Chitabu cha
AMOSI
Tanga mbere
Amosi ni nabii wa kpwandza ambaye ujumbewe waandikpwa kpwa chirefu. Dzagbwe wavyalwa Tekoa mudzi urio Juda, ela kaziye ya unabii waihendera kpwenye utawala wa Iziraeli, utawala wa uphande wa vurini, phephi na kahi-kahi ya karine ya nane kabila ya Jesu kuvyalwa. Wakati hinyo Aiziraeli kala akaongokerwa sana; na kala asegere salama na chidini aonekana kukala ni aaminifu ela kala anadzihenda. Ela Amosi waona vira ambavyo Aiziraeli kala anaona kuongokerwa ni kukala matajiri, na vira ambavyo utajiri hinyo auphaha kpwa kusalunga haki na kuonera achiya. Atu kala taalunga malagizo ga dini chikamilifu, nao adziona a salama ela kala si hivyo. Amosi wahubiri kpwa chadi na ujasiri kukala Mlungu kala andatiya adabu ro taifa. Iye wahubiri achiamba, “Richani haki ijere dza madzi” (5:24), “Mendzerepho Mwenyezi Mlungu, Mlungu wa majeshi, andaonera mbazi atu a Yusufu ariosala.” (5:15)
Maelezo muhimu kpwa chifupi
Hukumu kpwa majirani ga Iziraeli 1:1—2:5
Uamuli wa Iziraeli 2:6—6:14
Ruwiya tsano 7:1—9:15
1
1:1 Uziya 2 Afalume 15:1–7; 2 Nyakati 26:1–23Jeroboamu 2 Afalume 14:23–29Higa ni maneno ga Amosi, ariyekala mmwenga wa arisa a Tekoa. Maono gaga kuhusu Iziraeli, wagaona wakati mfalume Uziya ariphokala anatawala Juda na Jeroboamu mwana wa Joashi ariphokala anatawala Iziraeli. Gaga gahendeka miaka miiri kabila ya msumbo wa tsi kukala.
Uamuli wa majirani ga Iziraeli
1:2 Joeli 3:16Amosi achiamba,
“Mwenyezi Mlungu andaruruma kula Sayuni,
andanguruma dza chiguruguru kula Jerusalemu;
na weru wa kurisa arisa gandauma,
na chirere cha mwango Karimeli chindanyala.”
1:3 Isaya 17:1–3; Jeremia 49:23–27; Zakariya 9:1Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Kpwa sababu atu a Damasikasi akahenda dambi vivyo kpwa vivyo,
ni niatiye adabu.
Aho apiga atu a Giliadi
dza mutu awagavyo mtsere kpwa vifwaya vya meno-meno ga vyuma.
Kpwa hivyo, dzumba ririrodzengbwa ni mfalume Hazaeli nindaritiya moho,
nao undaocha ngome za mfalume Beni-Hadadi.
Nindavundza magbwama ga miryango ya Damasikasi,
na kuusa mtawala wa Dete ra Aveni,
agbwiraye fwimbo ya utawala ko Bethi-Edeni;
na atu a Aramu andatsamizwa kpwa lazima aphirikpwe Kiri,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
1:6 Isaya 14:29–31; Jeremia 47:1–7; Ezekieli 25:15–17; Joeli 3:4–8; Zefania 2:4–7; Zakariya 9:5–7Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Kpwa sababu atu a Gaza akahenda dambi vivyo kpwa vivyo,
ni niatiye adabu.
Ahala mateka malalo mazima-mazima,
na atue achiaguza dza atumwa kpwa Aedomu.
Kpwa hivyo ndautiya moho ukuta wa Gaza,
nao undaocha ngomeze.
Nindausa mfalume wa Ashidodi,
na ye agbwiraye fwimbo ya utawala ko Ashikeloni.
Nindagolosa mkpwono wangu nipige Ekironi,
na nyo Afilisti asereo andaangamika,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.
1:9 Isaya 23:1–18; Ezekieli 26:1—28:19; Joeli 3:4–8; Zakariya 9:1–4; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Kpwa sababu atu a Tiro akahenda dambi vivyo kpwa vivyo,
ni niatiye adabu.
Aho ahala mateka malalo mazima-mazima,
na atue achiaguza dza atumwa kpwa Aedomu,
nao taayagbwira chilagane cha udugu.
10 Kpwa hivyo, ukuta wa Tiro ndautiya moho,
nao undaocha ngomeze.”
11  1:11 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Kpwa sababu atu a Edomu akahenda dambi vivyo kpwa vivyo,
ni niatiye adabu.
Aho azoresa adugu ao, Aiziraeli
na achiaolaga kpwa upanga bila mbazi.
Tsukizi zao zaenderera kuaka hata kare na kare.
12 Kpwa hivyo, mudzi wa Temani ndautiya moho,
nao undaocha ngome za Bosira.”
13  1:13 Jeremia 49:1–6; Ezekieli 21:28–32; 25:1–7; Zefania 2:8–11Mwenyezi Mlungu anaamba,
“Kpwa sababu atu a Amoni akahenda dambi vivyo kpwa vivyo,
ni niatiye adabu.
Wakati anapigana ili kupanula miphaka yao,
aahula achetu a mimba a Giliadi.
14 Kpwa hivyo, ukuta wa Raba nindautiya moho,
nao undaocha ngomeze,
na siku iyo kundakala na kululu za viha,
navyo viha vindavuma dza phuto.
15 Na mfalume wao andatsamizwa kpwa lazima,
iye phamwenga na vilongozie,”
Mwenyezi Mlungu anaamba.

1:1 1:1 Uziya 2 Afalume 15:1–7; 2 Nyakati 26:1–23Jeroboamu 2 Afalume 14:23–29

1:2 1:2 Joeli 3:16

1:3 1:3 Isaya 17:1–3; Jeremia 49:23–27; Zakariya 9:1

1:6 1:6 Isaya 14:29–31; Jeremia 47:1–7; Ezekieli 25:15–17; Joeli 3:4–8; Zefania 2:4–7; Zakariya 9:5–7

1:9 1:9 Isaya 23:1–18; Ezekieli 26:1—28:19; Joeli 3:4–8; Zakariya 9:1–4; Mathayo 11:21–22; Luka 10:13–14

1:11 1:11 Isaya 34:5–17; 63:1–6; Jeremia 49:7–22; Ezekieli 25:12–14; 35:1–15; Obadiya 1:1–14; Malaki 1:2–5

1:13 1:13 Jeremia 49:1–6; Ezekieli 21:28–32; 25:1–7; Zefania 2:8–11