2
2:1 Isaya 15:1—16:14; 25:10–12; Jeremia 48:1–47; Ezekieli 25:8–11; Zefania 2:8–11Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Kpwa sababu atu a Moabu akahenda dambi vivyo kpwa vivyo,
ni niatiye adabu.
Aho aocha mifupha ya mfalume wa Edomu
hadi ivure richikala dza chokaa.
Kpwa hivyo, tsi ya Moabu ndaitiya moho,
nao undaocha ngome za Keriothi.
Na Amoabu andafwa kahi za kululu za viha,
chiriro, na kululu za gunda.
Nami ndamuolaga ye mtawalawe,
na niolage vilongozie osi,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
Uamuli wa Juda na Iziraeli
Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Kpwa sababu atu a Juda akahenda dambi vivyo kpwa vivyo,
ni niatiye adabu.
Aho arema shariya ya Mwenyezi Mlungu,
na taalungire amurize,
ela alongozwa visivyo ni milungu ya handzo
ambayo akare aho ailunga.
Kpwa hivyo, tsi ya Juda ndaitiya moho,
nao undaocha ngome za Jerusalemu.”
 
Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Kpwa sababu atu a Iziraeli akahenda dambi vivyo kpwa vivyo,
ni niatiye adabu.
Aho nkuguza atu a haki dza atumwa,
agayi asioweza kuripha deni hata napho ni dide dza ra jozi ya virahu.
Anaonera sana achiya hata taana pha kuphumira
anaalafya haki atu asiodziweza.
Mutu na ise analala mchetu mmwenga
na kpwa njira iyo ananajisi dzina rangu takatifu.
Aho nkularira nguwo zoikpwa mzamana ni achiya,
phephi na chila phatu pha kulavira sadaka.
Nao nkunwa uchi uchioriphiwa dza faini
kpwenye nyumba ya Mlungu wao.
 
2:9 Kumbukumbu 3:8–11Dzagbwe náangamiza Aamori tsetsetse kpwa sababu yenu,
ambao vimo vyao kala ni dza mierezi,
na enye mkpwotse dza mialoni.
10 Mimi nákutuluzani kula tsi ya Misiri,
nchikulongozani kutsupira jangbwani kpwa muda wa miaka mirongo mine,
ili muimiliki tsi ya Aamori.
11  2:11 Isabu 6:1–8Nami nátsambula manabii kahi ya anao
na barobaro enu anjina akale atu ariotengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu.
Hebu gano nigombago ni handzo, mwi atu a Iziraeli?
Mwenyezi Mlungu anaamba.
12 Ela mwi mwahenda atu ariotengbwa kpwa ajili ya Mwenyezi Mlungu anwe uchi,
na mchiaamuru manabii,
mchiaambira, ‘Msilavye unabii.’
 
13 Kpwa hivyo, ndakufyehani
dza rukpwama chirosindirirwa mtsere.
14 Enye mairo manji, taandaweza kuchimbira.
Enye mikpwotse andasirirwa ni mikotse yao,
masujaa tagandaweza kutivya maisha gao.
15 Atu sujaa a kuhumira maha taandaweza kuima,
enye mairo taandaweza kudzitivya,
na anajeshi akuhumira farasi taandaweza kutivya maisha gao.
16 Na nyo enye mioyo isiyoogopha chitu kahi za nyo masujaa,
andabwaga silaha achimbire siku iyo,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.

2:1 2:1 Isaya 15:1—16:14; 25:10–12; Jeremia 48:1–47; Ezekieli 25:8–11; Zefania 2:8–11

2:9 2:9 Kumbukumbu 3:8–11

2:11 2:11 Isabu 6:1–8