtumishi na uambire atu go uchigoona na ndigokuonyesa badaye. 17 Nindakutivya kula kpwa Ayahudi na atu asio kala Ayahudi, na nindakuhuma kpwao 18 ukaangʼaze matso, ili atuluke jizani na ainjire mwangani, na ariche kutawalwa ni Shetani na akubali utawala wa Mlungu. Nao aswamehewe dambi zao na aphahe nafwasi phamwenga na ariotengbwa kpwa sababu ya kunikuluphira.’
19 “Kpwa hivyo Mfalume Agiripa, mino náhenda vira ruwiya iyo yola mlunguni vyolagiza. 20  26:20 Mahendo 9:20,28,29Mwandzo nákpwendahubiri mudzi wa Damasikasi, alafu nchiphiya Jerusalemu na Judea yosi, chisha nchendahubiri kpwa atu asio kala Ayahudi nchiamba, ‘Tubuni dambi na mumgalukire Mlungu, na muonyese na mahendo genu kala mwagaluka kpweli.’ 21 Ndiyo mana Ayahudi anigbwira ndani ya Nyumba ya Kuvoya Mlungu, na achilonda kuniolaga. 22 Ela Mlungu waniterya siku zosi hizo hadi rero niimire hipha kushuhudiya atu osi, enye vyeo na atu a kawaida. Mino nagomba mambo gogombwa ni Musa na manabii, 23  26:23 a 1 Akorintho 15:20; b Isaya 42:6; 49:6ariphoamba Masihi* 26:23 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu. andagaya, andakala wa kpwandza kufufuka, na andatangaza mwanga kpwa swiswi Ayahudi na atu asio kala Ayahudi piya.”
24 Kufika hipho Fesito wampigira kululu Paulo na achimuamba, “Paulo una koma? Kusomako kunji kpwakutiya koma!” 25 Ela Paulo achimuamba, “Sina koma Muishimiwa Fesito! Nagomba maneno ga kpweli na achili yangu i sawa kabisa. 26 Mambo higa tagayahendeka kanda phatu siphomanyikana. Nina hakika Mfalume Agiripa anagamanyato sana, ndiyo mana nagomba naye chingʼangʼa na bila ya wuoga. 27 Dze, Mfalume Agiripa, kuamini maneno ga manabii? Namanya unaamini.” 28 Naye Mfalume Agiripa achimuamba Paulo, “Unafikiri muda mchache huno unaweza kunigaluza nikale mfuasi wa Jesu?” 29 Paulo achiamba, “Muda munji wala mchache si chitu. Navoya Mlungu uwe Mfalume na mwi anjina mosi mnisikirao hivi rero, mkale vyo nrivyo mimi, siphokala msifungbwe silisili.”
30 Alafu Mfalume Agiripa waunuka phamwenga na Fesito, Benike na atu anjina okala asegere nao. 31 Atuluka mura chumba cha malau, na achiphiya njama achiamba, “Mutu hiyu kana kosa rorosi ra kumuhenda ahukumiwe kuolagbwa ama kufungbwa.” 32 Alafu Mfalume Agiripa wamuamba Fesito, “Kala mutu hiyu kayakata pili kpwa Kaisari, angerichirwa.”

26:5 26:5 Mahendo 23:6; Afilipi 3:5

26:9 26:9 Mahendo 8:3; 22:4,5

26:20 26:20 Mahendo 9:20,28,29

26:23 26:23 a 1 Akorintho 15:20; b Isaya 42:6; 49:6

*26:23 26:23 Masihi, manage ni yetsambulwa ni Mlungu kuokola atu.