28
Paulo chisuwani Malita
Huriphofika salama tsi kavu, hwaambirwa kala chira chisuwa chiihwa Malita. Enyezi a chisuwa hicho kala ni atu anono sana. Ahukaribisha na achihukutira moho, mana kala kuna mnyevu tsona kala kunanya mvula. Paulo wahala hiha ra kuni achiritiya mohoni. Alafu mwatuluka nyoka mo kunini kpwa rira dzoho ra moho, ichimuondza mkpwono na ichidina phapho. Enyezi ariphoona hira nyoka inalewa-lewa phara mkpwononi, abisha nyo enye kpwa enye achiamba, “Mutu hiyu ni lazima akale waolaga! Hata dzagbwe wapona hiko baharini, ela mlungu aihwaye Haki kandamricha akaenderera kuishi.” Ela Paulo waikuta-kuta mohoni hira nyoka bila ya kumuhenda rorosi kabisa. Enyezi kala anaona andafutuka mkpwono au agbwe gafula na afwe, ela hata bada ya kulorera kpwa muda na kusaona rorosi, agaluza maazo gao achiamba, “Mutu hiyu ni mlungu!”
Phephi na hipho kala phana munda wa Pabulio, mkpwulu wa chisuwa hicho. Wahukaribisha vinono kpwakpwe kaya na huchendakala ajenie siku tahu. Ise wa Pabulio kala akadziambalaza chitandani, mana kala ana homa na kuhara mlatso. Paulo wamenya achendamvoyera, alafu achimuikira mikono na achiphola. Bada ya higo kutsapa, atu osi himo chisuwani okala ni akongo, akpwedza na achiphozwa. 10 Ahupha zawadi nyinji, na huriphokala hu tayari kuuka na meli, ahupha chila chitu chotaka.
Charo cha kula Malita hadi Rumi
11 Bada ya miezi mihahu, hwapanda meli yokala ikatiya nanga pho chisuwani minga ya mnyevu na huchiandza charo. Meli iyo kala ila mudzi wa Isikandaria nayo kala yiihwa “Milungu ya Patsa.” 12 Huriphofika mudzi wa Sirakusa, hwatiya nanga na huchikala hipho siku tahu. 13 Kula hipho hwauka na huchifika mudzi wa Regio. Siku ya phiriye, kuchizuka phuto ra mwaka, na siku ya phiriye huchikala hukafika bandari ya Potioli. 14 Phofika hiko hwakuta atu amukuluphirao Jesu, na achitaka hukale nao sabaa mwenga. Badaye hwauka na huchifika Rumi. 15 Afuasi a Jesu akalao Rumi ariphosikira kala huredza, akpwedza hadi phatu phaihwapho Soko ra Apiyo na Hoteli Tahu kpwedzahuchinjira. Paulo ariphoaona, wamshukuru Mlungu na achidzisikira ana mkpwotse.
Paulo ariphokala mudzi wa Rumi
16 Huriphotsoloka Rumi, Paulo waruhusiwa kukala macheye na asikari mmwenga wa kumrinda. 17 Bada ya siku tahu, Paulo waiha vilongozi osi a Chiyahudi. Ariphokpwedza, waambira, “Enehu, hata dzagbwe siyakosera atu a kabila rangu wala kukosera mila ya akare ehu, nágbwirwa hiko Jerusalemu na nchilaviwa kpwa Arumi. 18 Arumi aniuza maswali na achitaka kunirichira, mana akuta sina makosa ga kunihenda ninyongbwe. 19  28:19 Mahendo 25:11Ela Ayahudi ariphopinga, yanibidi nikate pili kpwa Kaisari. Mino siyashitaki atu a kabila rangu, 20 ela náfungbwa zino silisili kpwa sababu ya kuluphiro ra Aiziraeli. Nákuihani ili nedze nikuambireni kuhusu hiro kuluphiro rehu.”
21 Nao achimuamba, “Swino tahudzangbwephaha baruwa yoyosi kula Judea. Wala takudzangbwekpwedza mutu yeyesi kula hiko kpwedzasema ama kugomba rorosi iyi ra kuhusu uwe. 22 Ela hunalonda hukusikire maonigo we mwenye, kpwa mana hunamanya chila phatu atu anapinga hicho chamacho.”
23 Phahi hinyo Ayahudi apanga kukutana naye siku yanjina. Na siku iyo akpwedza atu anji sana hipho nyumbani pha Paulo. Paulo wabisha nao hangu ligundzu hadi dziloni, kueleza na kuashuhudiya kuhusu ufalume wa Mlungu. Waabembeleza amkubali Jesu kpwa kuasomera Shariya za Musa na vitabu vya manabii. 24 Anjina akubali manenoge, ela anjina achirema kuamini. 25 Alumbana enye kpwa enye na achiandza kufumukana bada ya Paulo kuamba, “Roho Mtakatifu wagomba kpweli na akare enu ariphohumira nabii Isaya achiamba:
26  28:26 Isaya 6:9,10‘Phiya kpwa nyo atu ukaambire kukala,
Kusikira mundasikira, ela tamundaelewa,
na kulola mundalola, ela tamundaona.
27 Mana mioyo yao ikakala mifu,
aziba masikiro gao,
akafwinya matso gao,
asedze akaona na go matso gao,
akasikira na masikiro gao,
akaelewa na yo mioyo yao,
asedze akanigalukira,
nami nikaaphoza.’ ”
28 “Kpwa hivyo, nalonda mmanye kukala, habari za Mlungu za kuokola atu, zaphirikpwa kpwa atu asio kala Ayahudi. Nao andakubali!” 29 Paulo ariphomala kugomba vivyo, hara Ayahudi auka kuno analumbana sana.* 28:29 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 29. 30 Paulo wasagala miaka miiri mizima phara phokala akapangisha, naye kala achikaribisha chila mutu yekpwedza pho phakpwe. 31 Watangaza ufalume wa Mlungu na kufundza kuhusu Bwana Jesu Masihi chilume tsona bila ya kuzuwiywa ni yeyesi.

28:19 28:19 Mahendo 25:11

28:26 28:26 Isaya 6:9,10

*28:29 28:29 Vitabu vyanjina vya kare tavina msitari wa 29.