27
Paulo anaphirikpwa mudzi wa Rumi
Fesito ariphokata shauri huphirikpwe Itali, Paulo na mabusu anjina akabidhiwa chilongozi yeihwa Juliasi wa chikosi chiihwacho “Chikosi cha Kaisari.” Hwakpwendapanda meli yokala ila bandari ya Adiramito ambayo kala indatsapa na bandari za pwani ya jimbo ra Asia. Kala kuna Mmakedonia, yeihwa Aristariko, mwenyezi wa Thesalonike, ambaye hwasafiri naye mo melini. Siku ya phiriye hwatiya nanga bandari ya Sidoni. Juliasi wamuhenderato Paulo, mana wamruhusu akakutane na asenae na amterye na vitu alondavyo. Huriphouka bandari ya Sidoni, phuto rapiga kula mbere zehu, hipho hwadzifwitsa na chisuwa cha Kupuro ili husipigbwe ni hiro phuto. Huriphotsapa bahari ya Kilikia na Pamfilia hwatiya nanga bandari ya Mura, mudzi wa Lukia. Huriphokala hipho Mura, yuya chilongozi wa jeshi waphaha meli kula Isikandaria inaphiya Itali, na achiupandiza himo.
Hwasafiri pore-pore siku nyinji na huchifika bandari ya Nido kpwa tabu. Kpwa vira phuto kala richerepiga kula mbere zehu, hwakala tahuweza kpwenderera zaidi. Hipho, hwasafiri na uphande wa mwakani wa chisuwa cha Kirete, phephi na Salimoni. Hwatsapa na kanda-kanda ya pwani iyo kpwa tabu sana, mwisho huchifika phatu phaihwapho “Bandari ya Salama”, phephi na mudzi wa Lasea.
Atu kala akaangamiza muda munji, tsona wakati na hinyo kala ni hatari kusafiri na meli kpwa sababu Sikukuu ya Kufunga* 27:9 Sikukuu ya Kufunga inasherekeywa mwisho wa mwezi wa tisiya ama mwandzo wa mwezi wa kumi. Wakati hinyo, bahari nkukala ni mbaya, kpwa hivyo ni hatari kusafiri na meli. kala ikatsapa. Phahi Paulo waakanya achiamba, 10 “Alume, naona charo chehu chindakala cha tabu na hasara kulu kpwa meli, mizigo na hata maisha gehu.” 11 Ela yuya chilongozi wa jeshi badala ya kuphundza Paulo, wamphundza dereva wa meli na mchina-meli. 12 Kpwa vira bandari iyo kala si nono wakati wa mnyevu, anji akata shauri atu aenderere na charo, na ichiwezekana hufike bandari ya Foinike na hukale hipho wakati wosi wa mnyevu. Bandari hino i Kirete na inalola na mtswerero wa dzuwa.
Baharini kunahenda phuto kali sana
13 Badaye kpwapiga phuto ra pore-pore kula mwakani, enye achiona ni wakati mzuri wa kuhenda alondavyo. Hipho, achiandza charo na achitsapa na phephi na pwani ya Kirete. 14 Ela mara mwenga phuto kali sana, riihwaro “Phuto ra Vuri na Mlairo wa Dzuwa”, rahupiga kula chisuwani. 15 Rira phuto rapiga meli na huchikala tahuweza kuphiya hiko rilako, hipho, hwairicha hira meli itsukulwe ni rira phuto. 16 Chisuwa chidide chiihwacho Kauda chazuwiya vichache rira phuto kali. Hata dzagbwe yakala kpwa tabu sana, ela hwaweza kuunula dau ra kuokola na huchirifungato. 17 Hara mabahariya ariphofungato rira dau, alafu afunga hira meli yenye, kuizungulusira mikowa na tsini ndani ya madzi kpwa kuogopheza isivundzike. Kpwa vira kala anaogopha meli inaweza kugama ndani ya mtsanga wa bahari ya Libiya, atsereza tanga na achiricha meli iphirikpwe ni phuto. 18 Phuto razidi kuupiga sana, hata phofika siku ya phiri mabahariya achiandza kutsupha mizigo madzini. 19 Siku ya hahu, atsupha miyo ya meli madzini kuhumira mikono. 20 Phokala tahuona dzuwa wala nyenyezi kpwa siku nyinji, na kuno phuto kali rinazidi kuvuma, hwakata tamaa.
21 Bada ya kukosa chakurya kpwa muda mure, Paulo waima mbere zao na achiamba, “Alume, kala mwaniphundza na hukasalani Kirete, tahungephahani tabu hino yosi na hasaraye. 22 Ela sambi, nakuvoyani msifwe moyo! Kpwa mana taphana hata mmwenga ndiyefwa, meli bahi ndiyo ndiyobanangika. 23 Kpwa mana malaika wa hiye Mlungu anitawalaye na ambaye namhumikira, akaniimira chi phephi usiku, 24 naye akaamba, ‘Paulo, usiogophe! Ni lazima ukalumbe kesiyo mbere za Kaisari, Mtawala wa Chirumi. Naye Mlungu kpwa mbazize anakuahidi kala atu osi ambao unasafiri nao melini, andakala salama.’ 25 Kpwa hivyo ayangu, nalonda mdine chilume, mana mino naamini kala vyo Mlungu achivyogomba, ndivyo ndivyokala. 26 Ela phahi, ni lazima meli igame pwani ya chisuwa fulani.”
27 Phofika usiku wa kumi na ne meli kala bado icherephirikpwa ni rira phuto hiko bahari ya Adiria. Hata inafika usiku wa manane, hara mabahariya adzisikira a phephi na kufika tsi kavu. 28 Phahi, ariphokala analonda kumanya china cha madzi, afunga mkpwowa chitu chiziho achichitabwisa madzini. Achikuta kama china cha madzi, ni mita mirongo mihahu na sabaa. Bada ya muda achipima tsona, achikuta china cha madzi, ni mita mirongo miiri na sabaa. 29 Kpwa kuogopha meli isigame maweni, atsereza nanga ne nyuma za meli, na achivoya kuche. 30 Alafu mabahariya apanga kuchimbira, hipho atsereza rira dau ra kuokola, kpwa chizigbwa cha kukala akabwage nanga uphande wa mbere. 31 Ela Paulo achimuamba yuya chilongozi na asikarie, “Ichikala hinya mabahariya taandasala melini, mmanye tamundasalimika bii!” 32 Phahi, hinyo asikari akata hira mikowa yokala ikafungirwa dau na achiriricha riphiye na madzi.
33 Phofika pepho za kucha, Paulo waabembeleza arye chakurya. Waamba, “Rero ni siku ya kumi na ne munalola na kugodza ndirokala na wala tamdzangbwerya. 34 Phahi nakuvoyani murye. Ni lazima murye ili mphahe nguvu za kuishi. Taphana hata mmwenga ndiyeangamiza lidzerere.” 35 Bada ya kugomba hivyo, Paulo wahala bofulo, achimshukuru Mlungu mbere zao, achirimega na achiandza kurya. 36 Adina chilume na chila mmwenga achirya. 37 Hosi jumula himo melini kala hu alume magana mairi na mirongo sabaa na sita. 38 Bada ya chila mmwenga kurya chakurya cha kukola, atsupha nganu baharini ili aphungule uziho wa meli.
Meli inavundzika-vundzika
39 Kuriphocha, aona tsi kavu, ela taamanyire dzinare. Ela aona ufuwo mzuri wa bahari na achipanga, ichikala indawezekana, agamize hira meli phara mtsangani. 40 Hipho akata mikowa ya nanga na achiziricha baharini, na phapho hipho achivugula mikowa yokala ikafungirwa sukani. Alafu achiunula tanga ra mbere ili ihege phepho na achiielekeza kanda-kanda ya ziya. 41 Ela meli yapiga ndulu ya mtsanga mo madzini na ichigama. Seemu ya mbere ya meli yazikika mtsangani na ichikala taiweza kuuka. Nayo seemuye ya nyuma ichiandza kuvundzika vipande-vipande kpwa nguvu za maimbi.
42 Asikari kala akapanga kuolaga mabusu gosi, ili asedze akaojorera kondze na akachimbira. 43 Ela kpwa vira yuya chilongozi kala analonda kumtivya Paulo, waazuwiya asihende hivyo. Walagiza hara ambao anaweza kuojorera, atine madzini na aojorere hadi kondze. 44 Na hinyo asioweza kuojorera ahumire mbao ama vipande vya meli vya kuvundzika. Chihivyo chila mmwenga wafika tsi kavu salama.

*27:9 27:9 Sikukuu ya Kufunga inasherekeywa mwisho wa mwezi wa tisiya ama mwandzo wa mwezi wa kumi. Wakati hinyo, bahari nkukala ni mbaya, kpwa hivyo ni hatari kusafiri na meli.